Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo to zamknięty system, ale działają na nie bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Zarządzanie informacją w firmie to wypracowanie i stosowanie odpowiedniego schematu postępowania, który jest systeme[...]
EN This paper presents the operation of the flow of information across the enterprise. The company is a closed system, but does not act on the external and internal stimuli. Information management in the company to develop and use appropriate scheduling procedure, which is a system of mutual relations [...]
2
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2005 Vol. 10, nr 1 142--159
PL Monitorowanie zakłóceń przepływu informacji nosi wszelkie znamiona Cybernetyki II stopnia, gdyż jest to typowy proces „obserwacji procesu obserwacji", podobny do „sterowania procesem sterowania" czy „diagnozowaniem systemu diagnozera". W systemach - również logistycznych - istnieją zakłócenia przepł[...]
EN Logistic systems information flow disturbances diagnostic monitoring is an second-order Cybernetics because of the typical mode for "observing of observation", "controlling of controller" or "diagnosis of diagnosis process", etc. There exists information flow disturbances in the systems - in logisti[...]
3
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawiono znaczenie informacji dla gospodarstw agroturystycznych. Określono relacje dotyczące związków z otoczeniem zewnętrznym. Do funkcjonowania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych ważne są działania marketingowe polegające na promocji i wyborze odpowiednich kanałów dystrybucji. Na[...]
EN The paper presents the importance of information for farm tourism. The reports were presented between the relationship with the external environment. For the operation and development of tourism farms, marketing activities arę important involving the promotion and selection of appropriate distributi[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 269-279
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wyodrębnienie kluczowych czynników w zakresie: przyczyn "schorzeń" informacyjnych, warunków sprzyjających doskonaleniu zarządzania informacją, skutecznego wdrażania rozwiązań - udoskonaleń procesów informacyjnych. W badaniach wykorzystano met[...]
EN The article presents the outcome of the research which purpose was to identify key factors is three fields: the causes of information "diseases", the conditions that make information management improvement feasible and the conditions of effective change implementation in information processes. The g[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 14 57-65
EN Towards the end of the XX age there has been considerable progress of technology in telecomunication and computer science inquiry. Traditional manner of delivering and storages of information in paper- figure was ineffective and caused that firms were less competitive. All this contributed to quick [...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 10 13-17
PL Przedsiębiorstwa poszukują możliwości obniżenia kosztów działalności przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu obsługi klienta. Jednym z podstawowych warunków pozwalających na koordynację czynności i realizację zamówienia klienta w odpowiednim czasie i miejscu przy zachowaniu odpowiednich k[...]
7
80%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 1 68--70
PL Żyjemy w czasie nadpodaży danych, co wymaga od nas umiejętności identyfikacji potrzeb oraz możliwości ich zaspokojenia. Warto wiedzieć, jakie informacje powinien zawierać zasób danych oraz do czego, przez kogo i w jaki sposób dane te będą wykorzystywane.
8
80%
Logistyka
2019 nr 1 39--39
PL Rok 2019 będzie obfitował w wydarzenia, które z pewnością staną się ważnym impulsem dla branży logistycznej. Na samym początku maja br. Hannover Messe zapraszają na imprezę targową pod hasłem Przemysł 4.0., w czerwcu swoje podwoje otwierają (odbywające się w cyklu dwuletnim) monachijskie targi trans[...]
9
70%
Logistyka
2015 nr 3 5522--5530
PL Aby skutecznie konkurować na współczesnym rynku logistycznym, przedsiębiorstwo musi dbać o wypracowanie najskuteczniejszych, dopasowanych do jego specyfiki metod zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji. W celu zaprojektowania sprawnego i efektywnego przepływu informacji należy wziąć pod [...]
EN An effective and fluent information flow is necessary to build successful collaboration in the supply chain. Organizations require information and the tools to analyze and share it with other partners in the logistic chain in order to plan and manage their logistic operations. Moreover, the capabili[...]
10
70%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 14--16
PL Zgodnie z moją deklaracją przygotowania dla „Utrzymania Ruchu" drugiej części artykułu Gospodarka zasobami danych w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu, który ukazał się w poprzednim (1/2013) numerze UR, przedstawiam - w moim odczuciu - kwestie szczegółowe, których z braku miejsca nie omówi[...]
