Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodnictwo ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 6 17-24
PL Celem tej pracy jest przedstawienie alternatywnego podejścia do modelowania hiperbolicznych zagadnień przewodnictwa ciepła w siatkach periodycznych o dowolnej złożonej strukturze. Punktem wyjścia jest pewien szczególny opis geometrii struktury siatkowej, który prowadzi do modelu opisanego układem ró[...]
EN The aim of this contribution is to propose two kinds of simplified mathematical models for the analysis of hyperbolic problems describing heat transfer in dense periodic lattice-type conductors of an arbitrary form. We begin with a special description of the periodic lattice geometry which leads to [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 6 191-204
PL W celu wykorzystania wyników eksperymentalnych dla ośrodków porowatych potrzebne są związki pomiędzy parcjalnymi gęstościami masy, makroskopowymi modułami ściśliwości, parametrami sprzężeń z jednej strony i rzeczywistymi gęstościami masy, modułami ściśliwości i porowatością z drugiej strony. Takie z[...]
EN In order to evaluate experimental results on porous materials, one has to know relations between partial mass densities, macroscopic compressibility moduli, coupling parameters on the one hand-side, and real (true) mass densities, real compressibility parameters and porosity, on the other hand. Such[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 6 25-34
PL Przedmiotem rozważań pracy jest analiza przewodnictwa cieplnego w dwufazowym mikroniejednorodnym przewodniku ciepła ze zmiennymi własnościami efektywnymi. Celem pracy jest zastosowanie wyprowadzonego modelu makroskopowego do analizy przewodnictwa w tym przewodniku. Pewne ogólne wyniki pokazano na ob[...]
EN The subject of this contribution is an analysis of the heat conduction in a two-phase microheterogeneous rigid heat conductor with smoothly space-varying effective properties. The aim of the contribution is application of derived macroscopic model to analysis of heat conduction in a certain rigid co[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 8-17
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy algorytmu wyznaczania własności materiałowych na podstawie rozwiązania odpowiedniego odwrotnego algorytmu zadania przewodnictwa ciepła Parametrami decyzyjnymi w opisywanym algorytmie są dwa współczynniki zależne od temperatury: współczynnik przewodzenia ciepła l[...]
EN The present paper contains the results of analysis of the numerical algorithm of searching thermo-physical parameters of material by solving inverse heat conducting problem. Design parameters are (unknown value) two coefficients, with depends on temperature: heat conduction coefficient l and specifi[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 85-92
PL Rozwój technik komputerowych pozwala na wykorzystanie operacji symbolicznych do jawnego przedstawienia ciągu funkcji tożsamościowo spełniających różnego rodzaju liniowe równania różniczkowe cząstkowe. W artykule przedstawiono zastosowanie techniki operacji symbolicznych do wyprowadzenia wzorów rekur[...]
EN In the paper has been presented an application of the variable separation method for deriving the Trefftz functions for hyperbolic heat conduction equation. For the deriving the Trefftz functions the method of symbolic calculations has been employed. The advantage of this method is the simple way to[...]
6
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono ideę zmiany wymiarów siatki oparta, o rozmytą, analizę zmiany temperatury w poszczególnych obszarach. Umiana temperatury większa od założonej powoduje zagęszczenie siatki. Siatka jest rozrzedzana w obszarach o małych zmianach temperatury.
EN In this paper an idea of fuzzy control application to heat equation mesh generation is presented. Linguistic terms arc: change of temperature in time and space. At high temperature changes mesh is adapted and mesh density increases. Areas without temperature changes have less dense mesh. In comparis[...]
7
88%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In this paper a solution of the time-fractional heat conduction problem in a multilayer slab is presented. The boundary conditions of the third kind and the perfect contact at the interfaces are assumed. A space-time dependent volumetric heat source in the slab and time dependent surroundings temper[...]
8
88%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2014 Vol. 13, nr 4 109--116
EN In this paper, an exact analytical solution of the radial heat conduction problem in a hollow multilayered sphere is presented. The boundary conditions of the third kind and perfect contact at the interfaces are assumed. The temperatures are obtained by using the Green’s function method. The Green’[...]
9
88%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2014 Vol. 13, nr 3 115--122
EN In this paper, derivation of the Green’s function for the heat conduction problems in a finite multi-layered hollow cylinder is presented. Formulation and solution of the problem includes an arbitrary number of the cylinder layers characterized by various thermal properties. At the interfaces perfec[...]
10
88%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2013 Vol. 12, nr 3 105--113
EN In this paper, the Green’s functions which are used in solving the heat conduction problem in a composite cylinder are derived. The functions are obtained by the solution of one dimensional eigenproblems and are presented in the form of eigenfunction series. The temperature in the cylinder as a func[...]
