Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetworniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 6 13--16
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zapowietrzone lub odwrotnie zamontowane rurki impulsowe to powszechne problemy, z którymi styka się technik utrzymania ruchu. Montaż i uruchomienie przetworników różnicy ciśnień często bywa wyzwaniem dla obsługi technicznej. Specjalista z firmy Endress+Hauser podpowiada, w jaki sposób można uniknąć [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1998 z. 162 133-140
PL W artykule przedstawiono dobór parametrów toru przetwornika prąd-napięcie przy założonych częstotliwościowych charakterystykach aktywnego, równonapięciowego komparatora dielektryków (o strukturze zaproponowanej w pracach [1], [2]), jak również wskazano na konieczność wyboru układu korekcji częstotli[...]
EN Choice of the current-to-voltage converter channel parameters based on the assumed frequency characteristics of the active, equivoltage comparator circuit used for dielectric investigations (concerning structures suggested in papers [1], [2]) has been presented in the paper. The necessary choice of [...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wśród wielu czujników do pomiaru wielkości geometrycznych WObit oferuje czujniki drogi na zakres od kilkudziesięciu mm do kilkudziesięciu metrów, w technologii linkowej. Ostatnio oferta powiększyła się o cały asortyment czujników linkowych drogi, produkcji niemieckiej firmy MicroEpsilon.
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 30-33
6
100%
Archives of Electrical Engineering
PL Przedstawiono algorytm jednoczesnego rozwiązywania równań opisujących trójwymiarowe pole elektromagnetyczne oraz równań opisujących obwody elektryczne przetwornika zawierającego masywne elementy przewodzące. Do opisu trójwymiarowego rozkładu prądów wirowych zastosowano model A-T. Równania modelu w[...]
EN An algorithm for a simultaneous solving of equations of the 3D electromagnetic field and equations of electric circuits of an electromagnetic device with solid conducting parts has been elaborated. In order to describe the 3D eddy current problem the A-T formulation has been applied. The governing d[...]
7
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 2, z. 2 161--171
PL Przedstawiona praca miała na celu zaprojektowanie oraz wykonanie stanowiska laboratoryjnego, które umożliwiałoby automatyczny pomiar i wizualizację charakterystyk statycznych i dynamicznych podstawowych elementów półprzewodnikowych - diod prostowniczych i Zenera oraz tranzystorów bipolarnych i polow[...]
EN The purpose of this paper was designing and making laboratory position, which can be used in automatic measurements and visualization of static and dynamic characteristics of basic semiconductor devices - reetification and stabilization diodes, bipolar junetion and junetion field-effect transistors.[...]
8
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2002 Z. 211 125-145
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania języka wysokiego poziomu LabVIEW do cyfrowego pomiaru temperatury. Obiekt, którego temperatura jest mierzona, stanowi układ rezystorów z radiatorami. Do pomiaru zastosowano przetworniki serii ADAM 4000. Z poziomu LabVIEW programowano wejścia/wyjścia pr[...]
EN The paper presents how to use language programming LabVIEW for digital temperature measurements. The investigate object is built with resistors and radiators. For measurement, converters ADAM 4000 series was used. In order to programm Input/Output converters, RS-232/RS-485 transmision was used. At t[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1998 z. 162 63-76
PL Metodą elementów skończonych obliczono wartość naprężenia (sigma x) w kierunku osi X modelu ogniwa typu F-100 ze sfrezowanymi ścianami wewnętrznymi. Wykonano przetwornik naprężenia (sigma x) i siły F działającej w osi ogniwa oraz przeprowadzono jego badania laboratoryjne. Wyniki doświadczalne porówn[...]
EN The (sigma x) stress values in the direction of the X axis of an f-100 chain link model, milled on its internal walls, were calculated using the finite element method. A transducer used to measure the stress (sigma x) and force F acting along the axes of the chain then compared with the results of [...]
10
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2003 nr 1 (17) 61--72
PL Omówiono możliwość podłączeń różnych przetworników do uniwersalnego zestawu pomiarowego, oraz metodykę pomiarów.
