Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ laminarny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 176 75-93
PL Przygotowano i rozwiązano analitycznie model teoretyczny ruchu cząstki stałej w pulsującym strumieniu lepkiej cieczy w zakresie Stokesa ( dla liczb Reynoldsa w ruchu względnym Re<2,0), przy równoczesnym przepływie laminarnym całego strumienia cieczy (Re*<2100). Opracowano metodę komputerowo wspomaga[...]
EN A mathematical model of the motion of a solid particle in an oscillatory stream of a viscous liquid was set up and analutically solved for Reynolds number characterising the liquid stream Re*<2100 (laminar flow). A computer aided method based on video image processing was proposed as an experimental[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2011 nr 15 93-106
PL Trójkątne struktury krótkokanałowe są bardzo krótkimi monolitami o kształcie przekroju poprzecznego kanału zbliżonym do trójkąta równobocznego. Długość kanału struktury jest na tyle krótka, że w przeważającej jego części, występuje rozwijający się przepływ laminarny. Zjawisko to powoduje znaczny wzr[...]
EN Triangular short-channel structures are very short monoliths of triangular cross-sectional channel shape. The length of the channel structure is so short, that for the most part of the channel, the developing laminar flow occurs. This phenomenon leads to highly enhanced heat and mass transfer, but t[...]
3
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki pomiarów składowej promieniowej oraz stycznej prędkości cieczy w mieszalniku zaopatrzonym w mieszadło turbinowe o pełnych łopatkach lub mieszadło turbinowe-tarczowe. Pomiary przeprowadzono w zakresie przepływu laminarnego, dla cieczy niutonowskiej o dużej lepkości zarówno wewnąt[...]
EN Measurement data on the tangential and radial fluid velocity components are presented for a stirred tank with a full bladed turbine impeller or a Rushton turbine impeller. The measurements were taken in the laminar flow region for a Newtonian fluid of high viscosity with the measurement points locat[...]
4
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Artykuł jest kontynuacją prac autorów dotyczących dyspergowania i ujednorodniania w przepływie laminamym. [l] [2]. W pracy zaproponowano metodę oceny jednorodności przy rozprowadzaniu mikroskladników i ujednorodmaniu w przepływie laminamym w zależności od stopnia rozprowadzenia i ilości mikroskładni[...]
EN The article is a continuation of the authors' work on dispergation and homogenisation in a larminar flow, (l ] [2]. A method of homogeneity evaluation in the process of ingredient distribution and homogenisation in a laminar flow as a function of a distribution degree and an amount of micro-ingredie[...]
5
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Deformacja elementów płynu jest kluczowym zjawiskiem w opisie mieszania laminarnego. Zaproponowano i wykorzystano model mieszania laminarnego z reakcja chemiczną w warstewce płynu o zmiennej grubości do przewidywania przebiegu złożonych reakcji chemicznych. Model ten bazuje na całkowej transformacji[...]
EN Deformation of fluid elements is a key phenomenon when describing laminar mixing. A model of reactive laminar mixing in a shrinking laminae based on an integral transformation of material balance equations of reactants and algebraic approximation of concentration profiles in a local frame of referen[...]
6
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 2 353-370
PL Zbadano rozkład składowej promieniowej oraz stycznej prędkości cieczy w zakresie przepływu laminarnego, w punktach leżących zarówno wewnątrz obszaru mieszadła, jak i tuż obok tego obszaru. Uzyskane informacje są szczególnie przydatne do weryfikacji wyników modelowania przenoszenia pędu w mieszalni[...]
EN The distribution of radial and tangential velocity components of a liquid in laminar flow at points located both within the impeller zone and in the adjacent region. The information obtained is particularly useful in verifying the results of momentum transfer models on liquid mixers.
7
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Abstract: In these investigations a disk with a flexible slip-ring was applied: a) mounted on an elastomer layer, b) a "floating" ring. The aim of the investigations was to determine the coefficients of the hydraulic resistance, the laminar flow through the face clearing, the walls of which display [...]
8
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1028-1030
PL W artykule przedstawiono zastosowanie funkcji autokorelacji do oceny charakteru przepływu cieczy. Zbadano przebiegi funkcji dla dwóch rodzajów przepływu - laminarnego i turbulentnego. Zagadnienie to może być bardzo przydatne dla przepływów odbywających się dla granicznej liczby Reynoldsa. Uzyskane w[...]
EN The use of the autocorrelation function in the characterization of the fluid flow is presented in the paper. The pressure of the liquid in the given observation points was measured. Results were then compared with computational results of mathematical simulation. The function for two kinds of flow -[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 379--386
EN In the offered article is considered the statement and method of solving of a compressor blade row profiles construction problem at unseparete steadied streamlining by a flow of ideal polytropic gas at transonic flow velocity on an entrance. The solution of an inverse problem of aerodynamics is find[...]
10
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper, the second law analysis of alaminar flow of a viscous incompressible fluid through an inclined channel with isothermal walls is investigated. Based on some simplifying assumptions, analytical solutions for the fluid velocity and temperature are constructed. The expressions for the ent[...]
