Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 551
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 7 81-90
PL Proces rozdrabniania jest częścią strategii recyrkulacji i utylizacji. Rozdrabniacze przeznaczone do tych procesów są specyficznymi maszynami, projektowanymi dla niszowych klientów. Artykuł prezentuje doświadczenie autora i zawiera analizy: oczekiwań klientów oraz konstrukcji kruszarek.
EN Disintegration and size reduction processes arę a part of recyc-ling and utilisation strategy. Shredders dedicated to these processes arę specific machines designed for niche customers. The article presents author's experiences and contains the analysis of customers expectations and design of shredd[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 14 49-56
PL W artykule omówiono i przeanalizowano przestrzenie publiczne Sabbionety oraz główne współtworzące ją budynki. Miasto powstało jako realizacja wizji nowoczesnego miasta--państwa, rządzonego przez władcę wzorowanego nieco na Księciu z dzieła Machiavellego. Struktura przestrzenna miasta jest zarówno od[...]
EN In that article there were written and analized public spaces of Sabbioneta and main buildings which coo-creating these spaces. The ideal city was built as wvisionery realization of modern city-state, governed by the ruler taken pattern by Nicolo Machiavelli's Duke. The spatial structure of the city[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 147-152
EN Very topical issues of the Conference concern global scale and living space of a XXI century man. International Contest "Los Angeles Prize" - "Space for people in 2010 year", announced in 1986 year is worth to mention here. The question for participants was: "What will man's physical surroundings lo[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 93-98
EN A work is an analysis of developing public spaces in general town planning processes. This elaboration presents characteristics of public spaces, their different categories, tendencies and possibilities for development in the contemporary times. The presence of specific structures of public spaces c[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 7 91-103
PL Na skutek trwających obecnie procesów rozwojowych zmienia się struktura miast, a w ślad za tym idzie przewartościowanie form, celów i odziaływania przestrzeni publicznych. Rezultatem jest ograniczenie publicznego charakteru przestrzeni oraz odejście od tradycyjnej typologii ulicy i placu na rzecz ty[...]
EN Contemporary house buildings arę going to estate such relationships beetwen form, function and space which actuate the evolution of different activitis and arę able to mark the space in individual way. Hybrid building is the complicated architectural composition being submitted the influences of the[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2013 Nr 2 (630) 51--57
PL Projektowanie i organizacja przestrzeni publicznych to zbiór doświadczeń i obserwacji, proces poparty wiedzą z rożnych dziedzin nauki oraz sztuki. Barwa, na która jesteśmy ogromnie wyczuleni stanów, jeden z nieodzownych elementów składowych naszego otoczenia. Zrozumienie sposobu działania kolorów, i[...]
EN Designing and planning public spaces is a result of many experiences and observations. This process is supported by wide knowledge from different fields of science and art. The colouring, to which people arc extremely sensitive, is one of the integral components of their environment. Understanding t[...]
7
63%
Przestrzeń i Forma
2005 nr 1 169-174
8
51%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 16-17
PL Przyroda wpływa korzystnie na wszystkich ludzi, poprawiając ich ogólne samopoczucie. Z tego też względu w przestrzeni publicznej powinno się znajdować jak najwięcej zieleni, stanowiącej czyste źródło radości i energii.
9
51%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 313-318
PL Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta i opracowanie wytycznych projektowych niezbędnych dla wykreowania harmonijnego wnętrza miejskiego stały się tematem warsztatów Public Spaces in the City, przeprowadzonych w maju 2008 na Akademii Rolniczej w Szczecinie.
10
51%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 307-312
EN Historical squares and adjacent streets, more and more frequently pedestrianised, excellently meet the retail and recreational functions, attracting equally the residents and the tourists. What is important for the quality of life, as much as for the development opportunities, is the presence and qu[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 22 59-68
EN The article will describe problems connected with practical side of human being existence in the global net. The starting point will be profile of human being, with his characteristic attributes, in prospect of his existence in a virtual world. Then there will be given examples of net society interf[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 24 91-96
PL W artykule zaprezentowane zostały przykłady przestrzeni publicznych, w których szczególnym elementem są założenia wodne. Ze względu na charakter i funkcję miejsc ogólnie dostępnych kompozycje wodne przybierają różną formę, wywołując różne emocje i zachowania. Ich odpowiednie wyposażenie, wielkość i [...]
EN This article presents examples of public spaces where water layouts make a special element. Considering the character and function of all-access places, water compositions assume various forms arousing emotions and behaviours. In Belfast, Great Britain, Custom House Square was designed in 2005. In t[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono rolę zdarzeń artystycznych w kształtowaniu współczesnych wnętrz miejskich. Tymczasowy charakter mobilnych elementów przestrzennych - zapewniony dzięki nowym, oszczędnym technologiom - pozwala na szybkie i efektowne transformacje przestrzeni publicznych, których wynikiem może[...]
EN This paper presents an approach to the role of artistic events in the contemporary urban interiors shaping. Temporary character of mobile spatial elements, assured by new, economical technologies, enables fast and striking transformations of the public spaces. It can result in raising spatial and/or[...]
14
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 62-63
PL Połączenie przestrzeni i komunikacji było tematem wiodącym tegorocznej, trzynastej już, konferencji z cyklu "Zielone Miasto", organizowanej przez Agencję Promocji Zieleni (niejako "zbrojne ramię" Związku Szkółkarzy Polskich). W dniach 23-24 sierpnia br., tradycyjnie już w Warszawskim Centrum Expo XX[...]
15
51%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 52-53
PL Coraz bardziej istotnym elementem wizerunku miasta staje się zadbana przestrzeń publiczna i zieleń - wizytówka, która zapisuje się w pamięci odbiorcy.
16
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 8 58-62
PL Można sobie zadawać pytanie, jakie cechy determinują atrakcyjność miejskiej przestrzeni publicznej i jaką rolę w ich kształtowaniu odgrywa zieleń. Z licznych badań wynika, iż zieleń miejska pełni istotną funkcję w budowaniu wizerunku miasta, podnosi walory społeczne i komfort użytkowania przestrzeni[...]
17
51%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 142-148
PL Inwestor z projektantem są współodpowiedzialni za zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób eliminujący zjawisko wykluczenia i nie zwiększający stopnia niepełnosprawności ludzi. Niniejszy artykuł ma na celu upowszechnienie idei uniwersalnego projektowania w tworzeniu rozwiązań zorientowanych [...]
EN Both investor and designer share responsibility for the management of public space in a way that eliminates the phenomenon of exclusion and does not increase the degree of people's disability. This article aims to promote the idea of universal design in the creation of human needs oriented solutions[...]
18
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 21--23
PL Jedną z ustawowych zasad planowania przestrzennego jest ochrona walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wartość ta jest uwzględniana we wszystkich dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jak sytuacja p[...]
19
51%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 42-45
PL Przestrzeń publiczna powinna być miejscem dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Sposób jej zagospodarowania wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie - integrację i rozwój więzi społecznych, ale również na poprawę sprawności fizycznej. Niestety, mankamenty projektowe w postaci barier architektoniczn[...]
20
51%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 71-76
PL We współczesnym mieście tereny zieleni są częścią jego żywej tkanki, miejscem równie ważnym dla mieszkańców jak ulice, place i budowle publiczne, powinny więc wpisywać się w jego całość. Projektowanie zieleni miejskiej wg standardów ekologicznych należałoby poszerzyć o koncepcję terenów zieleni jako[...]
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last