Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 139
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepuszczalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 6 210-213
PL Przedstawiono wyniki badań wstępnych kształtowania małych wartości przepuszczalności popiołów lotnych z węgla kamiennego, wykorzystując ich aktywność pucolanową. Jako aktywatory reakcji pucolanowej stosowano dodatki mineralne z różną zawartością CaO. Badano wpływ dodatków mineralnych, zawartości wod[...]
EN It was presented results of the preliminary study about a formation of low-value permeability of volatile ashes from hard coal basing on their puzzolana activity. Mineral additives with different contents of Ca0 were used as activators of puzzolana reaction. The effect of these additives, water [...]
2
80%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań przepuszczalności stwardniałych zaczynów popiołowych zawierających dodatki mineralne w postaci cementu, wapna i gipsu w ilości do 20% masowych. Stwierdzono że najmniejszą przepuszczalność po 28 dniach przechowywania próbek uzyskały stwardniałe zawiesiny popiołowe zawierają[...]
EN Results of permeability examination of hardened ash pastes containing mineral additions in the form of cement, lime and gypsum in the amount of 20 mass percent are presented. The lowest permeability after 28 days of sample storage was obtained for hardened ash suspension containing 10 mass percent o[...]
3
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
4
80%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono statystyczna, analizę jednorodności wyników badań przepuszczalności laboratoryjną metodą RILEM-Cembureau. W badaniach tych stosowane były próbki walcowe o średnicy 150 mm i grubości 50 mm wycinane z większych próbek o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm. Badaniom poddano beton wysokowa[...]
EN A statistical analysis of the homogeneity of results of the permeability test of the high-performance concrete to a steady flow of a gas (nitrogen) according to RILEM-Cembureau method is performed. In these tests cylindrical samples 150 mm in diameter with thickness 50 mm, cut out from greater cylin[...]
5
70%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The knowledge of the variation of permeability in interdendritic channels is important in order to analyze the ability of the liquid flow compensate the shrinkage of the alloy during solidification. In this work the influence of the magnesium content in the permeability of interdendritic ch[...]
6
70%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 459--464
EN Application of the EFF-SET process in manufacture of moulds can utilize mixtures with high water concentration. With moisture content the strength and permeability is considerably growing, The movement of water condensation zone and its thickness are about a half in comparison with common bentonite [...]
7
70%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents results of calculations of the course of the consolidation process of coal sludges subjected to the loading with consecutive heap layers made of coarse-grained colliery spoils. Geotechnical parameters of the sludges were assumed on the basis of the investigations carried out on th[...]
8
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 300--301
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących przepływu powietrza oraz wody przez piany aluminiowe o komórkach otwartych. Analiza wyników badań pozwoliła określić wpływ parametrów piany na wartość strat ciśnienia przy przepływie płynu przez przestrzeń komórkową pian. Stwierdzono, że[...]
EN The paper presents experimental results concerning air and water flow through open-cell aluminum foam. Analysis of the results allowed one to determine the influence of foam parameters on pressure loss values in fluid flow through the cellular space of foams. It was found that frictional pressure dr[...]
9
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 396-397
PL W pracy podjęto próbę oceny niektórych zagadnień hydrodynamiki przepływu gazu przez materiały porowate, a oceny tej dokonywano w warunkach barbotażu gazu przez różne typy karbonizatu. Opisano ilościowo gęstość pozorną, porowatość (bezwzględną i efektywną), przepuszczalność, zastępczy współczynnik op[...]
EN Attempts to evaluate certain aspects of hydrodynamics of gas flow through porous materials and assessment of that were made using bubbling gas flow through various types of char. Paper describes quantitatively the apparent density, porosity (absolute and effective), permeability and equivalent flow [...]
10
61%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przepuszczalności porowatych łożysk ślizgowych z proszków żelaza, dla powietrza oraz dla trzech rodzajów olejów. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości olejów. Wyniki badań wskazują na wpływ zastosowanego oleju na przepuszczalność łożysk porowatych i je[...]
EN In article one introduced result of investigations of permeability of porous bearings, for air and for three kinds of oils. Research of basic properties of oils was carried out. Results of investigation showed strong influence of used oil on permeability of porous bearings and it's dependence from c[...]
11
61%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 3 171-179
PL Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie zabiegu hydraulicznego szczelinowania skał zbiornikowych jest sprawność płynu, która z kolei zależy od jego filtracji do złoża. Kluczowe znaczenie ma także oczyszczenie strefy dookoła wytworzonej szczeliny, jak również samej warstwy podsadzki. W t[...]
