Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodność elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W niniejszej pracy przeprowadzono analizę wyników badań eksperymentalnych przewodności elektrycznej, efektu Seebeck'a i dyfuzji, uzyskanych dla monokryształów (Co,Ca)0 (0.26, 0.84,21 4.43 mol % CaO), w oparciu o obserwacje mikroskopowe. Dla ciśnienia cząstkowego tlenu powyżej 10 -3 atm otrzymane wyn[...]
EN In this work, experimental data on electrical conductivity, Seebeck's effect and diffusion, of (Co,Ca)0 single crystals (0.26, 0.84, 2 and 4.43 mol % CaO), are discussed. For oxygen partial pressures higher than 10"3 atm, we have found a values close to those obtained for the undoped oxide. Furtherm[...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
2004 Nr 3 38-43
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki oznaczeń przewodności elektrycznej stopowych powłok galwanicznych Sn-Ni na podłożu stalowym oraz cienkich folii Ag o grubości od 5.6 mikro m do 38 mikro m i powierzchni okolo 1-1,5 cm2, otrzymanych z kąpieli galwanicznych Ag-c i Ag-b. Dokonano ilościowej ocen[...]
EN The results of determination of electric self-conductance of the electroplated Sn-Ni alloy coatings on a steel base and thin silver foils with thickness of 5.6 J.micro m to 38 micro m and area of 1- to 1,5 cm2 obtained from cyanide plating baths Ag-c and Ag-b, are presented. The quantitative estimat[...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 179-182
EN This article presents the role of rotor retaining rings in the generator operation, together with the danger resulting from incorrect activities. It emphasizes the importance of retaining rings technical conditio periodic inspections using non-destructive methods. Operating processes of retaining ri[...]
4
88%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Sweat secretion from a single sweat gland can be monitored by using microtube or by visual observation of the skin region using a microscope or video recorder. Another method described in the present paper is based on perfusion with ultra-low conductive water of a small region of the skin with only [...]
5
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Dokonano porównania wyników oceny jakości higienicznej mleka przeprowadzonej dwiema metodami - przez badanie przewodności elektrycznej mleka (system Afimilk) oraz wykonanego w laboratorium oznaczenia LKS. Ponadto określono wpływ czynników fizjologicznych na kształtowanie się przewodności elektryczne[...]
EN Actually, the problem of hygienic milk quality is of great importance in the cattle husbandry. The research undertaken aimed at analysis of the problem by studying two approaches: one by inspecting the electric conductivity of milk (by using Afimilk system), and the other by old-fashioned straight-f[...]
6
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Electro-conductive fibers can be obtained in numerous ways. The surface modification of fiber material is one of such methods. The subject of the research were electro-conductive polyacrylonitryl fibers, which were modified with semi-conductive copper and silver sulfides in the finishing process. Th[...]
7
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The characteristics of specific conductiviy, x, were studied in concentrated lithium hexafluoroarsenate solutions in equimolar mixture of propylene carbonate, PC, and acetonirile, AN, in the concentration range from 0.28 to 1.21 mol. kg-l at temperatures -25, -15, -10, -5,0,5, 10,15,18,20 and 25°C. [...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy był dobór składu i optymalnych parametrów wytwarzania stopów serii 6XXX przeznaczonych na elementy złączne napowietrznych linii energetycznych, który gwarantowałby uzyskanie ponadstandardowych właściwości mechanicznych gotowych elementów. Zastosowano nowoczesne metody rozdrabniania struk[...]
EN This research is based on finding chemical composition and optimum production parameters of 6XXX series alloys for aerial power lines elements. Objective was to find material which guarantees overstandard mechanical properties of final product. Modern grain refining methods and structure stabilizing[...]
9
75%
Journal of KONES
PL Obecnie, pojemnościową tomografię komputerową wykorzystuje się głównie do monitorowania przepływów dwufazowych w przemyśle rafineryjnym (gaz-ropa) oraz w transporcie pneumatycznym. Opiera się on na analizie zmian pojemności zbieranych z kilku do kilkunastu elektrod umieszczonych wokół obszaru badawc[...]
EN Electrical Capacitance Tomography is currently used for two-phase flow monitoring in petrochemial industry (gas-oil) and also in pneumatic transportation. It is based on the analysis of the capacity change collected several electrodes placed around the searching area. The method enables also visuali[...]
10
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych nad technologią otrzymywania drutów ze stopu CuAg5, mogących znaleźć zastosowanie w dystrybucji energii elektrycznej oraz przy budowie generatorów silnych pól magnetycznych. Przedstawiono sposób otrzymywania stopu w linii ciągłego odlewania oraz wyniki b[...]
EN The article presents research results on the technology of obtaining CuAg5 alloy wires, which can be used in the electric energy distribution and the high fields magnets generators construction. This paper presents a method for preparing rods in continuous casting line and research results into the [...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/2 228--234
PL Przydatność miedzi do przeróbki plastycznej w dużym stopniu zależy od jakości struktury odlewu ciągłego. Czysta miedź ma dużą zdolność do tworzenia grubokrystalicznej i także transkrystalicznej struktury. Zmniejszenie wielkości ziarna w odlewie ciągłym np. z miedzi Cu99,9E (MIE) można uzyskać stosuj[...]