EN The paper discuss the possibility of connecting various converters to the universal measurement unit, and also the axle tilt measurement of the whirl devices .
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono filtr zaporowy na częstotliwość 135,6 MHz z przetwornikami międzypalczastymi na akustycznych falach powierzchniowych (AFP). Celem eliminacji zaburzeń tłumienności w paśmie przepustowym filtru w przetwornikach zastosowano apodyzację. Uzyskano tłumienność 47 dB przy częstotliwości pułapk[...]
EN Notch filter with surface acoustic wave (SAW) interdigital transducers (IDT) for the frequency 135.6 MHz is presented. To eliminate distortions in the passband the IDTs were apodized. Attenuation of about 47 dB in the stop band of about 37 kHz were achieved for the cascade connection of two such fil[...]
12
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 34-37
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2003 z. 25 [207] 183-192
PL Mierniki wysokich rezystancji najczęściej składają się z kalibrowanego źródła napięcia, przetwornika prąd-napięcie i woltomierza analogowego lub cyfrowego przyłączonego do wyjścia tego przetwornika. Newralgiczną częścią jest przetwornik prąd-napięcie. Jego właściwości zależą od zastosowanego wzmacni[...]
EN High-resistance meters are made up of a calibrated voltage source, a current-to-voltage converter (I-U) and analog or digital voltmeter attached to the output of I-U converter. I-U converter is the crucial part of the device. Its operating characteristics depend on the amplifier and high-resistance [...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 10 710-713
PL W pracy omówiono zagadnienia wiroprądowego badania struktur o niskiej konduktywności. Rozważane układy mają parametry elektryczne zbliżone do parametrów organizmów żywych. Przedstawiono przetwornik i układ pomiarowy. W celu wykazania użyteczności proponowanej metody podano wyniki wybranych eksperyme[...]
EN In this paper, problems of eddy current testing of low conductivity structures are discussed. The considered structures have electrical parameters very close to the parameters of living organisms. An eddy current transducer and the whole measuring system is presented. Results of selected experiments[...]
16
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 9 44-45
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono eksperymentalne nieparametryczne metody wyznaczania parametrów określających właściwości dynamiczne wybranych modeli przetworników typu napięcie/napięcie przy zastosowaniu zewnętrznego wymuszenia stochastycznego (stacjonarnego szumu białego) oraz funkcji gęstości widmowej mocy i [...]
EN This article deals with experimental non-parametric methods of parameters determining qualifying dynamic properties of selected transducers models of voltage/voltage type using external stochastic input function (stationary white noise) and power spectral density functions.
18
75%
Metrology and Measurement Systems
PL Współczesne systemy diagnostyczne i monitorujące wymagają zastosowania wielu czujników, co często wywołuje wiele problemów natury technicznej. Głównym problemem jest odpowiednie wykonanie okablowania zainstalowanych czujników w sposób, który nie wpłynąłby na zmianę parametrów konstrukcji i jednocześ[...]
EN Application of many sensors located on a mechanical structure causes serious technical problems. One of the main problems is wiring of sensors which is time-consuming and may change the system output due to high structure loading and damping. To overcome this problem new smart sensor designs have be[...]
19
75%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 4 30--33
PL W artykule przedstawiono sposoby pomiarów przepływu nośników energii, takich jak: para wodna, woda, gaz oraz ropa i płynne produkty naftowe. Podano zasady pracy nowoczesnych układów pomiarowych z zastosowaniem różnych rodzajów przetworników przepływu. Porównano charakterystyczne właściwości wybranyc[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2003 z. 184 117-127
PL W artykule sformułowano warunki, jakie powinien spełniać przetwornik dwuparametrowy oraz określono, na czym polega zadanie odwrotne dla takiego przetwornika. Przedstawiono koncepcję modelu odwrotnego "obszarowo-liniowego" dla przetwornika dwuparametrowego nieliniowego. Omawiane jest zagadnienie odtw[...]
EN The conditions of a realization of the two-dimensional (2D) measuring transducer are given in this paper. A conception of the inverted model linear in the sub-areas as the solution of inverse problem for such a type of transducer is pro-posed. Two methods of determination of the coefficients these m[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last