Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwórstwo tworzyw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych do wytwarzania materiałów gradientowych. Na wstępie krótko scharakteryzowano polimerowe materiały gradientowe a następnie przedstawiono wybrane technologie ich wytwarzania. Uwagę skupiono na takich techno[...]
EN The paper presents possibilities of application of plastics processing technologies to graded materials manufacturing. At the beginning Polymer Graded Materials (PGMs) are shortly characterized, next chosen technologies of their manufacture are presented. Attention is focused on such technologies as[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do cyklu opracowań, na łamach których przedstawiona zostanie budowa głowic wytłaczarskich stosowanych przy otrzymywaniu rozmaitych wytworów polimerowych. Podano różne kryteria podziału głowic wytłaczarskich przeprowadzono podział głowic na przykład w zależności od rodzaj[...]
EN The paper is an introduction to the series of works on the design of extruder heads used for receiving various polymer products. Different criteria of extruder head division were given For example the heads can be divided in dependence on the type of the received product and the position of the extr[...]
3
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 201-210
PL W artykule przedstawiono informacje na temat jednej ze specjalnych metod wtryskiwania, jakim jest wtryskiwanie z etykietowaniem w formie. Scharakteryzowano podstawy tej metody przetwórstwa i omówiono jej odmiany, uwzględniające różne sposoby pobierania i pozycjonowania etykiet w gnieździe formującym[...]
EN General information about one of special methods of injection molding, such as In-Mold Labeling have been presented in this article. Principles of this polymer processing method have been characterized. Also different ways of taking and positioning the labels into the mold have been described. Const[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 20-21
PL Przedstawiono próbę analizy pozostałości chemicznych substancji poro-twórczych w rozdrobnionych próbkach porowatego polipropylenu. W badaniach stosowano standardową metodykę wyznaczania gęstości porowatych materiałów polimerowych, a także zastosowano pomiar wskaźnika szybkości płynięcia MFR a jego w[...]
EN An attempt of analysis of chemical pore-forming residue in fragmented samples of porous polypropylene is presented in the paper. A standard method for the determination of density of porous polymer materials was used in tests. The creep speed indicator, MFR, was also measured and its values were tre[...]
5
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 9-17
PL W każdym etapie wykorzystywania odpadów technologicznych i poużytkowych tworzyw sztucznych występują zjawiska strukturalne, które albo ułatwiają, lub utrudniają poszczególne operacje, prowadzące do wtórnego zastosowania polimerów. Zagadnienia te są najczęściej bardzo złożone, ponieważ istnieje znacz[...]
6
75%
Mechanik
2014 R. 87, nr 4 306--307
PL Przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z polietylenu. Cechą znamienną głowicy jest to, że przepływ jest w niej laminarny i ciągły, co wynika ze stałej długości linii śrubowej wzdłuż jej skoku. Tworzywo przepływające przez kanał dyszy zostaje skręcone p[...]
EN A new designfor extrusion head for manufacturing of polyethylene pipes was presented in this article. Head significant feature is that the flow is laminar and continous, which is due to the constancy helical along the length of its stroke. Plastic flowing through the nozzle channel is helically twis[...]
7
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przeglądowym przedstawiono metody przetwórstwa i obróbki tworzyw, za pomocą których otrzymuje się wytwory z polistyrenu porowatego integralnie (EPS). Omówiono jedno- oraz dwuetapowy proces formowania rozrostowego polistyrenu, charakteryzując poszczególne jego fazy. Zaprezentowano przykład[...]
EN Polymer processing and machining methods whereby products from integral foaming polystyrene (EPS) are received were presented in the paper. Each phase of the one- and two-stage process of foaming polystyrene were discussed. Examples of technological lines and stands for receiving blocs, plates and p[...]
8
75%
Farby i Lakiery
2012 nr 1 13--27
PL Pigmenty z efektem specjalnym, składające się z podłoża mającego postać cienkich płatków (naturalna lub syntetyczna mika, szkło, krzemionka, aluminium) pokrytych warstwą tlenków metali o wysokim współczynniku załamania światła (tlenek tytanu, tlenek żelaza (III)) są doskonale znane i mają rozliczne [...]
EN Special effect pigments consisting of thin substrate platelets (natural and synthetic mica, glass, silica, alumina) coated with high refractive metal oxides (titanium dioxide, iron(III) oxide) are well known for many applications. Different colour effects from pearlescence up to strong colour travel[...]
9
75%
Przetwórstwo Tworzyw
2003 [R.] 9, nr 6 194-198
PL W dniach od 29 września do 1 października 2003 r. odbyło się w Krakowie X już Seminarium naukowe pt. "TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN" organizowane regularnie od 30 lat (co trzy lata) przez Katedrę Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechni[...]
EN Scientific Seminar on "Plastics in machine building" is organised regularly from 30 years (every third year) by the Department of Experimental Mechanics and Biomechanics of the Institute of Mechanics and Elements of Machine Construction of Kraków University of Technology. The Xth issue of the Semina[...]
10
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono aktualny stan techniki rozdrabniania materiałów polimerowych. Omówiono główne cele rozdrabniania oraz sposoby ich realizacji. W formie tabelarycznej zestawiono warianty współpracy krawędzi tnących podczas rozdrabniania. Zaprezentowano uniwersalne stanowisko badawcze do energ[...]
