Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesuwnik fazowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2007 nr 3 169-175
2
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 87--90
PL W referacie przedstawiono charakterystykę SE Mikułowa, skrócony opis funkcjonalny zastosowanej automatyki oraz wyniki badań działania układu automatycznej regulacji czterech przesuwników fazowych zainstalowanych w liniach wymiany międzynarodowej Mikułowa – Hagenwerder. Badania wykonano w ramach prac[...]
EN The paper presents the characteristics of SE Mikułowa, a brief functional description of applied automation and research results of operation of automation for the four phase shifters installed in the cross-border transmission lines Mikułowa Hagenwerder. Research carried out in the framework of the [...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 282-285
PL Zamknięta struktura połączonych systemów elektroenergetycznych oraz rozkład generacji w poszczególnych regionach powoduje możliwość wystąpienia tzw. przepływów karuzelowych. Jednym ze sposobów pozwalających na ograniczenie tego zjawiska jest zastosowanie przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane[...]
EN A closed structure of the interconnected power system as well as geographical distribution of generation make that in some regions loop flows often occur. These unscheduled compensatory power flows can be reduced by using phase shifting transformers. The paper discusses selected results of research [...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono zasadę działania oraz kompleksowe rozwiązanie przetwornika odtwarzającego składową ortogonalną sygnału w paśmie częstotliwości akustycznych. Dla sygnałów w przedziale od 0,1V do 10V błąd amplitudowy jest mniejszy od 4%, a kątowy nie przekracza 0,5
EN The paper presents a principle of operations and complex solution of orthogonal component of signal reproduction transducer in acoustic frequency band. For signals in a range of 0.1V to 10V value of amplitude error is lower than 5% and angle error don't overdraw 0.5
5
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono historię wynalazku transformatora energetycznego, jego podstawowe zadania w systemie elektroenergetycznym oraz rozwiązania konstrukcyjne.
EN The paper presents the history of invention of power transformer, its basic tasks in electric power system as well as constructions.
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 269-274
PL W artykule przedstawiono kwadraturowy przesuwnik fazy bazujący na topologii transformatora hybrydowego (TH) do kontroli przepływu mocy w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano opis działania TH, sposób modelowania i analizę teoretyczną. Analiza teoretyczna bazuje na metodzie uśrednionych zmie[...]
EN This paper deals with a quadrature phase shifter based on a hybrid transformer (HT) for power flow control and for transient stability improvement in AC transmission systems. This paper presents an operational description, a modelling and a theoretical analysis of the properties of the proposed solu[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 47 167--169
PL Poniższy artykuł prezentuje sposób regulacji mocy czynnej i biernej za pomocą przesuwnika fazowego, którego uzwojenie transformatora dodawczego (szeregowego) jest połączone w gwiazdę. W artykule pokazano regulację mocy czynnej i biernej na przykładzie wybranego systemu elektroenergetycznego. Omawian[...]
EN The following article describes the adjustment of the active and reactive power using the phase shifter. The winding of the booster transformer (series) is wye connected. The article shows the regulation of the active and reactive power for selected power system that is 10 bus system with phase shif[...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 9 96--101
PL Przedstawiono analizę doboru zabezpieczeń dla transformatora z przesuwnikiem fazowym.
EN The paper presents analysis of selection of protection of high power transformer with phase shifter.
9
75%
Acta Energetica
2017 nr 2 149--157
PL Autorzy przedstawili charakterystykę stacji elektroenergetycznej Mikułowa ze względu na jej lokalizację i powiązania sieciowe, skrócony opis funkcjonalny zastosowanej automatyki oraz wyniki badań działania układu automatycznej regulacji czterech przesuwników fazowych zainstalowanych w liniach wymian[...]
EN The authors presented the characteristics of Mikułowa substation in terms of its location and grid connections, brief functional description of its automatic controls, and the results of tests of the automatic control of four phase shifting transformers installed in Mikułowa – Hagenwerder internatio[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 109--112
PL Obecność przesuwników fazowych w strukturze układu sieciowego sprawia, że warunki pracy sieci podczas zwarć niesymetrycznych mogą odbiegać od „klasycznych”, znanych z układu bez przesuwników fazowych. Przesuwnik fazowy może tak „przenosić” zwarcie na drugą stronę, że rozkład parametrów prądów fazowy[...]
EN Phase Shifting Transformers during unsymmetrical faults may change the power grid operation conditions. These conditions may differ from the “classical” ones that are typical for the grid operating conditions without these Phase Shifting Transformers. Thus, the value distribution of phase currents o[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2017 z. 3-4 37--47
PL Zastosowanie kilku przesuwników fazowych w połączonym systemie elektroenergetycznym musi być skoordynowane w celu pełnego wykorzystania tych urządzeń i uniknięcia ich niekorzystnych interakcji. W artykule przedstawiono metodę optymalizacji nastaw przesuwników fazowych, opartą na algorytmie roju cząs[...]
