Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenośnik zgrzebłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
PL Od kilku lat w Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" wprowadza się do produkcji nową generację ścianowych przenośników zgrzebłowych o innej niż dotychczas konstrukcji. W artykule przedstawiono budowę prototypowego przenośnika zgrzebłowego RYBNIK-750, który sprawdził się już w trudnych warunkach eksploa[...]
EN From several years now the Rybnik Machines Manufacturing Plant "RYFAMA" implements into production a new generation of gate scraper conveyor RYBNIK-750, which proved to be successful in difficult exploitation conditions at exploitation longwall at "Anna" mine.
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Artykuł zawiera badanie awaryjności przenośnika zgrzebłowego Rybnik 330/1100/2BP w okresie 16 miesięcy. Awarie sklasyfikowano w trzech kategoriach: górniczych, mechanicznych i elektrycznych. Badanie to ma na celu analizę przyczyny i czasu trwania awaryjności przenośników zgrzebłowych. Wnioski są pod[...]
EN The paper presents the examination of failure frequency of the chain conveyor Rybnik 330/1100/2BP in the period of 16 months. The failures have been classified by three categories: the mining, mechanical and electrical one. The examination has been aimed at analysing of reasons and duration of failu[...]
3
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W wysoko wydajnych przenośnikach zgrzebłowych zainstalowanych w ścianach o dużej długości stan obciążenia napędów i układów łańcuchowych zmienia się w porównaniu ze ścianą konwencjonalną. Duże wartości i amplitudy obciążeń dynamicznych w przenośniku mogą być przyczyną zrywania się łańcucha zgrzebłow[...]
EN A load of drives and chains of high-duty armoured face conveyors installed in longwalls of high length changes much more than in conventional longwalls. High values and amplitudes of dynamical loads of conveyors may be a reason of break of chains and may have an unfavorable impact on durability of i[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 235-241
EN The article describe start of the AFC drive system with silicon controlled rectifier CST-30. The CST can realize both - soft and hard start all of AFC motors without workload. For energetic system protection each of motor start is realized with time delay. Until the last started motor reaches nomina[...]
5
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 4 24-32
PL Coraz częściej w Polsce w napędach dużej mocy ścianowych przenośników zgrzebłowych stosuje się z powodzeniem przepływowe sprzęgła wodne firmy Voith Turbo. Sprzęgła te zapewniają łagodny rozruch łańcucha zgrzebłowego. Badania przemysłowe przenośnika ścianowego, wyposażonego w dwa napędy tego typu o m[...]
EN Water-flow-controlled hydrodynamic couplings by Voith Turbo are more and more frequently and successfully applied in drives of heavy-duty armoured face conveyors in Poland. These couplings secure a soft start-up process of armoured chain. Industrial investigations of armoured face conveyors equipped[...]
6
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 1 20-30
PL Górnicze łańcuchy ogniwowe odgrywają podstawową rolę w odstawie urobku z wysoko wydajnych ścian węglowych. Polska należy do grupy trzech krajów w świecie wytwarzających łańcuchy ogniwowe o najwyższych parametrach mechanicznych. Wysoka jakość poszczególnych klas łańcuchów jest wynikiem zastosowania w[...]
EN A chain tension member is of essential importance for the process of transportation of run-of-mine material on a coal face. Poland belongs to leading manufactures of mining link chains characterized by increased mechanical properties. High quality of increased properties of chains is the result of t[...]
7
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 12 28-31
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 17-27
PL Wykorzystując dane statystyczne dotyczące produkcji górniczej w roku 2000, zaprezentowano wynikające stąd kierunki rozwoju ścianowych przenośników zgrzebłowych dla wysoko wydajnych ścian węglowych. Szczególną uwagę zwrócono na budowę takich zespołów przenośników zgrzebłowych jak: rynny, łańcuchy zg[...]
EN Statistical data relating to the production of mining industry in the year 2000 server as a basis for determining the development trends of armoured face conveyors designed for high-performance longwall operations that have been presented in the paper. A spatial attention has been paid to design of [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 273-282
PL Dzięki licznym zaletom sprzęgła hydrodynamiczne o regulowanym wypełnieniu są szeroko stosowane w napędach przenośników zgrzebłowych w ścianach o dużej koncentracji wydobycia. Aktualnie około 30 tego typu sprzęgieł jest zainstalowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Techniczne własności tego[...]
EN Due to their advantages fill controlled water turbo couplings are commonly used in the drives of armoured face conveyors in longwalls of high production rates. At present 30 couplings of this type are at the disposal of the Polish hard coal mines. The technical specification of the coupling under di[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 511-518
PL W artykule przedstawiono dokonania techniczne RFM "RYFAMA" SA w zakresie przenośników zgrzebłowych w ciągu ostatnich pięciu lat działalności fabryki. Przedstawiono również główne parametry techniczne wszystkich ścianowych przenośników zgrzebłowych pracujących w Australii w celu umożliwienia porównan[...]
EN The paper contains technical achievements of Rybnik Facfory of Machines "Ryfama" SA in the held of chain conveyors from last five years. Also technical parameters of all working in Australia scraper face conveyors have been introduced for the purpose of comparison to polish mining industry and conso[...]
11
70%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono kompleks ścianowy, który był eksploatowany przez KWK "Halemba" w ścianie długości 400 m. Szczegółowo przedstawiono przenośnik zgrzebłowy ścianowy GLINIK 260/724/BP1. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe zasilanie w energię elektryczną, co jest niezbędne przy prawidłowym rozruc[...]
