Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenikanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 75--85
PL Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy przenikanie innowacji jest symetryczne, czy niesymetryczne, tzn. czy zależy ono od łącznego zasobu innowacji, czy też raczej przebiega od liderów innowacyjności do imitatorów. W pracy dokonano przeglądu literatury poświęconej modelowaniu przeni[...]
EN The aim of this paper is to answer the question whether the innovation spillover is symmetric or asymmetric, i.e. whether it depends on the total pool of innovation, or rather it leaks from innovation leaders to imitators. The paper is a review of the literature on spillover modeling, both theoretic[...]
2
75%
Engineering Transactions
EN The analytical closed-form solution of the normal penetration problem of a rigid core (penetrator) of a jacket-bullet into elastic-plastic half-space (thick target) is presented in this paper. The cohesive resistance of the target, frictional effects, and acceleration of the target material iri the [...]
3
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Polyethylene foilwas coated by deposition of thin films (30–150 nm) of silicon compounds obtained from tetramethoxysilane (TMOS) in argon plasma under pressure 0.5 or 1 bar in dielectric barrier discharge (DBD). Samples of untreated foil and of the foil coated with thin films deposited under various[...]
4
63%
Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering
2009 Vol. 1, nr 4 205-212
EN Purpose: The purpose of this paper is examination and simulation of tribological properties of composite materials based on porous ceramic preforms infiltrated by eutectic aluminium alloy. Design/methodology/approach: The material for investigations was fabricated by pressure infiltration method of [...]
5
63%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 8-12
EN However occurrence of space "in-between" in architectonical assumptions can give a positive picture, in town-planning it is necessary to strive to dispose of such accidental and unwanted sets. It is essential to use tourist and natural values of suburban communes to create natural directions when sh[...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przestawiono uproszczoną metodę obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie do gruntu, zgodnie z normą PN-EN 12831.
EN A simplified calculation method of the designed heat loss to the ground has been presented, according to the PN-EN 12831 standard.
7
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule przestawiono metodę obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie wg normy PN-EN 12831.
EN A method of calculation, concerning the designed losses of heat penetration according to the PN-EN 12831 Standard, is presented.
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przestawiono przykłady obliczeń projektowej straty ciepła przez przenikanie wg normy PN-EN 12831. Wyniki porównano z wynikami, uzyskanymi wg PN-B-03406:1994.
EN Computational examples of the designed heat penetration loss, according to the PN-EN 12831 Standard, are presented. The results have been compared with those achieved according to the PN-B-03406: 1994 Standard.
9
63%
Autex Research Journal
EN Plasma treatments can be used for the nano-scale surface modification of different materials including nonwovens. Penetration of plasma into solid matter is very limited, but it can penetrate into porous structures. Therefore plasma can be used to modify not only the outer surface, but also the surf[...]
10
63%
Autex Research Journal
2005 Vol. 5, no. 3 154--161
EN An experimental plasma reactor has been developed that enables the study of aspects related to the flow of a gas around and into textile structures while they are treated in a plasma at reduced pressure. A selection of experiments draws attention to the fact that even at reduced pressure a textile f[...]
11
63%
Elastomery
PL Do wytwarzania odzieży zabezpieczającej ciało człowieka przed chemicznie agresywnym środowiskiem stosowane są powszechnie wielowarstwowe materiały powlekane, złożone najczęściej z tkaniny lub włókniny jako materiału nośnego, pokrytego jedną lub kilkoma warstwami polimerowego filmu. Z punktu widzenia[...]
EN Multilayer coated materials, consisting most frequently of textile or non-woven fabrics as a base, covered with one or more layers of polymer film, are commonly used for production of garments protecting the human body against chemically aggressive environment. From the user's point of view, it is m[...]
12
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2016 nr 32 31--40
PL Treść opracowania to próba zidentyfikowania miejsc i sposobów wzajemnego przenikania przestrzeni w kompozycji. Interpretacja zjawiska przestrzeni styku, wspólnie z badaniami przestrzennej organizacji elementów, ma na celu zwrócenie uwagi na wartość tych miejsc. Przestrzenie przenikania leżące pomięd[...]
