Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Sprzeciwy i kampanie przeciw PVC ze strony organizacji ekologicznych wywołały wieloletnie dyskusje o ochronie środowiska. Doprowadziło to do wnikliwych badań tego materiału oraz do dalszego rozwoju procesów postępowania z PVC i zawierającymi go tworzywami.
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 3 30-31
PL Komunalne osady ściekowe to specyficzna grupa odpadów, która - przez ostatnie dziesięciolecia została w Polsce szczególnie zaniedbana. Prowadzone w latach 70. i 80. XX wieku liczne badania i strategie dotyczące gospodarki osadami sporadycznie wdrażano w praktyce, a problem osadów był powszechnie bag[...]
3
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 7-8 36-38
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 981-983
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości modeli przetworników prądu sieciowego składających się z cewek cylindrycznych zwartych magnetowodami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki dowodzą, że można osiągnąć dużą czułość przetwarzania, dobrą liniowość oraz dużą odporność na zakłócenia elektro[...]
EN The paper deals with an inductive current transducer in the form of cylindrical coils (Fig. 2) with ferromagnetic cramps (Figs. 3 and 4). The investigation results of properties and influence of external magnetic fields on the processing accuracy are presented. They show that it is possible to achie[...]
5
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 2 186--191
EN In the present study, an investigation has been carried out on the friction stir processing (FSP) of an AlSi9Mg cast aluminium alloy. The relationship between the FSP parameters and the torque action on the tool, temperature of the modified surface and microstructure was investigated. It was found t[...]
6
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 161-171
PL W pracy przedstawiono koncepcję systemu monitorowania suszy, działającego w skali lokalnej na obszarach szczególnie zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska i jego skutkami. System ten będzie obejmował następujące elementy: pomiary i obserwacje, łączność, gromadzenie i przetwarzanie danych, prognozowa[...]
EN The concept of drought monitoring system is presented in the paper. The system will include: measurements and observations, communication, data collecting and processing, forecasting, warning and dissemination of information for the use of society, decision making state authorities and for national [...]
7
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono metodę: odkrywania znaczenia treści przekazu oraz tworzenia obrazu semantycznego takiego przekazu, organizację bazy wiedzy systemu generującego obraz, reprezentujący znaczenie treści, sposób umieszczania obiektów na scenie oraz krótką dyskusję na temat testowania zgodności w[...]
EN The method of content meaning discovering and semantic image creating, structure of knowledge base of system generating image representing meaning content, the method of placing object on the 3D scene and short discussion about testing correspondence of generated image with imagination of observer i[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono czujnik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego pierścienia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika przetwarzania oraz wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania.
EN The paper presents the inductive current sensor in form of non-magnetic toroidal winding including processing current flow, its properties, original method of processing factor calculation and testing results of external magnetic fields effects on processing accuracy.
9
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Według analityków, światowa produkcja energii elektrycznej wzrośnie z 18,0 1012 kWh w 2006 do 31,8 1012 kWh w 2030. Udział węgla jako surowca do produkcji energii elektrycznej pozostaje największy od lat i w roku 2030 ma osiągnąć 43%. Ocenia się, że z uwagi na najbogatsze zasoby i konkurencyjność ry[...]
EN According to the projections, world net electricity production is predicted to increase from 18.0 trillion kWh in 2006 to 31.8 trillion kWh in 2030. Coal contribution to world electricity supply remains the highest and is said to even slightly increase to 43% in 2030. Being the most abundant and com[...]
10
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Fast response to an enquiry, minimization of costs of identification of best-suited process solution, as well as a capacity to tackle new challenges is the shortest description of the requirements posed by the contemporary market of machines and equipment. These, in consequence, called for [...]
