Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz ładunku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2016 nr 3 154--161, CD1
PL Przewiduje się, że w związku z dynamicznym rozwojem technologii pojazdy autonomiczne będą w przyszłości wykorzystywane w transporcie drogowym. Bariery etyczno-prawne są jednak łatwiejsze do przezwyciężenia w przypadku użytkowania pojazdów autonomicznych przeznaczonych do zarobkowego przewozu ładunkó[...]
EN Development of self-driving cars is quite successful and some experts expect that they will run in about 10 years on the public roads. There are also some opponents, who see several technical and legal barriers. The use of some digital devices and ICT solutions which can be installed on trucks as we[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 191--195
PL W artykule została przedstawiona metoda, w której zastosowano modelowanie procesów transportowych do wybranych aspektów organizacji kolejowych przewozów ładunków. Stosując modelowanie uwzględniono warunki charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. Wyspecyfikowano, przesłanki jakie muszą być spełnion[...]
EN The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo gener[...]
3
84%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 2 60--62
PL Jednym z podstawowych celów logistyki jest zwiększenie dostępności dóbr przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ich udostępniania. To często powoduje konieczność przenoszenia produkcji do krajów, gdzie wytwarzanie jest tańsze. Przyczynia się to z kolei do globalizacji dostaw oraz wymusza budowanie co[...]
4
84%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 5 60-63
PL W procesie projektowania terminali istotnym zagadnieniem jest ustalenie ich przyszłych parametrów. Druga część artykułu poświęcona została głównie problemowi zdolności przeładunkowej terminali i związanemu z tym doborowi odpowiednich urządzeń, a także możliwości wyboru nawierzchni placów w zależnośc[...]
5
84%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 4 50-54
PL Trendy wzrostu przewozów ładunków niebezpiecznych powodują, iż chcąc zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i człowieka, trzeba poszukiwać nowoczesnych rozwiązań logistycznych, do których zaliczyć należy przewozy intermodalne z odpowiednio dostosowaną infrastrukturą terminali.
6
84%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 6 54--56
PL Transportochłonność PKB jest postrzegana jako jeden z mierników zrównoważonego rozwoju w zakresie zachowania tzw. ładu ekonomicznego. Jednym z warunków właściwego jego zachowania jest racjonalne korzystanie z usług transportowych przez gospodarkę i społeczeństwo. Zapotrzebowanie na usługi transporto[...]
7
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
1999 R. 28, z. 69 161--169
PL Rozwój transportu opartego o przewozy ładunków w kontenerach, rozbudowana baza przeładunkowa a przede wszystkim walory użytkowe kontenerów przesądziły, że są one wykorzystywane w wielu dziedzinach. Obszary te dotyczą zarówno zastosowań cywilnych jak i zastosowań wojskowych. Dla wielu zastosowań, opr[...]
8
84%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 1 54--56
PL Skuteczne i efektywne kierowanie łańcuchami dostaw wymaga zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych. Największe szanse osiągnięcia sukcesu w tym zakresie stwarzają logistyczne koncepcje zarządzania, w których istotne znaczenie ma odpowiednie wykorzystanie techniki, informatyki oraz ekonomii. Seg[...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 371--373
PL W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące zabezpieczenia oraz przewozu ładunków. Przedstawiono układ sił działających na przewożony ładunek w zmiennych warunkach drogowych. Ponadto pokazano reprezentatywne zdarzenia drogowe, mające miejsce podczas ruchu pojazdu po torze krzywolini[...]
EN The article discusses the basic issues concerning security of cargo. It shows the arrangement of forces acting on cargo transported in changing road conditions. In addition, it shows representative traffic incidents taking place when the vehicle moves on the curvilinear trajectory which are caused b[...]
10
67%
Problemy Kolejnictwa
2008 Z. 146 53-64
PL Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zas[...]
EN Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of trans[...]
11
67%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 1 9--12
PL Rynek transportu towarów koleją jest procesem, za pomocą którego wzajemne oddziaływania nabywców i sprzedających prowadzą do określenia przedmiotu sprzedaży – usług transportowych, ich ilości i cen.
12
67%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 75--82
PL Jak wiadomo, w ogóle nie ma międzynarodowej konwencji o przewozie towarów. Każdy sposób opiera się na jednej lub kilku konwencjach międzynarodowych, które szczególnie regulują świadczenie międzynarodowego transportu drogą morską, koleją, drogą lub powietrzem. Zatem multimodalny transport towarów cha[...]
EN As is well known, there is no international convention for the carriage of goods in general. Each mode of transport counts on one or several international conventions that specifically regulate the provision of international transport by sea, rail, road or air. Thus, multimodal freight transport are[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last