Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz pasażerów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przez wiele dziesięcioleci Półwysep Krymski był ulubionym miejscem wypoczynku całego Związku Radzieckiego. Pod koniec XIX wieku dotarła tam pierwsza linia kolejowa łacząca kontynent z nadmorskim Sewastopolem. Doprowadzenie kolei do najznamienitszych kurortów tzw. Południowego Brzegu nigdy nie został[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto próbę oceny aktów prawnych dotyczących transportu publicznego oraz skutków ich przyjęcia dla funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono podstawowe typy obsług pasażerów w transporcie zbiorowym. W tradycyjnych systemach środek transportowy przypisany jest do jednej linii komunikacyjnej. Obsługa w obiegach mieszanych dotyczy głównie linii skojarzonych. Są to zazwyczaj linie pojedyńcze w kilku wariantach, bądź dwie [...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono problemy związane z rozwojem transportu publicznego. Były one omawiane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, który się odbył 20 czerwca 2012 r. w Strykowie.
5
61%
Logistyka
2014 nr 6 7722--7730
PL Niniejsze opracowanie dotyczy badania i analizy jakości przewozów pasażerskich realizowanych przez system komunikacji tramwajowej, w wybranej aglomeracji miejskiej. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest dostarczenie pasażerom usługi o pożądanej jakości, czyli przede wszystkim bezpiecznych, termi[...]
EN This study deals with the problems connected with the quality of passenger transport services provided by a tramway transport system in a given urban agglomeration. The major task of such a system is to provide passengers with services that would meet the demanded quality, that is, primarily safe, p[...]
6
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 669--674
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące efektów wdrożenia ekologicznych autobusów w ramach realizacji projektu CiViTAS Renaissance w Szczecinku. Analizie poddano zagadnienie kosztów oraz liczby przewożonych pasażerów. Wyniki te zostały przedstawione na tle danych literaturowych dla okresu 2007[...]
EN Paper discussed the implementation of ecofriendly minibuses during the realization of the measure’s related to the CiViTAS Renaissance project. The analysis were connected with cost and number of passengers. The results of were checked and presented against to literature information concerned to the[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 932--937
PL Referat dotyczy wykorzystania autobusów dla potrzeb obsługi lotniskowej pasażerów linii lotniczych. Uzasadniono zastosowanie autobusów w logistyce przywozów pasażerskich na lotniskach cywilnych. Analizie podlegają specyfika konstrukcji i wyposażenia autobusów lotniskowych, a także wymagania dotycząc[...]
EN The paper concerns the use of buses for the airport passenger handling. The use of buses in passenger transportation at civilian airports logistics is justified. Analysis in article cover: the specifications of the construction, equipment of airport shuttle buses and requirements for quality traffic[...]
8
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 248--252, CD
PL W artykule przeprowadzono analizę procesów ruchu autobusów lotniskowych w odróżnieniu od ruchu autobusów miejskich, które często są wykorzystywane do przewozu pasażerów w obrębie lotnisk po uprzednich modyfikacjach ich wyposażenia. Zidentyfikowane zostały zasadnicze odmienności w stylu jazdy i konie[...]
EN The article contains an analysis of airport bus movement processes, differentiated from the movement of city buses. Airport buses are frequently used for transporting passengers within airports after modifications to their equipment. We identified the principal differences in the style of driving an[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 13 309--321
PL [...] Problematyka jakości jest niezwykle istotna dla przewoźników turystycznych. Możliwość świadczenia rzetelnych usług nie wystarcza już w konkurencyjnym otoczeniu do utrzymania i zwiększenia swojego udziału w rynku, tym bardziej, że przewoźnicy turystyczni spotykają się z silną konkurencją wewnąt[...]
EN In the article issues concerning the quality of tourist transport are presented. Interdependence between transport and tourism is indicated. Theoretical basis of quality passenger transport services are being discussed. There have made description of various modes of tourism transport, with an indic[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 5 13--21
PL Przewozy międzyaglomeracyjne w Polsce realizowane są transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym oraz przy wykorzystaniu samochodów osobowych. Wybór jednego z tych środków zaspokajania potrzeb transportowych determinowany jest przede wszystkim dostępnością geograficzną oraz czasem i kosztem podró[...]
EN The article answers to a question how long time will take to ride and what its cost will be on chosen routes, if we decide to travel: by train, bus, passenger cars or plane. In the article a current communication situation in Poland regarding connections by means of public transport from Warsaw to m[...]
11
51%
Archives of Transport
PL Badano komfort jazdy pasażera pojazdu szynowego poprzez analizę poprzecznych i pionowych przyspieszeń. Badania przeprowadzono przy pomocy numerycznych symulacji ruchu 4-osiowego pojazdu szynowego, który jest reprezentowany przez model matematyczny o 27 stopniach swobody. Uwzględniono losowe nierówno[...]
EN Ride comfort is investigated by analysing lateral and vertical accelerations which a passenger of railway vehicle is exposed to. The study is based on numerical simulations of motion of a 4-axle railway vehicle represented with the model of 27 degrees of freedom. Random track irregularities, whose p[...]
12
51%
Przegląd Komunikacyjny
PL Specyfika polskiego transportu. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła pieniężne zasilające transport w podziale na poszczególne rodzaje transportu. Brak wystarczających wpływów z prowadzonej działalności transportowej i łrodków z innych źródeł na pokrywanie kosztów działalności transportu oraz finansowanie[...]
13
41%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 8 238--241
PL Dla międzynarodowej drogi wodnej E70 (MDW E70) strategicznym odcinkiem jest dolna Wisła. Celem artykułu jest wykazanie, że dolna Wisła, dzięki swojemu potencjałowi i wyjątkowemu położeniu, jest odcinkiem, który determinuje znaczną część popytu na przewozy całą drogą wodną, a jednocześnie stwarza moż[...]
EN Lower Vistula is a strategic section of the E70 International Waterway (E70 IW). The aim of the article is to prove that the Lower Vistula, due to its potential and unique location, is a section that determines a huge part of the demand in transport along the entire waterway, while offering the poss[...]
14
41%
Logistyka
2014 nr 6 14411--14416, CD 6
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zużycia nośników energetycznych w procesie eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej. Analizy przeprowadzono dla autobusów wyposażonych w konwencjonalne i hybrydowe układy napędowe. Zamontowane w autobusach silniki umożliwiały spalanie: ON, E95, CNG, LNG, a w[...]
EN This paper analyses the consumption of energy in urban transport buses. The analysis was performed for buses equipped with conventional and hybrid drive systems. The engines mounted in the buses allowed the combustion of: DF, E95, CNG, LNG and for hybrid drive the combustion engine was additionally [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last