EN Pure copper has strong tendency to build transcrystal structure, what creates hazard of cracking in technological process. To change the crystals shape and size modification can be used. Amount of modifying additions is limited by electrical conductivity decreasing with growing impurities content. T[...]
12
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 10 241--248
PL W pracy przeprowadzono badania nad modyfikacją miedzi katodowej M1E. Modyfikacje prowadzono pod kątem nie tylko poprawy jakości struktury ale również utrzymania przewodności elektrycznej właściwej powyżej 57MS/m. Stwierdzono, że najlepsze efekty uzyskuje się przy modyfikacji miedzi borem i cyrkonem.
EN The paper contains the results of modification of cathode copper M1E researches. The modification has been made for not only improving the quality of structure but also for keeping electrical conductivity above 57MS/m. There was stated that the best results are achieved with boron and zirconium as t[...]
13
75%
Postępy Fizyki
2005 T. 56, z. 5 210-216
EN Quantized conductance of gold nanowires was demonstrated in our experiment. Gold nanowires a few atomic diameters wide were created by hitting a gold wire against a flat surface of a gold sample placed on a piezostack. The conductance of the nanowires was measured with an oscilloscope. A nanowire su[...]
14
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 2 37-44
PL Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia si[...]
EN Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements e[...]
15
63%
Szkło i Ceramika
2012 R. 63, nr 6 36—39
PL W artykule zaprezentowano możliwości badawcze przewodności elektrycznej tworzyw glinokrzemianowych domieszkowanych grafitem o kontrolowanej rezystancji. Określono wpływ zawartości grafitu na wielkość przewodności elektrycznej próbki w temperaturze pokojowej. Wyznaczono charakterystyki prądowo-napięc[...]
EN The paper presents the possibility to determine the electrical conductivity of graphite doped aluminosilicate materials with controlled resistance. The effect of the graphite content on sample's electrical conductivity at room temperature was studied. Current - voltage characteristics of tested mate[...]
16
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 1 (90) 53-56
PL Wyprodukowano tkaniny o dobrej przewodności elektrycznej, z włókien bawełnianych o splocie płóciennym, pokrytych roztworem zawierającym cząsteczki sadzy. Przedstawiono wyniki przewodności elektrycznej uzyskane przy stosowaniu roztworów o rożnym składzie i rożnym stężeniu cząstek sadzy. Określono opt[...]
EN The aim of this work was to develop a textile fabric with electrical conductivity. This fabric was made from cotton yarns coated with a solution based on carbon black. This paper reports the results of preparing different recipes using a number of quantities of carbon black particles and other compo[...]
17
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie procedur przygotowania próbek warstwowych do badań metodami mikroskopii S/TEM oraz ocena możliwości technik S/TEM do analizy wydzieleń różnej wielkości. Ponadto, zbadano możliwość wykorzystania trybów niskopróżniowych SEM do badania próbek nieprzewodzących.
EN The purpose of the work was to develop procedures for preparation of layer samples for testing by S/TEM microscopy methods and assess the abilities of S/TEM techniques for analysis of precipitations with different sizes. In addition, the possibility to use low-vacuum modes of SEM operation for testi[...]
18
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 97--108
PL Właściwości paliwa mają duży wpływ na bezpieczeństwo ich eksploatacji praktycznie na wszystkich etapach jego życia. W niniejszym referacie opisany został jeden z najważniejszych parametrów odpowiedzialnych za ten obszar. Przedstawiono wstępne wyniki badań podstawowej zależności związanej z elektrycz[...]
EN Fuel properties have a large impact on its utilization safety throughout practically all phases of fuel’s life. This paper describes one of the most important parameters responsible, and presents preliminary results of research of basic dependance connected with static electricity of aviation fuel -[...]
19
63%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 121--134
Paper presents types and sources of contaminants typically found in jet fuel. Author focused especially on contaminants implemented into jet fuel in the process of handling and storage. Describes the types and sources of pollutants in fuels for turbine aircraft engines. Examined only the cases of th[...]
PL W referacie przedstawiono przebieg zmian wybranych właściwości paliw lotniczych w czasie przechowywania i na drodze dystrybucji. Opisano rodzaje i źródła zanieczyszczeń w paliwach do turbinowych silników lotniczych. Rozpatrzono tylko przypadki najbardziej widoczne jak zawartość wody, zanieczyszczeń,[...]
20
63%
Materiały Ceramiczne
PL W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę właściwości strukturalnych, transportowych oraz wyniki pomiarów współczynnika rozszerzalności temperaturowej dla serii materiałów o strukturze perowskitu Sm1(-x)Sr(x)Co(0.2)Fe(0.8)O(3-ð), które są potencjalnymi materiałami katodowymi dla wysokotem[...]
EN In this paper, the results of structural, transport and thermal expansion coefficient measurements of the perovskite type Sm(1-x)Sr(x)Co(0.2)Fe(0.8)O(3-ð) materials are presented. These compounds are considered as possible cathode materials for the Solid Oxide Fuel Cells. Substitution of Sm(3+) [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last