Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ burzliwy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Rozważono proces koalescencji kropel oleju w układzie zawierającym alkohol poliwinylowy działający jako koloid ochronny. Analiza wyników doświadczalnych pozwala przypuszczać, że w układzie zawierającym 0,001% PVA powierzchnie kropel pozostają częściowo ruchome, natomiast w układzie zawierającym 0,01[...]
EN Coalescence of oil droplets in the system containing polyvinyl alcohol as a protective colloid was considered. Analysis of experimental results enables us to suppose that in the system containing 0.001% PVA drop interfaces remain partially mobile, while in the system containing 0.01% PVA droplets ar[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono wpływ ustawień parametrów programu komercyjnego (Find 1.0) na wyniki pomiarów anemometrycznych wykonanych w warunkach przepływu burzliwego. Dokonano analizy różnic wyników pomiarów dla poszczególnych opcji programu oraz zbadano ich wpływ na spektrum pomiarowe i na dokładność otrzymanyc[...]
EN The dependency of LDA measurements for turbulent, pipe flow on settings of a commercial data acquisition package (Find 1.0) has been presented. An analysis of differences obtained for the applied package options has been carried out and their influence on the data frequency distribution and accuracy[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 1 175-191
PL Korzystając z modelu dyspersji masy uwzględniającego rozkład składowej fluktuacyjnej prędkości elementów płynu obliczono wartości strumienia masy dla krótkich czasów dyspersji w procesie nieustalonym oraz w ustalonym, gdy układ wykazuje przestrzenne zmiany wartości średniej kwadratowej składowej flu[...]
EN The flux of passive scalar quantities were calculated for a short dispersion time in homogeneous flow and for steady transport process when the mean square fluctuating velocity varied with distance from the source. The calculations were carried out using the model taking the probability distribution[...]
4
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 101-102
EN Results of analysis of the distribution of kLa coefficient and spatial microscale λii in a two-phase gas-liquid mixer are discussed in the paper. It was proved that the value of kLa depended on the spatial microscale proportional to the axial component of liquid velocity.
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 206--207
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics przeprowadzonych za pomocą LDA. Celem badań było wyznaczenie poziomu wielkości opisujących przepływ burzliwy cieczy w mieszalniku Kenics oraz identyfikacja fluktuacji prędkości. Wyniki badań opracowan[...]
EN Results of experimental studies of turbulent fluid flow in a Kenics mixer conducted by means of LDA are presented in the paper. The aim of this study was to determine a level of parameters describing turbulent flow in a Kenics mixer and the identification of velocity fluctuations. The results were a[...]
6
75%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 113-130
EN An experimentally obtained set of instantaneous velocity realisations in the near--wall region of the turbulent channel flow is analysed using the wavelet transform technique. Selected notions of the wavelet approach are recalled together with an example of signal analysis. Some ideas of mu Hi resol[...]
7
75%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 131-147
EN In the paper the experimental results of the two-dimensional intermittency factor measurements are given. The measurements are carried out for the boundary layer of a flat plate with a low turbulence external flow. The two-dimensional character of the intermittency along and across the boundary laye[...]
8
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 427-443
PL Przedstawiono wyniki pomiarów składowych osiowej i stycznej prędkości cieczy w mieszalniku wyznaczone za pomocą dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA). Badania wykonano w obszarze przyściennym w zakresie przepływu przejściowego (0,28% roztwór CMC i 75% roztwór gliceryny) i przepływu burzliwego [...]
EN Measurements of the axial and tangential components of fluid velocity obtained by means of an LDA system in a stirred tank have been presented. The study has been carried out in a wall jet region of a stirred tank within the transitional flow regime (0.28% CMC and 75% glycerol solutions) and in the [...]
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 28-29
PL Przedstawiona praca poświęcona jest badaniom numerycznym hydrodynamiki przepływu oraz procesu mieszania układu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics. W badaniach CFD wykorzystano symulacje wielkowirowe LES z dwoma modelami burzliwości: modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości [...]
EN Numerical results of hydrodynamics and mixing process of two-phase liquid-liquid system in the Kenics static mixer are presented. CFD simulations were carried out using Large Eddy Simulation with two turbulent models: Kinetic Energy Dynamic Subgrid-Scale Model and the Smagorinsky-Lilly Model. Eighte[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1628-1632
11
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1469-1480
PL Analizowano przebieg procesów transportowych w obszarze przyściennym na podstawie średnich i lokalnych charakterystyk otrzymanych doświadczalnie dla mieszalnika z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem HE 3. Zbadano wpływ położenia i średnicy mieszadła na osiowe i kątowe profile współczynników wnika[...]