EN The research on identification of the places and the ways of spaces mutual interpenetration in composition. The interpretation of the phenomenon of junction space along with the research on spatial organization of elements are aimed to emphasize the value of these places. Spaces of interpenetration [...]
13
63%
Architectus
2019 Nr 3 (59) 11--18
PL Lata 20. i 30. XX w. były okresem niezwykłego rozkwitu sztuki i architektury ukraińskiej. Sowiecka awangarda na Ukrainie zyskała światowe uznanie. Rozwijała się razem z europejskim modernizmem. W jaki sposób przeplatały się kultura zachodnia i ukraińska w owych latach? W artykule przedstawiono najwa[...]
EN The 1920s and 1930s were the period of unprecedented flowering of Ukrainian art and architecture. The Soviet avant-garde in Ukraine gained world recognition then. It developed in line with European modernism. In what ways did the intermingling of Western and Ukrainian culture take place in those yea[...]
14
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 883-886
PL Przedstawiono metodę oznaczania olejów za pomocą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie. Przeprowadzono badania mające na celu dobranie stałego środka sorpcyjnego charakteryzującego się wysokim współczynnikiem odzysku tych substancji. W tym celu zastosowano obliczenia statystyczne stosowane w [...]
EN At present, there are no testing methods in the country which would permit to evaluate protective gloves, regarding their resistance to glue/adhesive permeability. At present, the efficacy of gloves' protection levels against chemical substances is assessed experimentally, in accordance with a norma[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Praca podsumowuje badania nad związkami pomiędzy funkcją konstrukcją i formą w kolejnych okresach rozwoju architektury w Europie. Na tle zewnętrznych uwarunkowań od czasów starożytnych do współczesnych przedstawia kierunki przekształceń i zmiany wzajemnych relacji komponentów triady witruwiańskiej.
EN The paper summarizes research on connections among function, construction and form in monuments of European architecture in the subsequent historical periods. It presents, against the background of external situation conversions and changes of interrelations between the components of Vitruvian Triad[...]
16
51%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The paper presents the results of testing the resistance of butyl rubber vulcanisatc membranes to permeation by organic solvents commonly used in the production of paints and lacquers (acetone, toluene). The results indicated that breakthrough times for individual substances differed significantly f[...]
17
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono rezultaty badań struktury oprysku w zabiegach nad lasem, wykonanego rolniczymi statkami powietrznymi z zabudowanymi rozpylaczami obrotowymi (atomizerami) i ciśnieniowymi. Stosowano dawki 1,6 dm3/ha. Określono przenikanie kropel przez korony drzew.
EN Paper presented the results of experiments with aerial spraying of conifer forest. An agricultural aeroplain and helicopter were used, both equiped with rotary (atomizer) and pressure nozzles. Liquid doses of 1.6 dm3/ha were applied. The structure of droplets and their distribution into crowns of th[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Rozkład wodoru pomiędzy różnymi jego stanami w metalu oszacowano na podstawie pomiarów jego przenikania i ekstrakcji, oraz skorelowano z czynnikami mikrostruktury Al i stopów Al-Cu-Mg-Mn (Dural), Al-Mg-Mn (Alustar), Al-Mg-Mn-Fe (PA13) i Al-Zn-Mg-Mn-Fe (PA47). Stwierdzono, że szybkość dyfuzji sieciow[...]
EN The distribution of hydrogen between the different states was estimated from hydrogen permeation and hydrogen extraction measurements and was correlated with the microstructure features of Al, Al-Cu-Mg-Mn (Dural), Al-Mg-Mn (Alustar) Al-Mg-Mn-Fe (PA13) and Al-Zn-Mg-Mn-Fe (PA47) alloys. Hydrogen latt[...]
19
51%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 12 21--25
PL Obowiązująca od października br. nowa metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. Niestety brakuje wykazu powołanych norm, tak jak ma to miejsce np. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich us[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October this year. It contains a number of references to the relevant standards. Unfortunately, there is no established list of these standards, as is the like case eg. in the regulation on technical conditi[...]
20
51%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 1 149--205
EN A transient analytical model is worked out for predicting seepage from a ponded field of infinite extent to a network of equally spaced ditch drains in a homogeneous and anisotropic soil underlain by an impervious barrier at a finite distance from the surface of the soil. The solution can account fo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last