Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 438
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepis prawny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
PL W artykule przedstawiono prawne podstawy oraz źródła prawa ochrony środowiska. W szczególności zaś dotyczy to przedmiotu ochrony, jej kluczowych zasad, wzajemnej relacji poszczególnych rozwiązań, a nadto ich wpływu na prawo własności. Autor zwraca uwagę na liczne niedostatki omawianej regulacji (w t[...]
EN The article presents legal principles and the sources of environmental protection regulations. It especially concerns the object of protection, its key principles, mutual relations among individual solutions as well as their impact on the property law. The author focuses on numerous insufficiencies [...]
2
100%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 5 225-227
3
100%
Przegląd Budowlany
4
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 7 65-68
PL Przeanalizowano regulacje prawne zawarte w nowej ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
5
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
6
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 6 32-33
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 2 24-25
8
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 11 26-29
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy naszkicowano zagadnienie regulacji prawnej katastru oraz przedstawiono na tym tle zaproponowaną przez autora doktrynę współczesnego katastru, opartą na wcześniejszych pracach zawierających wyniki jego badań nad ujęciem - na gruncie ontologii - problematyki katastralnej w kategoriach teorii [...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 343-345
11
80%
Przegląd Budowlany
12
80%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 2-3
13
80%
Problemy Ekologii
PL W obowiązującym polskim systemie prawnym prawo ochrony przyrody jest niewątpliwie częścią prawa ochrony środowiska. Jest to jednak część tak swoista, że zasługuje na względne wyodrębnienie, tak ze względów historycznych, jak przede wszystkim ze względów merytorycznych, gdyż w prawie ochrony przyrody[...]
EN Nature protection law within the legal system effective in Poland constitutes undoubtedly a part of the environmental protection law. However, this part of law is specific enough to be relatively separated due to both: historical reasons and reasons of its merit first of all, since in nature protect[...]
14
80%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem drugiej części artykułu poświęconego ustawie z 9 listopada 2000 o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest omówienie procedur uzyskiwania informacji o środowisku oceny oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć[...]
EN Part 2 of the article devoted to the act of 9 November 2000 on the access to environmental information and its protection and environmental impact assessment presents a discussion of the procedures for environmental information acquisition, environmental impact assessment of plans, programs and inve[...]
15
80%
Problemy Ekologii
PL Jeszcze do niedawna implementacja (wdrażanie) prawa ochrony środowiska była tematem tabu, rzadko podejmowanym w kręgach politycznych. Dziś mówi się oficjalnie o „deficycie" implementacji, przepaści implementacji czyli niezgodności ustaw, regulacji oraz wyników ekologicznych osiągniętych przez poszcz[...]
EN Until relatively recently, the implementation of the European environmental law was a taboo subject, rarely discussed in policy circles. Now it is officially stated there is a "deficit" in the implementation, a "gap" which describe noncompliance of the laws, regulations, ecological outcomes achieved[...]
16
80%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem pierwszej części artykułu poświęconego ustawie z dnia 9 listopada 2000 o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest omówienie jej podstawowych założeń, zwłaszcza kluczowego pojęcia znaczącego oddziaływania na środowisko.
EN Part 1 of the article devoted to the act of 9 November 2000 on the access to environmental information and its protection and environmental impact assessments presents a discussion of the basie assumptions of the act, especially the key meaning of environmental impact assessment.
17
80%
Problemy Ekologii
PL Wchodząca w życie Ustawa, regulująca gospodarkę przestrzenną, jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Najważniejsze w nowej Ustawie jest uznanie podmiotowości właścicieli i wspólnot lokalnych (gmin) w zakresie zagospodarowania gruntów.
EN The new Act that is just being enforced developes and supplements details to the Spatial Planning Act of 1994. The most important issue in the new law is the assumption that owners and local communities (municipalities) are carriers of rights in the area of land management.
18
80%
Problemy Ekologii
PL Szkic otwierający cykl o węzłowych zagadnieniach prawa ochrony przyrody jest poświęcony przemianom koncepcji prawnej ochrony przyrody w Polsce, od pierwotnych jej form w systemie regaliów poprzez regulacje prawa stanowionego do połowy XIX wieku, konserwatorską ochronę przyrody z drugiej polowy XIX w[...]
EN The essay opening the series of articles on the key issues of environmental protection law is devoted to the transformations of the legal concept of protecting the natural environment in Poland: from the basic form in the regalia system through legal regulations set up until mid 19th century, conser[...]
19
80%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 4 143-151
PL Przedmiotem artykułu jest analiza zmieniających się przepisów prawnych dotyczących ogrodów botanicznych od ustawy z 31 stycznia 1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska, przez ustawę z 16 października 1991 o ochronie przyrody aż do ustawy z 7 grudnia 2000 o zmianie ustawy o ochronie przyrody, któr[...]
EN The article is focused on the analysis of the change of legal regulations concerning botanical gardens: from Environmental Protection Act of 31 January 1980, Wildlife Protection Act of 16 October 1991, to Act on the Change of the Wildlife Protection Act of 7 December 2000. In the last of the mention[...]
20
80%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 3 103-108
PL Ochrona zieleni, drzew i krzewów poza lasami jest jednym z ważnych kierunków ochrony środowiska. Jednakże w nowej koncepcji ustawy o ochronie środowiska regulacja tych zagadnień już się nie mieści. Autor rozważa dwie możliwości rozwiązania zagadnienia: 1) uchwalenie odrębnej ustawy o ochronie zielen[...]
EN Protection of green, trees and bushes outside forests belongs to important problems of environmental protection. However, in the new concept of environmental protection, regulations addressing this problem are not encompassed. The author considers two options to solve the problem: passing a separate[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last