EN Transport processes near the wall region have been analysed on the basis of the global and local characteristics obtained experimentally for a stirred tank equipped with an eccentrically located HE 3 impeller. The effects of the eccentricity and the diameter of the impeller on the axial and angular [...]
12
75%
Turbulence : international journal
2000 Vol. 6-7 199-207
EN The present study concerns with the flow around two-dimensional cosine-shaped single hill. The set of experimental results obtained from a simulation performed in a boundary layer wind tunnel includes the mean and fluctuating velocity profiles as well as surface pressure distribution over the model [...]
13
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1525--1530
PL Opisano numeryczne modelowanie przenoszenia pędu w mieszalniku cieczy. Do symulacji wykorzystano komercyjny pakiet numerycznej dynamiki płynów i standardowy model burzliwości k-ε. Uzyskane wartości składowych osiowej i stycznej prędkości cieczy oraz kinetycznej energii burzliwości porównano z wartoś[...]
EN Numerical modelling of momentum transfer in a stirred tank has been described. A commercial CFD package and the standard k-ε turbulence model were used in the simulations. The predicted values of the axial and tangential velocity components and of the kinetic turbulence energy have been compared wit[...]
14
63%
Chemical and Process Engineering
EN This paper presents an analysis of the blending characteristics of axial flow high-speed impellers under a turbulent regime of flow of an agitated low viscosity liquid. The conductivity method is used to determine the time course of blending (homogenisation) of miscible liquids in a pilot plant full[...]
15
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1011-1016
PL Zaproponowano metodę modelowania procesu precypitacji w przepływie burzliwym z użyciem płynów w stanie nadkrytycznym. Istotą metody jest połączenie nierównowagowego modelu dyssypacji wa-riancji stężenia z metodą zamknięcia z użyciem momentów warunkowych wykorzystującą funkcję gęsto-ści prawdopodobie[...]
EN A model of supercritical antisolvent precipitation in turbulent flows has been proposed. The method combines the non-equilibrium model for scalar dissipation with the conditional moment closure based on the Beta PDF. The proposed method has been implemented into the CFD code to constitute the comple[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 545--547
PL Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych LDA burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics. Celem badań była próba opisu struktury przepływu burzliwego za pomocą kwantyfikatorów matematycznych: malizy widmowej oraz transformacji falkowej. Na podstawie wyników twierdzono, że ze wzrostem li[...]
EN Results of experimental studies of turbulent fluid flow in a Kenics mixer conducted by means of LDA are presented in the paper. The aim of this study was to describe a turbulent flow structure with the aid of mathematical methods such as spectral analysis and wavelet transform. It was found that the[...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono badania zapełniania prostopadłościennej wnęki modelowej formy ciśnieniowej cieczami modelowymi o różnej gęstości i lepkości. Badano wpływ usytuowania układu wlewowego oraz prędkości wlewowej na charakter przepływu cieczy modelowej o różnej lepkosci w układzie zimnokomorowej [...]
EN Investigations of filling the model mould cavity (with perpendicular walls) of the casting die by model liquids of various density and viscosity are presented in the paper. Influence of localisation of the inlet system and inlet velocity on the flow character of model liquids of different viscosity [...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono wyniki modelowania przepływu burzliwego dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym z dziesięcioma wkładkami Kenics. W badaniach numerycznych wykorzystano technikę RANS i URANS dla liczby Reynoldsa, Re równej 10 000. W modelowaniu CFD przepływu dwóch płynów newtonowskich zast[...]
EN Results of turbulent, two-phase flow simulations in a static Kenics mixer formed by ten inserts are presented. The computational fluid dynamics study was carried out using both the RANS and URANS approaches. Reynolds number was 10 000. The simulation results obtained for the RANS and URANS methods w[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 17-24
PL W pracy przedstawiono i przedyskutowano metody powiększenia skali zbiorników z mieszadłem stosowane celem zapewnienia zbliżonych rozkładów wielkości kropel i agregatów cząstek ciała stałego w układach dyspersyjnych ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe. Przedyskutowano metody powiększenia skali wykorzyst[...]
EN A multifractal model of turbulence is used to predict the size of drops and aggregates and to interprete some popular methods for scaling up. New scaling method are considered as well.
20
63%
Turbulence : international journal
1998 Vol. 4 7-32
EN Turbulent two-phase participate flows are considered. Emphasis is put on the modelling issue and, in particular, on the class of models based on the Langevin equation. New model for particle dispersion in the Lagrangian approach is introduced. Physical arguments behind this model are quite different[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last