Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesiewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 173-182
PL W pracy przedstawiono parametry sit strunowych o bardzo dobrych właściwościach samoczyszczących. Przedstawiono wyniki badań wykazujących możliwość zastosowania sit do materiałów uznawanych za trudno przesiewalne. Wysokie sprawności przesiewania określone w trakcie badań świadczą o dużej skuteczności[...]
EN A screen as a plane plays an exceptionally important role in the process of screening. Screening effect depends to a large excent on the size and shape of holes, their profile, on the clearance factor, and as well on the manufacturing method and on the kind of material. String screens are characteri[...]
2
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Niniejsza praca dotyczy przesiewacza wibracyjnego do nasion. Autorzy opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewające[...]
EN The work herein concerns a seed grader. The authors of the study are occupied with seed graders which are powered by two symmetric, synchronised rotational motovibrators. This drive is quite simple and allows for obtaining good process properties of the screen. Research on this screen are carried ou[...]
3
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 18-19
PL W referacie opisano sposoby doboru parametrów drgań segmentu przesiewacza VPJ produkowanego przez OFAMA-VIBRA. Wskazano na konsekwencje wykorzystania nieciągłości geometrycznej układu: belka udarowa - pokład sitowy, oraz pokazano konsekwencje rozwiązań uzyskanych w drodze symułacji.
EN The paper describes methods of yibration parameters selection of a VPJ screen section manufactured by the OFAMA-V1BRA. There were indicated consequences of the application of percussive beam — screen tray system geometrica) discontinuity. Consequences of solu- tions obtained in the simulation were[...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 44-45
PL Przedstawiono modełe obłiczeniowe służące do okreśłania parametrów drgań dowotnego punktu rzeszota przesiewacza o drganiach kołowych z osią wału napędowego przesuniętą wzgłędem środka ciężkości przesiewacza na kierunku normałnym i równołegłym do pokładu sitowego. Zaprezentowano wyniki symulacji i wy[...]
EN The paper presents calculation models used for vibration parameters determination of any point of a yibrating screen riddle with circular vi-brations and the driving shaft displaced in relation to the screen centre of gravity to the norma) direction and the one parallel to the screen tray. The simul[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przesiewacze bębnowe są maszynami, które powstały w XIX w. i były długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Potem zostały one zastąpione maszynami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie maszyny t[...]
EN A drum screen is a device which was invented in the XIX century and for a long time was exploited in various branches of the national economy, mainly in the corn-milling industry. Afterwards it was re-placed by the vibrating and backing-off machines and its production was stopped. Nonetheless, a sho[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 31-43
PL Niniejsza praca dotyczy procesu przesiewania materiałów ziarnistych na wibracyjnych sitach przesiewaczy. Celem pracy było empiryczne sprawdzenie liniowego charakteru zależności pomiędzy czasem przesiewania a wydajnością liczoną na nadawę, czyli masowym lub objętościowym natęzeniem dopływu materiału [...]
EN The study deals with the process of screening of granulr materials on vibrating sieves. The aim of the study was to verify experimentally a linear character of the dependence of screening duration on the yield per feed, i.e. on the mass or volumetric flow rate of material to the screen.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy symulacji procesu przesiewania wykonanej pod kątem określenia rozkładu masy nadawy na długości sit w dwupokładowym przesiewaczu wibracyjnym. Pokłady sit traktowane są jako posobno-nadsobne układy przesiewania. Obliczenia pokazują ilościowo nierównomierny charakte[...]
EN The feed mass and screening efficiency distribution of screening process along the surface of two-deck screen device is analyzed in the paper. Each deck of a screen is assumed as the subsequent system of screens of the equal length and different size opening. Simulation of the process performed gave[...]
8
80%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 2 74--78
PL W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdzi[...]
EN The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The screening process factors, such as quantitative, qualitative and technological effectiveness, performance and load of screen, screening cut point and separation accuracy, have been charact[...]
9
80%
Mining Science
PL Przedstawiono wyniki badań prowadzonych na przesiewaczu dwuczęstościowym w skali półtechnicznej, czyli maszynie przesiewającej o niejednakowej częstości obrotowej dwóch wibratorów napędowych. Badania te miały na celu określenie założeń konstrukcyjnych przesiewacza dwuczęstościowego w skali przemysło[...]
