Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 327
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Obowiązująca od sierpnia br. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadziła wiele zmian do przepisów europejskich ustanowionych z mocy poprzedniej dyrektywy z 2002 r. Choć zmiany te będą odczuwalne w [...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 1-2 22-24
3
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 2 31-33
EN This paper presents the outline of the approach with current regulations of the European Parliament and Council Regulation (EU) No. 1007/2011 of 27 September 2011 to some of the issues related to naming, labeling and administration of the composition of the raw fibers and textile products, and prese[...]
4
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 62-66
PL System sieci drogowych ma bardzo duży wpływ na otaczające środowisko, a budowa tras komunikacyjnych oraz ich eksploatacja generują szereg czynników negatywnych. Do tych czynników zaliczamy: zanieczyszczenia wód opadowych i gruntu, światła samochodów i latarni, hałas, kolizje zwierząt z pojazdami ora[...]
EN The road network has a very large impact on the surrounding environment and the construction of roads and their maintenance generate a series of negative factors. These factors include: contamination of rainwater and groundwater, vehicles and lantern light, noise, animal collisions with vehicles and[...]
5
80%
Czysta Energia
2012 Nr 11 20-21
6
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 1 120-147
7
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule poruszono kwestię jawności i powszechnej dostępności przedmiotowych i podmiotowych danych ewidentnych w oparciu o przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podjęto próbę zróżnicowania pojęcia interesu prawnego i interesu faktycznego. [...]
EN This article attempts to diversify the concept of legal and real interest. The issue of openness and public accessibility of subjective and objective register data based on geodetic and cartographic law regulations, and regulations about protection of personal data. It lists a wide range of subjects[...]
8
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule przedstawione zostały definicje pojęć dotyczących obiektów uzbrojenia terenu. Szczegółowej analizie zostały poddane definicje pojęć "sieć", "przyłącze" oraz "sieci wewnętrzne" i "instalacje wewnętrzne" w ujęciu geodezyjnym w stosunku do ich interpretacji w ujęciu branżowym. Problem ten uw[...]
EN The paper presents definitions of terms concerning utilities. Detailed analysis has been performed for such terms as "a network", "a connection", as well as "internal networks" and "internal installations", with respect to geodetic approach and sectoral interpretation. Those issues are particularly [...]
9
80%
Przegląd Geodezyjny
10
80%
Przegląd Geodezyjny
11
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 5 54-66
12
80%
Przemysł Spożywczy
PL Przekształcenia ustrojowe i ekonomiczne w Polsce w latach 90. oraz konieczność dostosowania przepisów prawnych związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej spowodowały wiele zmian w otoczeniu instytucjonalnym przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Należy jednak podkreślić, że są to działania ni[...]
EN The political and economic transformation which took place in Poland in the 1990s as well as the necessity of adapting of the legal system due to Poland's European Union accession have caused many changes in the institutional environment of the food industry entrepreneurs in our country. One has how[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 69-73
PL W tym roku przypada 20. rocznica utworzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który do 1996 r. funkcjonował pod nazwą "Urząd Antymonopolowy". Na przestrzeni minionych lat wiele razy przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu było funkcjonowanie rynku komunalnego. Sprawy[...]
14
80%
Problemy Jakości
EN It is the aim work the performance of legal controls which with regard on their dysfunkcjonalny character can be the cause of corruption. The relating the causes of corruption considerations focus round law the shit with day 19.10.1991 r. about husbanding the agricultural immobilities of Treasure of[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 3 64-65
PL Przeprowadzone w pierwszej połowie ubiegłego roku kontrole na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym dowodzą, że poruszanie się po meandrach przepisów związanych z funduszami ochrony środowiska czy aktywność w zakresie gromadzenia i podziału środków finansowych pochodzących z opłat za korzystani[...]
16
80%
Czysta Energia
2002 Nr 6 7-7
17
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 38-38
PL Pojęcie "niskiej emisji" nie istnieje w języku prawnym, trzeba więc w pierwszym rzędzie określić zakres omawianej problematyki. W zasadzie niska emisja może być utożsamiana z emisją komunikacyjną oraz z emisją pyłów i gazów z lokalnych kotłowni lub pieców domowych. Okazuje się, że jest to zjawisko d[...]
18
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Projekt z dnia 19.04.2001 r. oraz projekt poselski z 11.05. 2001.
19
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 10 61-61
PL Rok 2000 przyniósł drogowcom, poza różnymi niespodziankami, także dwa rozporządzenia, stanowiące podstawę do tworzenia bazy danych drogowych. Pierwsze z nich, które ukazało się 28 lutego 2000 r., obowiązujące od 14 marca, dotyczy trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o si[...]
20
80%
Czysta Energia
2006 Nr 2 10-12
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last