11
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 568--572
PL W artykule przedstawiono porównanie właściwości metrologicznych przekładników prądowych Brooksa oraz Brooksa i Holtza [3]. W rozdziale 2.1 przedstawiono przekładnik jednordzeniowy, którego błąd opisano za pomocą impedancji jego obwodu zastępczego (rys. 1b). W rozdziale 2.2 pokazano schemat zastępczy[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the two-core Brooks and Brooks &Holtz transformers used in precision measuring systems. The derived relations indicate that the two-core Brooks & Holtz transformer has much better metrological properties. The metrological analysis was verified by the resu[...]
12
75%
Chemical and Process Engineering
2016 Vol. 37, nr 2 269--280
EN Culture supernatant containing laccase produced by Cerrena unicolor strain was used to examine laccase partitioning between phases in an aqueous two-phase system. The investigated system consisted of polyethylene glycol 3000 and sodium phosphate buffer adjusted to pH = 7. Influence of severa[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
1999 T. 78, nr 8 283-285
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 4 378-380
PL Przedstawiono pomysł modyfikacji metody Singh'a, liczenia przepływu optycznego. Modyfikacja ta stosuje ograniczenie na gładkość identyczne jak w metodzie Horna-Schunka. Podejście to pozwala znaleźć rozwiązanie poprzez rozwiązanie jednego dużego, rzadkiego układu równań liniowych. Nie zaprezentowano [...]
EN A modification of Singh's optical flow computation method is presented. This modification utilizes a smoothness constraint which is the same as in Horn-Schunck method. This approach allows one to find a solution by solving a single large sparse system of linear equations experimental results are pre[...]
15
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
16
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 12(114) 171--179
PL Suszenie słoneczne jest coraz popularniejszą metodą suszenia osadów ściekowych w Polsce w ostatnich latach. Wynika to z możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii oraz faktu, że osuszone słońcem osady mogą być wykorzystywane do celów energetycznych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsc[...]
EN Solar drying has become a popular method of sewage sludge processing in Poland over recent years. This is due to the possibility of using a renewable source of energy and the fact that solar dried sludges can be used for energy purposes. Over the last ten years in Poland, almost thirty solar or hybr[...]
17
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych empirycznych występujących w formie graficznej jest istotnym elementem w procesie generowania zbiorów uczących, przeznaczonych do budowy identyfikacyjnych modeli neuronowych. Właściwa analiza oraz konwersja obrazów cyfrowych są fundamentalnym procesem, determin[...]
EN Gathering data is an essential element of the process of generating learning sets, intended for the construction of artificial neural networks. A proper analysis and processing of the images are the basis for the next stages of the neural simulation. Commonly available methods of the edition and gai[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 168--173
PL Głównym zadaniem omówionym w niniejszej publikacji było przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do badania poufności przetwarzanej informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono porównanie możliwości dwóch programów o licencji otwartej - narzędzi służących do szyfrowania, realizujących szyfr[...]
EN The main task discussed in this publication was to prepare a laboratory stand to investigate the confidentiality of information processed. The first part of the article presents a comparison of the possibilities of two open license programs - encryption tools that implement encryption with the use o[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 93--96
PL Analizowano wpływ dodatku PE niskiej gęstości (LDPE) na zmiany polimorficzne izotaktycznego PP (iPP). Mieszaniny iPP/LDPE (100/0, 90/10, 80/20 oraz 70/30% wag.) zostały przygotowane przez wtryskiwanie z różną prędkością. Struktura nadcząsteczkowa mieszanin była badana z zastosowaniem WAXS. Wyniki ws[...]
EN In order to analyse the effect of the addition of low-density polyethylene (LD-PE) on the polymorphic transformation in isotactic polypropylene (iPP), structure studies of iPP/LDPE blends have been carried out. In this work, iPP/LD-PE blends (100/0, 90/10, 80/20 and 70/30 w/w) were prepared by injec[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1522-1524
PL W artykule przedstawiono przetwornik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego rdzenia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania oraz oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika prz[...]
EN The paper deals with an inductive sensor in the form of evenly winded nonmagnetic core including processed current flow (Fig. 1), its properties and research results of the influence of external magnetic fields (Fig. 3) on the processing accuracy. Moreover, the original method for determining the pr[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last