11
70%
Logistyka
2006 nr 5 5-7
12
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 51 155--166
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji bezpośrednich przełożonych z ich podwładnymi. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych ukazano i poddano analizie opinie i oczekiwania respondentów reprezentujących pracowników wykonawczych dotyczące relacji łączących ich z bezpośredni[...]
EN In the article the problems of relations between immediate supervisors and employees were presented. On the base of the results of the field empirical researches employees’ opinions and expectations related to their formal and informal relations with immediate managers in 2010-2012 years were descri[...]
13
61%
Napędy i Sterowanie
PL Przez integrację sieci najniższego poziomu należy rozumieć takie działanie, które umożliwia wymianę informacji pomiędzy istniejącymi lub dobudowywanymi (rozszerzenia) segmentami sieci, które mogą być względem siebie heterogeniczne lub homogeniczne. Opisywane działanie dotyczy rozszerzenia ruchu info[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano nowy model dostępu do sieci PWWF przy przepływie informacji.
EN In recent years, more and more attentions have been paid on the security of Workflow Management Systems (WFMSs) for its importance both in research and commercial realms. Access control is crucial to security management in WFMSs. A novel dynamic policy-based access control model for WFMSs called PAW[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 165--172
PL Celem przedstawionych w artykule badań jest analiza i ocena funkcjonowania systemów transportów wewnętrznego i magazynowego, a w szczególności realizowanych przepływów informacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie, jak również zakłóceń, które występują w trakcie ich realizacji. Do przeprowadzenia [...]
EN The aim of the study presented in this paper is to analyze and evaluate the functioning of the internal transport and warehousing systems, in particular the flows of information in an enterprise and disturbances occurring during their implementation. The method of process mapping was used in order t[...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 4 3745--3759
PL Celem opracowania jest określenie poziomu zaawansowania rozwiązań dotyczących zarządzania przepływem materiałów i informacji, stosowanych w logistyce przedsiębiorstw. Badaniami objęto 422 przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa żywności. Badania zostały przeprowadzone w latach 2011 i 2012. Rozwiązania[...]
EN The aim of the study is to determine the level of advancement of solutions used in food processing companies to manage the flow of materials and information. The study included 422 enterprises form food processing the sector of. The research was conducted in the years 2011 and 2012. Solutions in thi[...]
17
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących aspektów informatycznych w logistyce przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uwzględniono funkcjonowanie służb informatycznych, wykorzystanie narzędzi informatycznych, EDI, Internetu, oprogramowania w działalności logistyc[...]
EN The report presents the analysis results concerning information devices used in the logistic activity of manufacturing, trading and service enterprises. The following have been included: the functioning of information services and the usage of information tools, EDI, the Internet and software in the[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 71--72
EN The purpose of this paper is threefold: 1) to provide a description of the economic/financial benefits that the considered invention can bring about; 2) to offer a general explanation of how the system works; and 3) to generally describe the method (mathematical model) for determining secondary valu[...]
19
61%
Logistyka
2015 nr 6 452--455, CD
PL Ze względu na to, że podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez zarządzających np. szpitalem jest uwarunkowane procesami logistycznymi i wysokością zasobów finansowych to przepływ środków pieniężnych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne a ich płatnikami determinuje zmiany w organizacji i [...]
EN Due to the fact that the taking of any decisions by, for example, hospital managers is conditioned by logistic processes and the amount of financial resources, the flow of cash between health care providers and their payers determines the changes in the organization and functioning of medical facili[...]
20
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 6 141--148
PL Realizacja procesów usługowych o charakterze specjalistycznych obarczona jest dużym zakresem wymagań i obowiązków, rozpoczynając od wymagań prawnych, szerokiej wiedzy specjalistycznej, poprzez doświadczenie, praktykę i zaangażowanie. W niniejszym artykule zaprezentowano problemy, jakie mogą wystąpić[...]
EN The implementation of specialized service processes is subject to a large range of requirements and obligations, starting with legal requirements, broad expertise, through experience, practice and commitment. This article presents the problems that may arise in the implementation of services whose s[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last