Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 221
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 163-168
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 317-320
3
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Thermo diffusion and chemical effects on heat transfer in mixed convection flow and mass transfer past an infinite vertical plate with Ohmic heating and viscous dissipation are discussed. Approximate solutions are derived for velocity, temperature, concentration profiles, skin friction, the rate of [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
5
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 79-84
PL Rozpatrywany jest problem ustalonego przepływu ciepła wewnątrz termicznie anizotropowego ciała . Dla dowolnego termicznego funkcjonału jakości, określonego wewnątrz i na brzegu ciała , wyznaczana jest jego wrażliwość pierwszego rzędu ze względu na zmienny kształt zewnętrznych i wewnętrznych powierzc[...]
EN A transient hat conduction problem within a thermal anisotropic solid body is formulated . Considering an arbitrary thermal functional defined over problem domain and its boundaries, its first-order sensitivities with respect to variation of shape of external boundary and internal interfaces are der[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 329-334
PL W pracy przedstawiono kombinowany wariant metody elementów brzegowych dla obszarów zorientowanych we współrzędnych sferycznych (zadanie ID, W rozdziale 2 wyprowadzono równanie brzegowe wykorzystując brzegowe równanie całkowe dla zadania przestrzennego. W rozdziale 3 omówiono szczegóły dotyczące algo[...]
EN In this paper the combined version of the BEM for domains oriented in spherical co-ordinate system (ID task) is presented. In the second chapter the boundary equation is derived on the basis of boundary integral equation concerning the 3D problem, Next (chapter 3), the numerical algorithm is discuss[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The 1D Fourier-Kirchhoff type equation in which the term connected with the first derivative of unknown function is considered. This equation supplemented by adequate boundary conditions is solved by means of the boundary element method. In the final part of the paper the examples of computations ar[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 11 137-152
PL Zastosowano model linii transmisyjnej TLM (Transmission Line Matrix) do opisu przepływu ciepła w lotniczych konstrukcjach przekładkowych. Model wykorzystano do analizy przepływu ciepła w materiałach o znacznym stopniu niejednorodności. Ośrodek, w którym rozchodzi się fala elektromagnetyczna, potrakt[...]
9
80%
Informatyka w Technologii Materiałów
2001 T. 1, Nr 2 90-103
PL Zaproponowana technika adaptacji siatek pozwala zagęszczać i rozgęszczać siatki w wybranych podobszarach, jak również generować siatki wydłużone w zadanym kierunku. Procedura spełnia wymagania stawiane adaptacji. Właściwie przybliża powierzchnie rozwiązania minimalizując jednocześnie liczbę elementó[...]
EN The paper focuses on the problem of generation of anisotropic meshes and mesh adaptation for simulation of processes using the finite element method. The technique based on the Delaunay triangulation has been modified in order to enable stretching of elements in the selected direction. Application o[...]
10
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 23-27
PL W artykule poruszono zagadnienie związane z analizą parametrów procesu zgrzewania tworzyw termoplastycznych. Stosowane wartości czasów nagrzewania, przestawienia oraz studzenia wynikają z procesów wymiany ciepła i zmian temperatury, które mają miejsce w procesie zgrzewania. Istotnych informacji o [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Matematyka - Fizyka / Politechnika Śląska
1999 z. 84 7-31
PL Trzy generatory liczb psudolosowych: Randu, Urand1 i Urand2, zostały poddane statystycznym testom zgodności rozkładu oraz testom wykorzystującym zadania kontrolne, w celu wybrania generatora najlepiej nadającego się do analizy przepływu ciepła metodą Monte Carlo. Na podstawie otrzymanych wyników za [...]
EN Three random number generators: Randu, Urand1, Urand2 were subject to statistical tests of goodness of fit as well as to tests that made use of control research. The aim of these tests was to select the generator which is most suitable for the heat transfer analysis useing the Monte Carlo method. Th[...]
12
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 123-128
PL W pracy przeprowadzono wyniki pomiarów struktury przepływu w strefie uderzenia strugi swobodnej w płaszczyznę. Analizując charakterystyczny przebieg widma mocy fluktuacji prędkości i współczynnika ciepła prześledzono zasięg oddziaływania struktury przepływu w strudze na strukturę fluktuacji przepływ[...]