EN The longwall mining system which was used at the "Halemba" Colliery in the longwall face of 400-metre length has been discussed in the paper. The GLINIK 260/724/BP1 flight-bar face conveyor has been presented in detail. A special attention has been paid to the correct electric supply, which is indis[...]
12
70%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule omówiono problemy techniczne, jakie stoją aktualnie przed konstruktorami przenośników zgrzebłowych, a które trzeba efektywnie rozwiązać, aby spełniały stale rosnące wymagania odbiorców nie tylko pod względem funkcjonalności tych maszyn, parametrów technicznych, niezawodnościowych, trwałoś[...]
EN The article discusses technical problems which currently confront the constructors of scraper conveyors and which need to be effectively solved to meet constantly growing requirements of the customers not only with regard to functionality of these machines, technical parameters, reliability, durabil[...]
13
61%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 3 134--137
PL Przedstawione propozycje umacniania den gniazd pozwalają zwiększyć odporność na zużycie ścierne gniazd, nie dopuszczając do przyspieszonego zużycia den gniazd i flanki zębów przed wytarciem. Dzięki zastosowaniu wkładek z materiałów trudno ścieralnych, korzystnie z węglików spiekanych wolframu w osno[...]
EN The presented proposals for reinforcement of the seats' bottoms permit to increase friction wear resistance of the seats, not allowing for accelerated wear of seats' bottoms and flank of the teeth against abrasion. Thanks to application of inserts from hard abrasive material, preferably from sintere[...]
14
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 12 3-8
PL Bębny łańcuchowe i łańcuchy pracują w środowisku o znacznej agresywności. W praktyce eksploatacyjnej obserwuje się najczęściej synergiczne sprzężenie oddziaływań zmęczeniowych, zużycia ściernego, adhezyjnego, korozyjnego i tribochemicznego wpływających na degradację własności użytkowych bębnów łańcu[...]
EN Chain drums and chains work in an environment of significant aggressiveness. In mining practice synergic coupling of fatigue influence, abrasive, adhesive, corrosive and tribochemical wear is observed, which influences the degradation of using properties of chain drums of scrapor conveyors. The fati[...]
15
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2008 Nr 2 18--22
PL Konieczność ochrony środowiska wymaga poszukiwania rozwiązań, także urządzeń i środków transportu, spełniających zarówno wysokie wymagania techniczne i ekonomiczne, jak i związane z ochroną środowiska. Dotyczy to szczególnie środków transportu materiałów sypkich, gdzie z różnych względów wymagane je[...]
EN Necessity of environment protection demands finding solutions and also devices and means of transportation, realizing both high technical and economic requirements and connected with protection of environment. Refers this especially of means of transportation of friable materials, where from differe[...]
16
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 3 58--63
PL W artykule przedstawiono problemy związane z wydobyciem cienkich pokładów węgla kamiennego. Zaprezentowane zostały bariery techniczne, ergonomiczne oraz ekonomiczne, z uwzględnieniem wad i zalet stosowanych obecnie technik urabiania. Na podstawie omówionych warunków górniczo-geologicznych określono [...]
EN The article presents issues connected with recovery of hard coal seams. There were presented technical, ergonomic and economic barriers considering benefits and drawbacks of currently applied mining techniques. On the basis of the discussed mining and geological conditions there were determined requ[...]
17
61%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 4 18--26
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań przenośnika zgrzebłowego w warunkach dołowych, pozwalających na doświadczalne wyznaczenie sprawności bębnów łańcuchowych, rozumianej jako sprawność zazębienia łańcucha z tymi bębnami. Sprawność bębnów łańcuchowych wraz z przekładnią zębatą w przenośniku zgrze[...]
EN The article presents the results of investigations of a scraper chain conveyor in underground conditions allowing experimental efficiency determination of chain barrels understood as the eficiency of chain meshing with these barrels. The efficiency of chain barrels together with toothened gear in th[...]
18
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 3 66--70
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metody elementów dyskretnych do numerycznej symulacji materiału sypkiego jako discontinuum. Metoda ta pozwala na modelowanie układów fizycznych składających się z wielu odrębnych elementów, przez co znalazła zastosowanie w analizie procesów mechaniczn[...]
EN This work presents the possibility of using Discrete Elements Method for numerical simulation of bulk material as discontinuum. This method allows modeling of physical systems composed of many separate elements, therefore it found application in the analysis of mechanical processes associated with t[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 260 299-308
PL Istotną przyczyną występowania w przenośnikach ścianowych ciężkich i nieskutecznych rozruchów jest zadanie łańcuchowi nadmiernej wartości napięcia wstępnego łańcuchów. Skuteczną metodą ułatwienia rozruchu ścianowego przenośnika zgrzebłowego jest w takim przypadku zastosowanie układu nadążnej zmiany [...]
EN The essential cause of occurrence of heavy or ineffective start-up phenomenon in face conveyors is to set excessive value of initial chain tension. In such a case an effective method of facilitation of face conveyor start-up is the application of an automatic residual initial chain tension follow-up[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 260 477-483
PL W opracowaniu przedstawiono algorytm wyznaczania współczynnika obciążenia ekwiwalentnego zębów przekładni. Współczynnik ten umożliwia uwzględnienie synergiczności oddziaływania obciążeń zewnętrznego i wewnętrznego na zazębienie przekładni, w kryterium zmniejszania zasobu wytrzymałości zmęczeniowej z[...]
EN There is presented in the paper an algorithm for determination of a new equivalent load coefficient of gear teeth. The coefficient enables to take into account a synergy of acting on a gear outer and inner load in criteria of deterioration of fatigue strength capacity of gear teeth.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last