Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy aglomeracyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozpatrując rynek przewozów pasażerskich można wyróżnić jego podstawowe trzy segmenty, charakterystyczne dla zróżnicowanych potrzeb podróżnych.
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL System transportu zbiorowego Warszawy. Przewozy miejskie i aglomeracyjne. Przyczyny postępujacego paraliżu komunikacyjnego miasta, ocena efektywności podejmowania działań ratunkowych, poszukiwanie sposobów i środków zaradczych. Przykłady wielkich miast europejskich, które dzięki rozwojowi transportu[...]
3
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecny kształt sektora pasażerskiego jest konsekwencją zmian, jakie nastąpiły w strukturze PKP w ramach restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 1997-1998. Miały one na celu m.in. wprowadzenie dwustopniowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W zakresie przewozów pasażerskich utworzony został w[...]
4
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Autorzy w swoim artykule opisują sytuację komunikacji miejskiej w Krakowie. Korzystając z całego szeregu opracowań przedstawiają prognozę potrzeb komunikacyjnych miasta. Na podstawie zadań transportu publicznego w mieście podejmują próbę oceny wykorzystania transportu kolejowego do poprawy sytuacji [...]
EN There is a description of urban transport in Kraków in the paper. Using on large spectrum of elaboration the forecast of transportation needs in the city has been given. Basing on urban transport tasks in the city some assumptions of assessment of railway transport usage to improve public transport [...]
5
75%
Problemy Kolejnictwa
2009 Z. 148 171-186
PL Artykuł przedstawia podstawowe problemy dotykające dzisiejszego transportu zbiorowego oraz formułuje wnioski i spostrzeżenia. Obrazuje możliwość podjęcia konkretnych rozwiązań organizacyjnych z wykorzystaniem przewoźnika kolejowego, sprzyjających racjonalnej poprawie funkcjonowania i planowania rozw[...]
EN Basic problems experienced in the contemporary public transport as well as conclusions and remarks are presented. The paper shows a possibility to introduce specific organizational solutions - involving the railway operator - supporting efficient improvement in functioning and planning the developme[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 499-508
PL Artykuł omawia dwie metody poprawy sytuacji kolei regionalnych w województwie śląskim: działania w sferze rozkładu jazdy oraz taryfie. Implementacja tych rozwiązań powinna przyczynić się do zahamowania spadkowego trendu w kolejowych przewozach pasażerskich w regionie.
EN This paper is to present two methods of improvement in the situation of regional passengers' rail trains at Silesian province. They are the following: introducing the new timetable and changes in table of fares. Implementation of these solutions can inhibit decreasing tendency at the regional passen[...]
7
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przewozy aglomeracyjne są obecnie w Europie, obok kolei dużych prędkości, najszybciej rozwijającym się segmentem pasażerskich przewozów kolejowych. Czynnikiem stymulującym ich rozwój są problemy transportowe miast, związane z niemożliwością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej zarówno z [...]
8
63%
Problemy Kolejnictwa
1999 Z. 130 25-38
PL Realizowany proces restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych stawia m.in. pytanie o perspektywiczną rolę kolei w obsłudze krajowych aglomeracji. Ponieważ udzielenie racjonalnej odpowiedzi wymaga zapoznania się z rozwiązaniami zagranicznymi, w artykule przeanalizowan[...]
EN Realization of restructuring, commercial, privatization process PKP is arising question, what about perspective railway role in inland agglomeration service. It requires, to get an answer, to become familiar with foreign solutions. In this paper were done analysis of selected railway traffic systems[...]
9
63%
Problemy Kolejnictwa
2012 Z. 154 61-74
PL W artykule przedstawiono rozwój w Polsce i w Europie taboru kolejowego do przewozów aglomeracyjnych, a także przegląd rozwiązań technicznych taboru do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych. Scharakteryzowano podstawowe parametry techniczne pociągów i zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń aglomer[...]
EN Development of the rolling stock designed for urban rail services in Poland and in Europe, as well as, engineering solutions for the rolling stock intended for inter-agglomeration services are presented. Basic technical parameters of trains and multiple unit sets for urban and inter-agglomeration se[...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 423--435
PL Przewozy aglomeracyjne stanowią dynamicznie rozwijający się podsystem kolejowych przewozów pasażerskich. Zwiększenie ich udziału w rynku transportowym, a tym samym ograniczenie kongestii na drogach, stanowi zasadniczy cel regionalnej polityki transportowej. Jego osiąganie wymaga stałego podnoszenia [...]
EN Agglomeration services are dynamically developing rail passenger subsystem. Increasing their share in the transport market, and thus limiting congestion on roads, is a key objective of regional transport policy. In order to achieve it, a constant increase in the attractiveness of such services is re[...]
11
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 3(99) 365--375
PL Kolejowe przewozy aglomeracyjne i regionalne (nazywane łącznie lokalnymi) stanowią bardzo ważny element systemu transportu publicznego. Realizowana w Polsce polityka transportowa na szczeblu centralnym i samorządowym wpisuje się w strategię Wspólnoty Europejskiej. W referacie przedstawiono podstawow[...]
EN Railway agglomeration and regional transport (called together local) makes up very important element of the system of public transportation. The realized in Poland forwarding politics on the central and council rung enrolls in the strategy of the European Commonwealth. The basic elements of the syst[...]
12
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Znaczenie transportu publicznego dla społeczeństwa. Rozwój pozamiejskich przewozów pasażerskich od pierwszych lat powojennych do połowy lat osiemdziesiątych. Głęboki, zapoczątkowany po 1985 r., trwający do dziś kryzys oraz jego przyczyny. Sytuacja w transporcie kolejowym w podziale na przewozy: aglo[...]
13
63%
Logistyka
2015 nr 4 4247--4254, CD2
PL W artykule omówiono specyfikę charakterystyk technicznych i przewozowych tramwaju dwusystemowego. Zdefiniowano tramwaj dwusystemowy jako system pasażerskiego transportu publicznego łączący w sobie właściwości w zakresie infrastruktury, taboru oraz zasad organizacji przewozów dwóch podsystemów dróg s[...]
EN The article discusses technical and traffic system characteristics of a tram-train, defined as a public passenger transport system that combines features of infrastructure, rolling stock and rules for organizing both rail and tram subsystems. Currently, the most widespread tram-train solution is so-[...]
14
51%
Problemy Kolejnictwa
2009 Z. 148 119-136
PL Zagadnienie pojazdów szynowych przewidzianych do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego, a co za tym idzie o określonych cechach konstrukcyjno-eksploatacyjnych, jest coraz uważniej dostrzegane przez przewoźników kolejowych i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Niniejszy artykuł przybliża na[...]
EN At present, railway vehicles intended for passenger inter-agglomeration transport and therefore distinguished by specific design and operating features - to greater extent attract attention of railway operators and municipal transport companies. This paper introduces the reader to the most important[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last