Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenikanie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 60-62
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 10 101-104
PL Artykuł jest kolejną częscią podręcznika fizyki budowli. W tym numerze przedstawiono zagadnienia dotyczące przenikania ciepła.
3
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 2 38--42
PL W artykule przeanalizowano wpływ udziałów powierzchni elementów składowych (ściany, ramy i powierzchni szklonej) oraz parametrów fizykalnych charakteryzujących przenikanie ciepła w tych elementach (współczynniki przenikania ciepła ściany, ramy i oszklenia) na współczynnik przenoszenia ciepła przez p[...]
EN The article presents the analysis the impact of component surface areas (wall, frame and glazed surfaces) and physical parameters characterizing heat transfer in these elements (heat transfer coefficients of the wall, frame and glazing) on the heat transfer coefficient for transmission from the heat[...]
4
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 9 96--101
PL W artykule określono cechy i zastosowanie chłodnych dachów. Na podstawie dwóch budynków zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych przeprowadzono studium przypadku w celu oceny opłacalności zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych.
EN The article identifies the features and application of cool roofs. A case study based on two buildings located in different climatic zones was conducted to evaluate the cost-effectiveness of the use of cool roofs in Polish climatic conditions.
5
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 12 67--68
PL W uzupełnieniu poprzedniej części artykułu oraz w odpowiedzi na listy Czytelników przedstawiono kolejne przykłady zastosowań termowizji i zaawansowanych technik przetwarzania obrazów w diagnostyce i pomiarach wykonywanych w głównej mierze na obiektach budowlanych. Prezentowane przykłady dotyczą: nak[...]
6
100%
Izolacje
PL W artykule przeanalizowano wpływ osłony przeciwsłonecznej, scharakteryzowanej wartością dodatkowego oporu cieplnego dla odpowiedniego typu osłon, oraz pola powierzchni, szerokości ramy okiennej i parametrów fizykalnych oszklenia i ramy, na współczynnik przenikania ciepła okna z PVC. Zbiór danych do [...]
EN The article analyses the influence of a sun visor, as characterised by the value of the additional thermal resistance for the appropriate type of visor, and the surface area, window frame width and physical parameters of the glazing and frame, on the heat transfer coefficient of PVC Windows. The dat[...]
7
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 6 44--48
PL W artykule przeanalizowano wpływ sposobu osadzania stolarki okiennej, scharakteryzowanego liniowym współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na granicy rama-ściana współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji, wykonanym z PVC. Zbiór danych do[...]
EN The article analyses the influence of the mannerof the installation of window frames, characterised by a linear heat transfer coefficient curve of a thermal bridge on the frame-wall boundary on the heat transfer coefficient of the curtain wali with a PVC window with a variable surface area and confi[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
9
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 5 64-65
10
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 47-48
11
75%
Chemical and Process Engineering
EN The paper deals with a study of the effect of regulating elements on local values of heat transfer coefficients along shaped heat exchange surfaces with forced air convection. The use of combined methods of heat transfer intensification, i.e. a combination of regulating elements with appropriately s[...]
12
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Znajomość strumienia strat ciepła przez grunt jest potrzebna do obliczania szczytowej mocy cieplnej i sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Podczas gdy przenikanie ciepła przez przegrody pełne w kontakcie z powietrzem zewnętrznym można rozpatrywać jako ustalone, jednowymiarowe przewodzenie ciepła, z[...]
EN The knowledge of heat transfer through the ground is necessary for calculation of heat peak power and of seasonal space heating requirements. Heat transfer through building opaque elements in contact with external air can be considered as stationary, one dimensional heat flow, with giving considerat[...]
13
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 5 206-211
PL Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla wymiennika termosyfonowego z zastosowaniem metody Wilsona Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła na drodze eksperymentalnej wymaga znajomości temperatury powierzchni przekazującej ciepło. W przypadku aparatu o konstrukcji zamkniętej lub o bardz[...]
EN For experimental determination of heat transfer coefficient it is necessary to know temperature of the heat transfer surface. In the case of heat exchanger of closed or complicated design determination of this temperature is not possible. Then the use of Wilson technique is a good solution. However,[...]
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 5 222--229
PL W artykule omówione zostały ogólne wymagania stawiane tzw. budynkom energooszczędnym, w których uzasadnione pod względem ekonomicznym jest wykorzystanie w systemach grzewczych pomp ciepła. Szczególna uwaga zwrócona została przez autora na omówienie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E or[...]
EN This paper discusses general requirements for so-called. energy-efficient buildings, where justified in economic terms is the use of a heat pump heating systems. Particular attention was paid by the developer to discuss the rate of seasonal heating demand E and quality metrics used in the energy per[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 72-74
PL W artykule omówione sązagadnienia dotyczące przenikania ciepła w stanie ustalonym przez przegrody budowlane.
16
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 4 98-101
17
75%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 3 331--344
EN This contribution deals with the heat transfer parameters and pressure losses in heat exchange sets with six geometrical arrangements at low Re values (Re from 476 to 2926). Geometrical arrangements were characterised by the h/H ratio ranging from 0.2 to 1.0. The experiments used the holographic int[...]
18
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 5 190--193
PL Artykuł poświęcony rodzajom, budowie oraz wymaganiom technologicznym i konstrukcyjnym, stawianym tego typu wymiennikom ciepła. Przedstawiono w nim między innymi chłodnice powietrza z bezpośrednim odparowaniem czynnika oraz chłodnice z czynnikiem pośrednim, a również niezwykle ważne zagadnienia ich o[...]
EN The paper deals with types, design and parameters of air coolers. Direct expansion coolers and air-to-Iiquid heat exchangers are taken into account. Problems of defrosting and determination of cooling capacity are discussed.
19
75%
Informacja Instal
2000 Nr 1 (191) 19--22
PL Stosowane w technice klimatyzacyjnej wymienniki płytowe posiadają określone wymiary niewielkich kanałów, w których, przy stosowanych prędkościach powietrza uzyskuje się liczby Reynoldsa mniejsze od 10000. Przy takich wartościach tej liczby istnieje silny wpływ efektu wlotowego do kanału na wartość w[...]
20
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 10 393--395
PL W publikacji Autor podjął temat oceny wpływu temperatury wlotu gorącej pary czynnika do skraplacza na średnią wydajność cieplną tego wymiennika i średnią, występującą w nim napędową różnicę temperatur. Na podstawie badań doświadczalnych wykonanych na wybranych wielkościach skraplaczy konstrukcji pła[...]
EN The paper deals with heat capacity of a condenser and mean temperature difference as a function of the inlet temperature of superheated refrigerant. Some interesting results have been obtained for tested shell-and-tube condensers type SPR. It is concluded that high inlet temperature of superheated r[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last