Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik elektromagnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 109 3-96
PL Praca Jest podsumowaniem wieloletniego dorobku autora. Prezentuje także wyniki jego bieżących prac na temat zastosowań numerycznych metod analizy polowej w obliczeniach i projektowaniu maszyn elektrycznych. Zakres pracy obejmuje oryginalne zastosowania metod polowych do obliczeń strumieni magnetyczn[...]
EN This work sums up the author's attainment of many years and presents the results of his current research into the application of numerical methods of field analysis in the calculation and designing of electrical machines. The scope of this work outlines original applications of field methods for the[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 34--36
PL W artykule przedstawiono dyskusję możliwości wykorzystania w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego energii oddawanej przez cewkę w procesie impulsowego pobudzania. Jego celem było zbadanie wpływu wartości pojemności w proponowanym układzie rozładowania na wyniki szacowania prędk[...]
EN The paper presents the discussion on the possibility to improve the measuring algorithm with the use of the energy dissipated by the coil during the process of its pulse excitation. The main objective was to check the influence of the value of the capacity in the proposed circuit responsible for the[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 167-174
PL W artykule przedstawiono algorytm analizy dwuwymiarowego nieustalonego pola magnetycznego w przetwornikach elektromagnetycznych z uwzględnieniem zjawiska histerezy. Do wyznaczania rozkładu i przebiegu pola wykorzystano metodę elementów skończonych oraz metodę kolejnych kroków czasowych. Zjawisko his[...]
EN In the paper the algorithm of the electromagnetic field analysis in electromagnetic converters has been presented. The phenomenon of hysteresis has been taken into account by means of the B oriented Preisach model. For analysis of the electromagnetic field the finite element method and step by step [...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy analizy numerycznej momentu zaczepowego obrotowego przetwornika elektromechanicznego w stanie ustalonym. Przedstawiono wyprowadzenie wzoru na moment zaczepowy, budowę przetwornika i wyniki obliczeń indukcji magnetycznej, siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego przetwornika oraz [...]
EN The numerical study investigates the cogging torque in an electromechanical transducer with rotary motion in steady state. The formula for cogging torque calculation is provided, the structure of the transducer and results of numerical calculations of magnetic flux density, electromotive force, cogg[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia dyskusję problemu pomiaru prędkości przepływającej cieczy w kanale otwartym z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. Jego celem było opracowanie metodyki eksperymentu i przetwarzania danych oferujących wyznaczenie charakterystyki przetwarzania opracowanego przez autorów przet[...]
EN The paper presents the discussion of the problem of the flow velocity measurements in open channels with the use of the electromagnetic method. The scope was to develop a methodology of experiments and data processing for finding both, the input-output characteristics and the uncertainty formulas fo[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 51 65-84
PL W artykule przedstawiono ciecze reologiczne o właściwościach sterowanych polem magnetycznym oraz wskazano ich zastosowania w przetwornikach elektromagnetycznych. Zaprezentowano przetworniki opracowane na Politechnice Poznańskiej. Do analizy stanów pracy przetworników z cieczą magnetyczna zaproponowa[...]
EN The paper deals with magnetic fluids whose properties change in the presence of a magnetic field and shows how they can be applied in electromagnetic transducers. The electromagnetic brakes and dampers with magnetorheological fluid made in Poznań University of Technology has been shown. A field mode[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 191 83-92
PL Artykuł przedstawia rozwiązania analityczne pola elektromagnetycznego dla przetwornika elektromechanicznego o symetrii liniowej, cylindrycznej i sferycznej z uwzględnieniem anizotropii środowiska. Analityczne rozwiązania równań pola elektromagnetycznego uzyskano korzystając z metody separacji zmienn[...]
EN The paper deals with the problem of electromagnetic field analysis for linear, cylindrical and spherical electromechanical converters taking into account region anisotropy. The electromagnetic field is determined analytically with the help of separation method for each problem. The boundary conditio[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 157-160
PL Artykuł przedstawia dyskusję problemu pomiaru prędkości przepływającej cieczy w kanale otwartym z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. Jego celem było opracowanie procedury kształtowania przebiegu czasowego pola magnetycznego, wymaganego przez przyjęty algorytm estymacji. Procedura uwzględnia [...]