EN This paper presents the results of research conducted on a double-frequency screen in a pilot plant that is the screening machine which varies the rotational frequency of the two drive vibrators. This study aimed to determine the constructional foundations of a double-frequency screen on an industri[...]
10
80%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 4 32--35
PL W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziaren drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.
EN The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The relationship between the yield of fine particles in the feed and the effectiveness of the screening process as well as productivity and the yield of undersize particles has been demonstrat[...]
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Prędkość materiału na sicie jest jednym z podstawowych parametrów procesowych każdej maszyny przesiewającej, istotnym zarówno w fazie projektowania nowego przesiewacza, jak i przy optymalizacji warunków pracy maszyny już istniejącej. W przestawionych badaniach określano tę prędkość dla przesiewacza [...]
EN Material velocity on the sieve is one of primary process parameters of every screening machine. It is important both at the stage of designing a new screen and in optimisation of operating conditions of the already existing machines. In our studies, this velocity was determined for a rectilinearly m[...]
12
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawione są kierunki rozwoju prac projektowo-konstrukcyjnych w zakresie przesiewaczy przemysłowych zwłaszcza kruszyw. Efekty ekonomiczne z tytułu eksploatacji prezentowanych maszyn tworzą jakość produktów, elastyczność produkcji w szerokich klasach ziarnowych i jakościowych oraz niskie koszty e[...]
EN The proposal includes the size which has the maximum demand. However the modular structure and unification of machine elements allow having any size according to the technological requirements. The development trends in project-construction works in the area of industrial sifters are presented. Econ[...]
13
70%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 189--194
EN Article concerns problems of screen classification of zinc waste. The aim of the paper was to estimate the screening process effectiveness for different types of screens and different operational parameters. The most favorable results for that type of feed material were obtained for the wire screen [...]
14
70%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2019 Nr 1 50--54
PL Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w pr[...]
EN Screening is an operation that occurrs commonly in every processing technology. It is used particularly in the manufacture of building materials, where it is applied as the main operation, and in the processing of ores, as an auxiliary operation. It is also commonly used in the food and chemical ind[...]
15
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 4 63-68
PL Sito. Podstawowy element przesiewacza. Czy wobec dużej różnorodności i dostępności sit można określić, które jest lepsze, a które gorsze? W artykule przedstawiono zagadnienie sprawności przesiewania, podziału sit i rodzaju zastosowanego materiału.
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W ostatnich latach szeroko rozpowszechniły się w całym przemyśle wydobywczym zestawy mobilne. Zestaw taki zawiera przede wszystkim dwie maszyny przeróbcze: przesiewacz realizujący proces klasyfikacji wstępnej i kruszarkę rozdrabniającą urobek. Zdecydowana większość konstrukcji tych zestawień zbudowa[...]
EN In recent years one may observe that mobile systems are becoming more and more widespread in the whole mining industry. Such a system comprises two processing machines: a screener realizing the process of preliminary classification and a crusher which grinds winning. The vast majority of constructio[...]
17
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 85-86
PL Niniejsza praca przedstawia różne warianty konstrukcyjne przesie-waczy wiełoczęstościowych, które mogą znałeźć zastosowanie różnych gałęziach gospodarki narodowej. Są to przesiewacze, które charakteryzują się co najmniej dwiema różnymi prędkościami obrotowymi wibratorów rotacyjnych napędzających te [...]
EN The paper presents constructional variants of multi-frequency screens used in diHerent branches of national industry. These screens arę characterized at least by two rotary speeds of vibrators driving these machines.
18
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 111-112
PL Scharakteryzowano efektywnościowe problemy instalacji przesiewania i rozdrabniania sody ciężkiej w zakresie: wydajności masowej, objętościowej, celowej, zapotrzebowania mocy na rozdrabnianie i jednostkowego zużycia energii w przetwórstwie. Wskazano możliwości poprawy jakości produktu i efektywności [...]
EN Energetic effectiveness issues of heavy ash milling and vibrating screen stallation in terms of mass, volume, target output and energy consumpt are characterized. Possibilities of product quality and process effectiven improvement are indicated.
19
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 1 27-28
PL Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Do napędu tego przesiewacza zastosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama[...]
EN The results of research programme carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Łódź, concerning double-frequency screens are presented in the paper. Two rotational vibrators of the same or different static moments were applied for driving the screen. The screen was cha[...]
20
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 42-47
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last