Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepustowość skrzyżowań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 26--31
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz wartości strat czasu na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w sytuacji istniejącej kolejki początkowej. Przedstawiono dwa modele strat czasu. Pierwszy jest stosowany standardowo (zgodnie z wytycznymi publikacji Metody obliczania przepustowości skrzyżowa[...]
EN The article presents the results of the analysis of the losses at the inlet of the junction with traffic lights in the initial queue situation. We have a total of two models which time-loss. The first one – standard – is used (in accordance with the guidelines in [4]) when assessing traffic conditio[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 299-307
PL Wzrost liczby pojazdów w sieciach drogowych zmusza projektantów do opracowania odpowiednich narzędzi służących do oszacowania przepustowości poszczególnych składników sieci oraz usprawniania ruchu. Wybór metody powinien zależeć zarówno od indywidualnych potrzeb, jak i możliwości zastosowania w okreś[...]
EN From increasing number of vehicles comes the need to quantify congestion in dense road network. The paper presents useful computer aided tools for evaluating priority-type and signalized intersection capacity parameters. The applications have been designed on the basis of popular and verified method[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 81--88
EN A detailed analysis of traffic conditions at the intersection allows us to obtain information about the efficiency of its operation. This type of analysis usually involves assessing the capacity and scale of the intersection and applying classical measures to assess its quality. In Poland, for this [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 257-266
PL Artykuł prezentuje koncepcję dynamicznego gromadzenia danych o ruchu na skrzyżowaniach. Opierając się na aktualnych metodach obliczania przepustowości skrzyżowań, zaproponowano wykorzystanie modelu strumieniowego baz danych do gromadzenia danych oraz dynamicznego wyznaczania przepustowości wraz z oc[...]
EN The conception of real-time traffic data collection at the intersections is a subject of the article. The actual methods of capacity and traffic condition estimation for three types of intersections have been described. The data stream system DSMS has been proposed for data collection and traffic ch[...]
5
63%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 97-107
PL W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich. Wyka[...]
EN The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenec[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 107-114
PL W artykule przedstawiono budowę programu PRZEPUST obliczającego parametry przepustowościowe skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Program został opracowany jako narzędzie pomocnicze w systemie optymalizacji zamknięć drogowych w złożonych sieciach transportowych. W programie wykorzystano znaną metod[...]
EN The cocnstruction of PRZEPUST program has been presented in this article. The program computes priority-type intersections capacity parameters and it has been built as a auxiliary tool in road closures optimization system. The popular methos based on traffic research in polish conditions has been us[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 113-120
PL W opracowaniu zaprezentowano wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic wykonane w ramach koncepcji modernizacji cztero wlot owego skrzyżowania ulic na małe trójwlotowe rondo. Celem pracy było polepszenie panujących na skrzyżowaniu warunków ruchowo - drogowych, takich jak zwi[...]
EN The elaboration presents the changes in traffic road organization on all crossroad area. This changes were realizationed with the crossroad modernization conception from crossing with four partly canalized inlets to small roundabout with three inlets. The destination of projected the traffic road or[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 221-233
PL W artykule przedstawiono niektóre elementy programu komputerowego, który na podstawie wytycznych i zaleceń zawartych w Instrukcji Projektowania Małych Rond wykonuje (po wprowadzeniu niezbędnych do programu danych) obliczeń przepustowości rond. Program zbudowany został za pomocą narzędzia programowan[...]
EN The paper deals with some elements of a computer program that is still being developed. The program is based on directions included in Instruction of Projecting Small Traffic Circles, and calculates the small traffic circles capacity after inserting necessary data. The program has been built using D[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 137-144
PL W artykule przedstawiono budowę programu SSS obliczającego parametry przepustowościowe skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną. Program został opracowany jako narzędzie pomocnicze w systemie optymalizacji zamknięć drogowych w złożonych sieciach transportowych. Do obliczania przepustowości sk[...]
EN The construction of SSS program has been presented in this article. The program computes signalized intersections capacity parameters and it has been built as an auxiliary tool in road closures optimization system. The capacity has been evaluated according to one of the most frequently used and best[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 103-112
PL W opracowaniu zaprezentowano kolejne etapy modernizacji skrzyżowania wraz z wynikami obliczania przepustowości przed i po modernizacji ze skrzyżowania czterowlotowego częściowo skanalizowanego, na małe trójwlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 26 m, nieprzejezdną wyspą środkową, jednopasowych wlotach[...]