EN The paper presents some aspects of liquid flow measurement in open channel, with the use of electromagnetic method. The main objective was to work out a procedure to form the waveform of the magnetic field, required by the estimation algorithm. The presence of real components in the measurement syst[...]
9
75%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 209-216
PL W pracy opisano budowę i podano parametry dwóch elektromagnetycznych przetworników energii drgań do zasilania amortyzatora magnetoreologicznego (MR). Omówiono wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego oraz wyniki badań laboratoryjnych obu przetworników.
EN The paper presents structure and parameters of two electromagnetic vibration power transducers for powering a magnetorheological (MR) shock absorber. Selected results of numerical calculations of magnetic field in transducers and results of laboratory tests are discussed.
10
63%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 8, nr 39 177-184
PL Praca dotyczy badań symulacyjnych układu redukcji drgań z tłumikiem magnetoreologicznym (MR) i przetwornikiem elektromagnetycznym. Przedstawiono model Spencera tłumika MR przy zmiennym polu magnetycznym oraz model przetwornika elektromagnetycznego. Opisano wyniki symulacji układu redukcji drgań w tr[...]
EN The paper concerns simulation analysis of vibration reduction system for one degree-of-freedom object, equipped with a magnetorheological (MR) damper and an electromagnetic transducer. The MR damper's Spencer model for fluctuating magnetic fields and the model of the electromagnetic transducer are d[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The continuous casting process is controlled automatically because various sensors and control units are connected to the mold and lower tundish roll. The solidification point in the process has a major factor on the quality of products, but the point has been predicted depending on the ina[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 9 158-161
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę technik przetwarzania energii rozproszonej na elektryczną, stanowiących alternatywę dla konwencjonalnych metod zasilania układów elektronicznych. Zaprezentowano i omówiono cztery komercyjnie dostępne typy przetworników, dających możliwość pozyskiwania i pr[...]
EN The paper presents analysis of different energy harvesting techniques being an alternative to conventional methods of powering electronic devices. Four, commercially available, types of transducers allowing to harvest and further convert energy that exists in close proximity to humans have been desc[...]
13
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono funkcje stanu energii, strumienia skojarzonego i siły elektromagnesu jako charakterystyki określające jego wszelkie właściwości jako elektromechanicznego przetwornika energii. Podano i porównano ze sobą dwa sposoby określania funkcji energii i koenergii. Związane z tym relac[...]
EN The paper points out the energy, coenergy, flux linkage and magnetic force functions as characteristics specifying all properties of en electromagnet converter. Different formulations for energy and coenergy functions are presented and compared. Relations between different characteristics are develo[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 145--149
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej elektromagnetycznego przetwornika energii przeznaczonego do zasilania obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę i działanie przetwornika. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w przetworniku i siłę elektromotoryczną indu[...]
EN The article presents a numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper (MR). It describes the construction and the operation of the converter. The distribution of the magnetic field in the transducer and the electromotive force induced in its c[...]
15
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Obliczenie podstawowego przetwornika indukcyjnego z rdzeniem magnetycznym jest problematyczne z powodu trudności w określeniu wewnętrznych i zewnętrznych strumieni rdzenia magnetycznego. Stosowanie pewnych wymagań dotyczących struktury i schematu przetwornika umożliwia zasadnicze uproszczenie teoret[...]
EN Calculation of the primary inductive converter with magnetic core is problematic because of the difficulty in determining the various fluxes inside and outside the magnetic core. Observance of certain requirements for structural and scheme-related decisions makes is possible to substantially simplif[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 151-154
PL Urządzenie specjalne – przetwornik elektromagnetyczny energii mechanicznej na ciepło (EPMEC) powołany do stosowania w autonomicznych siłowniach wiatrowych niskiej mocy o pionowej osi obrotu oraz dalszego gromadzenia generowanej z wiatru energii w postaci ciepła. Na podstawie wyników modelowania mate[...]
EN Special device – electromagnetic transformer of mechanical energy into heat (ETMEH) is assigned for use in low-power autonomous wind turbines with a vertical axis of rotation (VAWT) in order for further accumulation generated from wind energy as heat. According to the results of mathematical modelin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last