EN Results of flow structure measurements in the stagnation point region have been presented. Analysis of characteristic shape of power spectrum of velocity fluctuations and heat transfer fluctuations has been done. The range of influence of velocity fluctuations on heat transfer fluctuations on imping[...]
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 401-408
PL Przedmiotem pracy jest stworzenie modelu matematycznego i analiza rezultatów obliczeń procesu przepływu ciepła i masy w obrotowym podgrzewaczu powietrza z nietypowym wypełnieniem. Przedmiotem analizy jest podgrzewacz z wypełnieniem kulowo -walcowych w postaci ułożonych jedna nad drugą żeliwnych krat[...]
EN The aim of the project is thermal and flow analysis of the Ljungstrom air heater filled with new type of the elements. The packing is assembled of the cast iron trusses, which are constructed of the spheres connected by a cylindrical rods. The multi-variant transient analysis has been performed in o[...]
14
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1035-1042
PL W pracy zajmowano się porównaniem różnych metod analizy radiacyjnego przepływu ciepła w przestrzeniach zamkniętych. Porównywano metody: jasności i stosunków konfiguracji, klasyczną metodę strefową Hotteła oraz metodę stosunków opromieniowania. Wykorzystano pasmowy model emisji gazu Edwardsa-Balakris[...]
EN The main objective of researches was the application and comparison of the most popular available methods of solving heat radiation problems. Stress has been laid on the application of these methods to analyse heat transfer in continuous industrial furnaces. In this article three different methods h[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 901-908
PL W obliczeniach wymienników ciepła najczęściej zakłada się równomierny dopływ czynników do wymiennika. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń przykładowej ożebrowanej chłodnicy powietrznej z uwzględnieniem nierównomiemości dopływu powietrza do wymiennika. Nierównomierność ta została zmierzo[...]
EN Numerical calculations of flat-plate heat exchanger are presented in the paper. Unequal, difficult to specify, inflow of air occurs in this type of heat exchangers. This inequality of air inflow was measured on the experimental apparatus and used in the analysis of heat exchanger. The other problem [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 122 77-87
PL W pracy podano ogólną charakterystykę próżni i jej zastosowanie w nauce, technice i przemyśle. Opisano sposób przepływu ciepła w gazach rozrzedzonych. Opisano także skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do badań przepływu ciepła w gazach rozrzedzonych. Wykonano analizę wpływu podciśnienia gazu na t[...]
EN In this paper the general characterization of the vacuum and its application in the science, engineering and industry has been given. The way of the heat transfer in the rarefied gases has been described. The computerized measuring stand to investigations of the heat transfer in the rarefied gases h[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 122 89-98
PL W pracy przedstawiono ogólną charaktrystykę metod chłodzenia urządzeń elektronicznych. Opisano krótką geometrię analizowanego kanału. Opisano także numeryczną metodę obliczeń i schemat stanowiska do badań eksperymentalnych. Wykonano analizę wpływu niektórych parametrów prac, np. rozkładu prędkości c[...]
EN In general the elements of electronics equipment i.e. module plates together with semiconductor devices and external chassis create regular rectangular ducts, so called module ducts. During the operation of the electronics equipment the heat is generated in the semiconductor devices. That heat is tr[...]
18
80%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2014 Vol. 13, nr 4 131--136
EN In the paper the problems of cryosurgery treatment are discussed. In particular the heat exchange between external cylindrical cryoprobe and human tissue is analyzed. The cryoprobe tip temperature changes from the initial temperature to the minimal one and back in a linear way (broken line). Thermop[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2005 Z. 12 (160) 139-141
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 153--162
PL Metoda elementów brzegowych wymaga dyskretyzacji brzegu rozpatrywanego obszaru, a w wielu zadaniach również jego wnętrza. W artykule przedstawiono opis jednego z modułów autorskiego programu komputerowego do wyznaczania ustalonych lub nieustalonych pól temperatury za pomocą tej metody. Jest to moduł[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last