11
88%
Archives of Thermodynamics
2014 Vol. 35, no. 3 265--280
EN Inverse boundary problem for cylindrical geometry and unsteady heat conduction equation was solved in this paper. This solution was presented in a convolution form. Integration of the convolution was made assuming the distribution of temperature T on the integration interval (ti, ti<[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie przepływu płaskiego cieczy lepkiej jako zagadnienie odwrotne dla równania parabolicznego (przewodnictwa ciepła) z nieznaną harmoniczną funkcją źródła. Funkcję tę wyznaczono ze znanego warunku brzegowego. Rozkład funkcji prądu Ψ wyznaczono poprzez jej aproksymację w [...]
EN The paper presents solution of a plane flow of viscous liquid as an inverse problem for parabolic equation (heat conduction equation) with a harmonic source function. The function is derived from a known boundary condition. Distribution of stream function Ψ is determined by its approximation within [...]
13
75%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 401-406
PL W pracy rozpatrzono stacjonarne, osiowo-symetryczne zagadnienie przewodnictwa ciepła w warstwie kompozytowej. Przyjęto, że ośrodek składa się z periodycznie powtarzających się nieodkształcalnych dwuskładnikowych lamin. Założono, że górna powierzchnia warstwy jest nagrzewana zadanym strumieniem ciepł[...]
EN The stationary, axial-symmetric problem of heat conduction in a stratified layer is considered. The body is assumed to be composed of two rigid lamine. The upper boundary surface is heated by a given heat flux, the lower boundary is kept at zero temperature. The problem was solved by using the homog[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 6 143-163
PL W pracy przedstawiono analityczne rozwiązanie dwóch brzegowych zagadnień przewodnictwa ciepła spowodowanego tarciem dla układu zawierającego półnieskończone podłoże i ślizgającą się na jej powierzchni warstwę oraz dla półprzestrzeni ślizgającej się na powierzchni warstwy połączonej z półnieskończony[...]
EN The analytical solutions of two boundary-value heat conduction problems of friction are obtained: (1°) for a tribosystem consisting of a semi-infinite foundation and a plane strip sliding on its surface, (2°) for a semi-space sliding on strip surface which is connected with a semi-infinity s[...]
15
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Dokonano klasyfikacji i analizy metod rozwiązywania zagadnień odwrotnych mających zastosowanie w modelowaniu zjawisk przewodzenia ciepła w procesach odlewniczych. Wskazano głównie na ich wykorzystanie do wyznaczania termofizycznych współczynników materiałowych.
EN The classification and analyse of inverse problem methods applied in the modelling of heat transfer phenomena in foundry process are made. It was indicated that its principal application is the determination of material heat transfer coefficients.
16
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono zastosowanie homotopijnej metody analizy do rozwiązania równania przewodnictwa ciepła w niejednorodnym układzie odlew-forma, przy założeniu idealnego kontaktu na styku odlewu i formy. W opisywanej metodzie tworzony jest szereg, którego elementy spełniają pewne równanie różniczk[...]
EN In the paper we present an application of the homotopy analysis method for solving the heat conduction equation in the non-homogeneous casting-mould system with the perfect contact condition between casting and mould. In the described method the series is created, elements of which satisfy some diff[...]
17
75%
Archives of Thermodynamics
EN Heat flow in heterogeneous media with complex microstructure follows tortuous path and therefore determination of temperature distribution in them is a challenging task. Two-scales, micro-macro model of heat conduction with phase change in such media was considered in the paper. A relation between t[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2003 Vol. 2, nr 1 183--189
EN A new modelling approach to the hyperbolic heat conduction problems in periodic lattice structures of an arbitrary form is discussed. Taking into account the results obtained in [5] we introduce a special description of the periodic lattice geometry which leads to the heat conduction model governed [...]
19
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 239-242
PL W pracy rozpatrywane jest przewodnictwo ciepła w warstwie utworzonej z dwóch przewodników nieperiodycznie rozmjeszczonych w podwarstwach o stałej grubości. Własności makroskopowe warstwy zmieniają się w sposób ciągły wzdłuż jej grubości. W pracy zastosowano uśredniony model przewodnictwa ciepła, otr[...]
EN In the note, a heat conduction in a layer made of non-periodical1y distributed laminas of two conductors is considered. Macroscopic properties of the layer are continuously graded across its thickness. The aim of the note is to apply an averaged model of heat conduction of a layer with functionally [...]
20
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2008 T. 3 23-26
EN In this contribution a problem of heat conuction in a laminate with functionally graded macrostructure is considered. This composite is made of two components, which re non-periodically distributed in laminae with constant thickess. Macroscopic (effective) properties of this composite are continuous[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last