EN The use of several phase shifting transformers (PSTs) in an interconnected power system must be coordinated in order to take full advantage of these devices and to avoid adverse interactions. This paper presents an optimization method of PST settings based on the particle swarm optimization (PSO) al[...]
12
75%
Acta Energetica
2018 nr 1 95--100
PL Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego jest procedurą obliczeniową, która odgrywa istotną rolę w systemach komputerowych dyspozycji mocy. Czas realizacji obliczeń estymacyjnych powinien być możliwie najkrótszy. Dokładność wyników estymacji powinna być możliwie największa. Wrażliwość na błędy [...]
13
75%
Acta Energetica
2018 nr 1 88--94
EN Power system state estimation is a calculation procedure, which plays an essential role in computer systems in national control centres. Time of realization of the estimation calculation should be as short as possible. Accuracy of results of the estimation should be as large as possible. Sensitivity[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 9 24--27
PL Zabezpieczenie podimpedancyjne stanowi główne zabezpieczenie rezerwowe jednostek transformatorowych najwyższych napięć (w tym przesuwników fazowych). Warunki działania tego zabezpieczenia są bardzo trudne, ponieważ impedancja przesuwnika zależy m.in. od pozycji przełącznika zaczepów. Niejednokrotnie[...]
EN The underimpedance protection is the main backup protection of the HV transformers (including Phase Shifting Transformers – PST). The operating conditions of this protection are very difficult because the PST’s impedance depends among others on the position of the tap changer. This often results in [...]
15
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Rozbudowane konstrukcyjnie obiekty elektroenergetyczne, które są składowym elementem systemu elektroenergetycznego (SEE) powodują, że dotychczas stosowane układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) mogą okazać się nieskuteczne w realizacji powierzonych im zadań, tj. wyłączenia us[...]
EN The structurally developed power facilities, which are a component of the power system (PS), make the power protection automation systems (PAS) used so far may be ineffective in the implementation of the tasks entrusted to them, i.e. excluding the damaged object from the PS structures and stable ope[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 196-199
PL Przedstawiono metodę budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej stosowanych (w sieciach o pojedynczym napięciu znamionowym) wykonań przesuwnika fazowego (z symetrycznym napięciem dodawczym) do analiz ustalonych i quasi-ustalonych stanów pracy niesymetrycznych fazowo.
EN The purpose of this paper is to give a method of creating mathematical model for commonly known indirect (two-core designe), symmetrical phase shifting transformer.
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 16--22
PL Przedstawiono metodę budowy modelu matematycznego dla jednego z częściej stosowanych (w sieciach o pojedynczym napięciu znamionowym) wykonań przesuwnika fazowego (z symetrycznym napięciem dodawczym) do analiz ustalonych i quasi-ustalonych stanów pracy symetrycznych fazowo.
EN The purpose of this paper is to give a method of creating mathematical model for commonly known indirect (two-core design), symmetrical phase shifting transformer.
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 5 125-130
PL Przedstawiono zarys modelowania matematycznego przesuwników fazowych (stosowanych w systemach elektroenergetycznych, składających się często z wielu podsystemów) a następnie przedstawiono wybrane wyniki serii symulacji różnych stanów pracy systemu testowego przy pełnym zakresie regulacji (w tym przy[...]
EN An outline of mathematical modeling of phase shifters (used in power systems, often composed of many subsystems) and then presents some results of a series simulate different operating conditions of the test system with the full range of control (in this case two) phase shifters (working in the two [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 89--91
PL Poniższy artykuł przedstawia możliwość regulacji mocy czynnej i biernej przepływającej pomiędzy podsystemami elektroenergetycznymi. Do regulacji przepływów wykorzystano przesuwnik fazowy i transformator dodający napięcie w fazie. Zilustrowana została regulacja mocy czynnej i biernej w badanym system[...]
EN This paper describes the regulation of active and reactive power between the subsystems in larger power system. To regulate the flow were used phase shifters and booster transformer which adds voltages in phase. The regulation of the active power and reactive in considered power system was shown in [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 93--96
PL W pracy wykonano analizę zastosowania wielofazowego Przekształtnika Macierzowego (PM) do budowy Przesuwnika Fazowego (PS). Analizę przeprowadzono przy pomocy technik symulacyjnych oraz pomiarów wykonanych na sześciofazowym modelu przekształtnika zbudowanym w laboratorium. Zaprezentowano trzy podstaw[...]
EN Nowadays, in modern power systems there is a tendency to build more and more dispersed energy sources, to increase their transmission abilities and to increase their size. Parallel to these actions, the requirements regarding the quality of the delivered energy and system reliability are also increa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last