EN Fracturing fluid efficiency is a very important factor which has a crucial impact on the success of hydraulic fracturing treatment. This fluid efficiency depends on the leakoff. Then, cleanup of the area around the fractured proppant pack and propped fracture is also very important. Therefore surfac[...]
12
61%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono metodę wytwarzania porowatych szkieletów ceramicznych polegającą na spiekaniu proszku Al2O3 z dodatkiem formującym wewnętrzną strukturę porów i kanalików. Otrzymane półfabrykaty stosuje się jako wzmocnienie w produkcji nowoczesnych materiałów kompozytowych metodą infiltracji ci[...]
EN The paper presents method of manufacturing the porous preforms by sintering of Al2O3 powder with addition of pore forming agent. Obtained semi-finished products are used as reinforcement in MMC's manufacturing by infiltration method.
13
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with the issues of permeability testing of ceramic moulds used in lost wax foundry process. The main issue in the testing is to provide proper specimens of ceramic moulds (CM). The moulds have to be repeatable and must be free of internal defects of microcrack type that are formed ma[...]
14
61%
Archives of Foundry Engineering
EN Increasing of strength and permeability of the thin-walled investment casting ceramic moulds was the main goal of this work. Its essence is a new concept of the mould reinforcement, i.e. the full or the significant replacement of grain silica materials by fibrous aluminosilicate materials. An additi[...]
15
61%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiano nowy system który może być wykorzystany do określania procesów hydraulicznych w rejonach uskoków. W artykule tym przedstawiono model oceny zbudowany w oparciu o podejście metodę AHP ( Analytic Hierarchy Process) i metodę logiki rozmytej Delphi (FDM) dla określania procesów h[...]
EN The objective of this paper is to present a new system which can be appropriate for the determination of hydraulic behavior of faults assessment. In this paper an evaluation model, based on combining the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Fuzzy Delphi method (FDM), has been presented for asses[...]
16
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 R. 22, z. 4 265-277
PL W pracy rozważa się możliwość wyznaczania uśrednionych parametrów przepływowych charakteryzujących własności skał, takich jak porowatość i przepuszczalność, drogą porównania rozwiązania zagadnienia filtracyjnego z wynikami pomiaru zmian wydatku w czasie. W szczególności analizowano przydatność do te[...]
EN The work presents divagations on possibility of finding out mean flow parameters characterising rock properties, such as porosity and infiltration by means of comparison of the solution of filtration problem with the measurements of output change over time. The usability of solution concerning flow [...]
17
61%
Przegląd Geologiczny
EN Evaluation of permeability by direct methods involves very long laboratory procedures and leads to considerable differences in final results. Application of indirect methods based on consolidation analysis provides a faster solution. Analyses of laboratory conditions show that consolidation test wit[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2006 z. 62 27-41
PL Praca dotyczy badań określających możliwości projektowania przestrzeni międzynitkowych w tkaninie, odpowiedzialnych za przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego. Przedmiotem badań były przestrzenne konfiguracje dwóch par nitek osnowy i wątku, zwane modułami strukturalnymi.
EN The work concerns the research qualifying the possibilites of designing the inter-threads spaces in the fabric, responsible for the transmission of the UV radiation. The subject of the research were the spatial configurations of two pairs warp and weft threads described as structural modules.
19
61%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 47 (228) 101-110
PL Wpływ struktury na ruch płynu w ośrodku porowatym, w liniowym prawie przepływu opisany jest współczynnikiem przepuszczalności. Z uwagi na dostępność lub łatwość pomiaru niektórych parametrów geometrycznych struktury materiału porowatego, takich jak porowatość, powierzchnia wewnętrzna, wymiary porów [...]
EN The impact internal structure on fluid flow through porous media as defined by Dracy's law ist described with the permeability coefficient. Accessible or easy measurments of some geometrical structure parameters of porous materials, including porosity, internal surface, pore or grain sizes, encourag[...]
20
61%
Tribologia
2003 nr 4 239-252
PL W artykule przedstawiono krótki przegląd badań przepuszczalności. Zbadano podstawowe właściwości łożysk porowatych i przekładniowego oleju mineralnego. Następnie przeprowadzono badania współczynnika przepuszczalności porowatych łożysk ślizgowych dla oleju przekładniowego. Osiągnięte wyniki wstępnych[...]
EN In the article short review on investigations of permeability is presented. Basic properties of the porous bearings and mineral gear oil have been examined. Then permeability investigations of porous sliding bearings for mineral gear oil at the temperature of normal bearing operation have been perfo[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last