11
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The continuity equation and the simplified version of the time dependent boundary layer momentum and energy equations are solved simultaneously for flow between two parallel plates, using an explicit numerical procedure. Solving the three equations simultaneously eliminates the need to assume the sh[...]
12
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 6 5-8
PL Przedstawiono wyniki badań czterech dławików stałych przeznaczonych dla łożysk hydrostatycznych, o małych wymiarach zewnętrznych, zapewniających przepływ laminarny. Omówiono teoretyczne i doświadczalne zależności natężenia przepływu od spadku ciśnienia na dławiku.
EN Research results of four restrictors with fixed geometry designed for hydrostatic bearings are presented. The restrictors of small dimensions guaranteed the laminar flow. Theoretical and experimental dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor are discussed.
13
61%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 3 415-430
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczące wpływu oporów dyfuzyjnych w fazie ciekłej na proces perwaporacji mieszaniny dwuskładnikowej woda-izopropanol na membranie hydrofilowej PERVAP 1005. Zanalizowano wpływ składu i temperatury fazy ciekłej oraz hydrodynamiki przepływu na wielkość strum[...]
EN Experimental results of the influence of diffusional resistance in the liquid phase on the pervaporation of binary water-isopropanol mixture on the membrane PERVAP 10005.has been presented. The effect of the flow hydrodynamic, composition and temperature of the liquid phase on the permeate flux, sel[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2002 Z. 53(241) 171-180
PL W pracy przedstawiono symulację komputerową procesu ECM w oparciu o dwuwymiarowy model przepływu mieszaniny elektrolitu i wodoru w szczelinie między elektrodowe). Zagadnienie rozwiązano częściowo analitycznie, częściowo numerycznie uzyskując rozkłady: grubości szczeliny międzyelektrodowej, gęstości [...]
EN This paper presents the computer simulation of the ECM process, on the basis of two-dimensional model of the flow of electrolyte and hydrogen mixture in the gap between the electrodes. This problem was solved partly analytically, partly numerically, obtaining distributions of: thickness of the gap, [...]
15
61%
Tribologia
2003 nr 6 7-20
PL W pracy przedstawiono analizę przepływu cieczy elektroreologicznej w szczelinie sprzęgła o zarysie krzywoliniowym. Założono, że przepływ jest laminamy, ustalony i izotermiczny. Do opisu właściwości cieczy lepkiej elektroreologicznej przyjęto model cieczy plastycznolepkiej Binghama. Całkując uproszcz[...]
EN This paper presents the analysis of flow of electroological liquid in crevice of coupler which have the outline curvilinear. Electroological liquids have woke a large interest for a long time [6]. They were well known in the end of thirties and by means of unique proprieties, discovered by Winslow( [...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1999 Z. 44 (221) 133-139
PL W pracy przedstawiono analizę przepływu gazu lepkiego w szczelinie między krzywoliniowymi powierzchniami obrotowymi w obecności zewnętrznego pola magnetycznego azymutalnego i ortogonalnego do powierzchni pola elektrycznego. Uzyskane równanie dla ciśnienia rozwiązano numerycznie i zilustrowano grafic[...]
EN In this work the staedy laminar, izotermic flow of viscous gas with an azimuthal magnetic field and an axial current is analysed. The obtained solutions of the equations of motion have been ilustrated by examples of gas flow through the clearance of constant thicness between fixed conical surfaces.
17
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 109-110
PL W pracy przedstawiono wizyjną metodę oceny rozprowadzenia składnika (znacznika) w kanale ślimaka wytłaczarki. Polega ona na uzyskaniu wytłoczyny w postaci pręta oraz wstęgi tworzywa zdjętej z ślimaka wytłaczarki. Materiał ten jest podstawą wykonania próbek, które mogłyby być poddawane ocenie ilościo[...]
EN The paper describes a visual method of evaluation of the component (tracer) distribution along a worm duct. Mill cakes of polymer in rod or band shapes were taken off from the worm duct of the screw extruder. This material formed raw samples, which could be quantitatively evaluated by the computer i[...]
18
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 26-28
PL Przedstawiono wpływ konwekcji i dyfuzji Browna na agregację małych cząstek w osiowosymetrycznym rozciągającym przepływie pełzającym. Uwzględniono wpływ przyciągających sił van der Waalsa i odpychających sił elektrostatycznych na przebieg procesu. W szczególności badano wpływ szybkości deformacji i s[...]
EN Methods of moments and PDF used for modelling of averaged chemical reaction kinetics in the turbulent reactive mixing processes are presented and discussed. In particular methods based on PDF are considered; applications and main features of methods based on Beta distribution and coalescence—redispe[...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1667-1670
20
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper presents a numerical study of a fully developed laminar flow of a non-Newtonian fluid in a helical pipe. An orthogonal helical coordinate system is utilized and the Navier-Stokes equations for the non-Newtonian fluid in this coordinate system are derived. The SIMPLE algorithm with a stagg[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last