Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepięcia łączeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 296-300
PL W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wył[...]
EN Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition proto[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 12 627-637
PL Omówiono wymagania dotyczące układów sieci, połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych, uziomów oraz urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Rozpatrzono ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Przedstawiono instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażenia[...]
EN Requirements concerning network arrangements, main and additional equalizing connections, earth electrodes and differentional current protections.Protection against lighting and switching surges. Wiring systems under increased shock hazard;wiring systems in apartments and apartment buildings.
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 41-44
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych przepięć generowanych podczas załączania i wyłączania transformatorów rozdzielczych wyłącznikami próżniowymi. Obliczenia stanowiły podstawę analizy wpływu ograniczników przepięć oraz długości linii kablowych zasilających na przepięcia narażając[...]
EN The results of computer simulations of overvoltages generated during switch-on and switch-off of transformers especially by use of vacuum breakers are presented in the paper. The calculation results are as a base of an analysis of an influence of surge arresters and the length of the supply cable li[...]
4
100%
Elektroinstalator
2017 nr 4 36--40
PL Współczesne budynki mają na dachach oraz na elewacjach urządzenia wrażliwe na skutki wyładowań atmosferycznych. Należą do nich anteny, maszynownie dźwigów, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory indywidualne, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Urządzenia tego typu wymagają ochrony przed be[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 152-156
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 1 7-10
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 77-80
PL Zastosowanie procedur statystycznych w koordynacji izolacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wymaga znajomości statystycznych rozkładów narażeń przepięciowych. W artykule przestawiono metodykę probabilistycznych symulacji rozkładów statystycznych przepięć łączeniowych. Przedstawiono równie[...]
EN The application of statistical procedures in the insulation coordination of high voltage overhead lines requires knowledge of statistical distributions of overvoltage risks. The probabilistic simulations methodology of statistical distributions of switching overvoltages is presented in this paper. E[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2009 Nr 26 37-40
PL W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowych transformatorów rozdzielczych. Podstawą analizy były wyniki symulacji komputerowych oraz wyniki badań przepięć generowanych podczas wyłączania transformatorów wyłącznikami próżniowymi. Analizaowano wpływ ograniczników przepięć z tlenków metali [...]
EN The paper presents analysis of overvoltage risks of transformers. This analysis is based on results of computer simulation and the investigations results of overvoltages generated during switching off by vacuum breakers. Influence of metal oxide surge arresters was analysed on base of the investigat[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2011 Nr 30 37-41
PL Przepięcia generowane w układach elektroenergetycznych stanowią szczególne narażenia eksploatacyjne układów izolacyjnych transformatorów. Częstą przyczyną przepięć są stany łączeniowe. Do łączenia transformatorów rozdzielczych coraz szersze zastosowanie znajdują wyłączniki próżniowe, generujące prze[...]
EN Overvoltages generated in power systems create special exploitation risks for insulation systems of power transformers. They are usually generated during switching operations. Vacuum circuit breakers are very often used in electric power systems. Unfortunately such circuit breakers generate surges o[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2011 Nr 30 41-47
PL W celu ograniczenia przepięć łączeniowych coraz częściej stosowana jest metoda synchronizacji łączeń. Wymaga ona stosowania wyłączników synchronizowanych, umożliwiających łączenie poszczególnych biegunów w ściśle określonych momentach czasowych. W artykule przedstawiono zasadę ograniczania przepięć [...]
EN In the aim of the limitation of switching overvoltages more and more often is used the controlled switching method. It need using synchronized circuit breakers enabling switching of indywidual poles at exactly determined time moments. The paper presents the principles of reduction for switching over[...]
11
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 4 49--52
PL Intensywny rozwój łączników próżniowych, zastosowanie próżni jako elementu gaszącego, jak również postęp w dziedzinie materiałów stykowych przyczyniły się do szerokiego zastosowania wyłączników próżniowych w energetyce. Wyłączniki te wykazują jednak pewne niekorzystne właściwości, które mają wpływ n[...]
EN Intensive devlopment in the area of vacuum switches, usage of vacuum as a extinguishing element, as well as progress in the area of contact materials contributed to broad usage of vacuum circuit breakers in energetics. However, vacuum cicuit breakers show adverse characteristics that affect switchin[...]
12
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 1(101) 49--56
PL W elektroenergetycznych stacjach rozdzielczych są stosowane systemy SPZ. W przypadku wystąpienia zwarcia na linii odpływowej, SPZ powoduje kilkakrotne wyłączenie linii i ponowne jej załączenie. Wyłączanie zwarcia generuje przepięcia, które niekorzystnie oddziałują na układ izolacyjny transformatora,[...]
EN In power distribution stations, auto-reclosing systems are used. In the event of a short circuit on the line, auto-reclosing system causes several times off and on the line. Turning off the short-circuit generates a overvoltage, which adversely affect the transformer insulating system, and in partic[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W sieciach elektroenergetycznych średnich napięć coraz szersze znaczenie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżnia je duża trwałość i niezawodność działania. Wykazują one jednak specyficzne właściwości wpływające na przebiegi przepięć łączeniowych. W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowy[...]
EN The importance of vacuum breakers used in medium voltage electrical networks has increased. They are extremaly durable and reliable and due to their special qualities. They can influence the switching surge waveforms. The following paper presents an analysis of overvoltages generated by vacuum break[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 57--60
PL Do łączenia urządzeń elektrycznych w sieciach średnich napięć, coraz szersze zastosowanie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżniają je duża trwałość łączeniowa oraz ograniczony zakres czynności konserwacyjnych. Wyłączniki próżniowe posiadają specyficzne właściwości, wpływające na narażenia przepięci[...]
EN Vacuum circuit breakers are very often used to switch power devices in medium voltage electrical networks. They have many advantages. Vacuum circuit breakers have specific features, which have influence on overvoltage exposures of insulation systems of electrical devices. The most important characte[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 125-128
PL W sieciach elektroenergetycznych średnich napięć coraz szersze znaczenie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżnia je duża trwałość i niezawodność działania. Wykazują one jednak specyficzne właściwości wpływające na przebiegi przepięć łączeniowych. W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowy[...]
EN The importance of vacuum breakers used in medium voltage electrical networks has increased. They are extremaly durable and reliable and due to their special qualities. They can influence the switching surge waveforms. The following paper presents an analysis of overvoltages generated by vacuum break[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last