EN The elaboration presents the successive of crossroad modernization stages with the calculation results of capacity before and after modernization from crossroad with four partly canalized inlets, to small roundabout with three inlets and external diameter 26 m. The central island of roundabout will [...]
11
63%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 40--47
PL W ocenie sprawności ruchowej skrzyżowania główną rolę odgrywają warunki ruchu panujące na skrzyżowaniu. Na warunki ruchu z kolei wpływają takie elementy jak: rozwiązanie geometryczne skrzyżowania, organizacja ruchu, natężenia ruchu wraz ze strukturą kierunkową i rodzajową ruchu, rodzaj sterowania i [...]
EN To assess the traffic efficiency of a junction, the traffic conditions which occur there play the key role. Whereas, on the traffic conditions influence such elements as the geometric solution of the junction, organization of the traffic, the intensity together with its structure of direction and ty[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 3 5865--5874
PL Wydzielenie spod działania sygnalizacji świetlnej pasów dla relacji skrętu w prawo na skrzyżowaniach z sygnalizacją nie jest rozwiązaniem powszechnie występującym w polskich miastach. Jednakże obiekty takie funkcjonują w kilku dużych miastach kraju i są zlokalizowane na najważniejszych dla obsługi k[...]
EN Signalized intersections with lanes for turning right without signalization is not commonly used in Polish cities. However, such objects are exist in several cities in Poland. Moreover they are localized on the main arteries in those cities. Therefore, they are important points in road network, whic[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2000 z. 41 127-138
PL Przedstawiono najczęściej stosowane wskaźniki umożliwiające ocenę jakości sterowania skrzyżowaniem ulic będącym jednym z krytycznych elementów sieci transportowej miasta, decydującym w dużym stopniu o jej przepustowości. Omówiono także nowy system komputerowego wyboru optymalnych harmonogramów stero[...]
EN The paper several aspects of simulation of the "OPTYMAL" package, developed in Institute of Transport. The quality factors of traffic control procedures have been discused in the paper as well.
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1503--1506, CD
PL W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. J[...]
EN In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfe[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 407--416
PL Przejście dla pieszych prowadzone w poziomie jezdni stanowi powierzchnię, na której w tym samym czasie może znajdować się zarówno uczestnik ruchu pieszego, jak i kołowego. Ze względu na ustalone prawnie pierwszeństwo przechodniów, ruch kołowy zostaje w tym miejscu zakłócony, a jego uczestnicy doznaj[...]
EN The pedestrian crossings at the level of the roadway are the conflicting areas both for pedestrian and for road traffic. Due to the legally established priority of the pedestrians, road traffic is disturbed in this place, and its participants experience delays mainly dependent on the intensity of pe[...]
16
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 11 74--81
PL Występowanie długich kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną pozwoliło na zbadanie parametrów ruchu pojazdów oczekujących w kolejce w różnych odległościach od linii zatrzymania przed sygnalizatorem. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami rus[...]
17
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Na Litwie coraz więcej uwagi poświęca się zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 2008 - 2009 osiągnięto dobre rezultaty w tym zakresie, a pozytywny wpływ na to miało również zbudowanie nowoczesnych rond. Tego typu skrzyżowania zbudowano w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Do tej p[...]
EN The problem of road traffic safety becomes more and more important in Lithuania. From 2008 to 2009 some significant results have been achieved in this field and the progress in constructing modern roundabouts made great contribution in this area. The intersections of such type have been built at the[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1636--1640, CD
PL W artykule omówiony został problem nieprawidłowego szacowania w kraju warunków ruchu na miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w przypadku stanów zatłoczenia. Wykazano, że spowodowane jest to pomijaniem w analizach stopnia obciążenia ruchem wlotów, uwzględniającego długości tzw. kolejki po[...]
EN The article discusses the problem of incorrect estimation of traffic conditions in urban intersections with traffic lights in case of congestion. This is caused by skipping the volume-to-capacity ratio of inlets with the queue lengths at the start of analyzed period, socalled the ‘initial queue’. Th[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 373-386
PL W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie tych wąsk[...]
EN The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenec[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last