EN The state-of-the-art concerning size reduction of polymer materials has been presented in this paper. The main objectives of this operation as well as the ways of their realization have been discussed. The variants of matching action of cutting edges when comminuting polymers have been gathered in t[...]
11
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń jako sposób minimalizowania ryzyka środowiskowego w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wskazano możliwość praktycznego zastosowania wytycznych dyrektywy IPPC w każdej organizacji, która zarządza ryzykiem środowi[...]
EN The paper presents the possibility of usage of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) as a manner of the environmental risk minimization in processes of plastics processing. Practical implication can be applied in case of any organisation, which manages the environmental risk by usage of[...]
12
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Obowiązkiem każdego przetwórcy tworzyw polimerowych, jako pracodawcy, jest stosowanie bezpiecznych maszyn. Za maszynę bezpieczną uznaje się taką maszynę, która jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi dyrektywami nowego podejścia Wspólnoty Europejskiej. W niniejszym artykule przedstawiono [...]
EN Using of safe machines is an obligation both for each employer and plastics processor. Safe machine should fulfil basic requirements defined by directives of new approach of European Union. In this article formal elements allowing assessing the safety of the machine at the time of delivery are prese[...]
13
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule omówiono kilka metod recyklingu tworzyw polimerowych. Głównie opisano technologie ponownego przetwarzania polistyrenu. Przedstawiono rodzaje czynników i ich wpływ na jakość odzyskanego PS. Dokonano przeglądu literatury z ostatnich lat, dotyczącej nowych trendów odnoszących się do przetwar[...]
EN In the article, the fundamental information about the key techniques of polymeric materials recycling was described. Mainly, the polystyrene reprocessing technologies were introduced and discussed. Pointed out the types of factors and their influence on the quality of the recovered PS. A review of t[...]
14
63%
Ekologia i Technika
2015 R. 23, nr 2 80--83
PL Podstawy administrowania zasobami energetycznymi w polskim przemyśle przetwórstwa tworzyw polimerowych nie są do końca znane i stosowane. Zauważa się jednak rosnące zainteresowanie tymi zagadnieniami w związku z zwiększającymi się cenami energii, a także koniecznością obniżania kosztów produkcji i r[...]
EN Fundamentals of energy resources administer in the Polish polymer plastics processing industry are not ąuite all known and used. It is noted, however, increasingly higher level of interest in these issues in light of rising energy prices and the need to reduce production costs and EU regulations. Ad[...]
15
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 195-204
PL W artykule scharakteryzowano zjawisko skurczu przetwórczego wyprasek wtryskowych, przedstawiając jego definicję, klasyfikację oraz omawiając czynniki wpływające na przebieg i wartość skurczu wtryskowego. W oparciu o przeprowadzone badania doświadczalne został określony związek między skurczem wypras[...]
EN The article characterized the phenomenon of processing shrinkage of injection moulded parts, presenting its definition, classification, and discusses factors affecting the course and the value of the injection moulding shrinkage. Based on experimental studies was defined relationship between the inj[...]
16
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 11 942--946
PL Przedstawiono innowacyjne rozwiązanie konstrukcji ślimaka do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Opisywany ślimak jest przedmiotem wynalazku zgłoszonego w Polskim Urzędzie Patentowym. Jest to ślimak do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zwłaszcza barwionych, oraz tworzyw napełnianych i tworzyw charaktery[...]
EN An innovative solution to the construction of the screw for plastics processing has been presented. The described screw is the object of the invention reported in the Polish Patent Office. It is a screw for the processing of plastics, especially the stained ones, as well as filled materials and plas[...]
17
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Środki pomocnicze stosowane w produkcji wyrobów z tworzyw polimerowych obejmują bardzo szeroki zakres różnorodnych substancji chemicznych dodawanych do polimerów przed lub w trakcie ich przetwórstwa. Środki pomocnicze modyfikują określone właściwości polimerów a w niektórych przypadkach umożliwiając[...]
EN Additives for plastics engineering added to polymers before and after their processing involve a very wide range of various chemical substances. Additives modify specific properties of polymers and in some cases enable processing. Usually they do not cause the change of molecular structure of polyme[...]
18
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Środki pomocnicze stosowane w produkcji wyrobów z tworzyw polimerowych obejmują bardzo szeroki zakres różnorodnych substancji chemicznych dodawanych do polimerów przed lub w trakcie ich przetwórstwa. Środki pomocnicze modyfikują określone właściwości polimerów a w niektórych przypadkach umożliwiając[...]
EN Additives for plastics engineering added to polymers before and after their processing involve a very wide range of various chemical substances. Additives modify specific properties of polymers and in some cases enable processing. Usually they do not cause the change of molecular structure of polyme[...]
19
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 1 16-21
PL Podano funkcje zespołów zamykająco-otwierających jako części składowej układu narzędziowego wtryskarek. Przedstawiono i omówiono czynniki fizyczne charakteryzujące zespoły zamykająco-otwierające wtryskarek. Określono kryteria klasyfikacji zespołów zamykająco-otwierających oraz dokonano próby podział[...]
EN Function of clamping units have been published. Physical agents characterised clamping units have been showed and discussed. Criterions of classification of a clamping units have been defined. Based oneself on these criterions trial of repartition of a clamping units has been executed.
20
63%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 5 115-121
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last