Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł wydobywczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geologia
2009 T. 4, z. 2b 167-177
PL Na podstawie analizy problemów ekologiczno-ekonomicznych uzasadniono docelowość wprowadzenia kompleksowego podejścia do eksploatacji złóż. Pokazano zalety wykorzystania nowych technologii z punktu widzenia socjalnego, ekonomicznego oraz ekologicznego. Proponuje się wykorzystanie specjalnych państwow[...]
EN The analysis of development of mining branch of Ukraine is made and essential ecological-economic problems are revealed. Necessity and expediency of introduction of technologies of complex use of bowels is proved. Benefits from use of these technologies from the ecological, social and economic point[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Realizacja nowoczesnych strategii rozwoju i zarządzania procesami produkcyjnymi w przemyśle wydobywczym bez innowacyjnych narzędzi teleinformatycznych wydaje się w obecnych czasach niemożliwa. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na kierunki rozwoju branży wydobywczej są: zwiększanie efektywności prow[...]
3
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Wydobywanie kopalin ze złóż powinno być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w koncesji, z przepisami prawa geologicznego i górniczego, w sposób bezpieczny dla zakładu górniczego i jego załogi, z zachowaniem warunków ochrony środowiska i elementów zagospodarowania przestrzennego. Eksploatację [...]
EN Mining of the minerals from the deposits should be carried out in accordance to the conditions specified in the licence, also in accordance to the regulations of the geological and mining law, taking care for safety of mines and its employees and also with precousions towards the environment and the[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono specyfikę przemysłu wydobywczego oraz wymagania dotyczące elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ w tym sektorze przemysłu. Przedstawiono również przykłady zastosowań urządzeń EAZ. Zwrócono też uwagę na specyfikę działania wybranych zabezpieczeń i układów automatyk.
EN In the paper the specific character of mining industry and the requirements put on protection relays applied in this industry sector have been described. The example applications of protection relays have been presented. Special attention has been paid to the specific operation of selected protectio[...]
5
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Scharakteryzowano wybrane technologie komunikacji bezprzewodowej i dokonano próby oceny ich parametrów techniczno-funkcjonalnych pod kątem wykorzystania w kopalnianych systemach łączności i telemetrii. Stwierdzono, że gwałtowny rozwój, jaki w ostatnich latach ma miejsce w tej dziedzinie, stwarza rea[...]
EN In the paper the selected wireless communications technologies were characterized and their functionality was reviewed, with a view to their use in mining communications and telemetric systems. It was concluded that recent progress in the field of wireless technology makes it feasible to implement d[...]
6
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
PL Rozmowy z górnikami największego w Polsce złoża wysokometanowego gazu ziemnego.
7
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 11 14-19
PL Podjęcie działalności przez przemysł wydobywczy w trzecim tysiącleciu to nie tylko przekroczenie tajemniczej bariery, to również konieczność podjęcia odpowiednich przedsięwzięć, w tym w dziedzinie kształcenia kadr. Analizując obecne i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki narodowej na surowce mineraln[...]
EN The undertaking of its activity by the mineral extraction industry in the Third Millennium means not only the trespassing of a mysterious barrier but also a necessity of undertaking certain ventures, including the field of education/training of the personnel. On studying the present and future dema[...]
8
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 5 13-15
PL W publikacji wskazano przyczyny degradacji terenów przez przemysł wydobywczy, których rekultywacja i właściwe wykorzystanie stanowi jeden z głównych problemów ochrony środowiska. Do tego celu niezbędne są rozwiązania systemowe, umożliwiające prowadzenie racjonalnej polityki ekologicznej. Koniecznym [...]
EN Publication has pointed out causes of degradation of mining industry areas, which reclamation and proper using is a principal problem of environment protection. The system solutions are needed in order for realisation an environment policy. The necessary is a creation a special independent instituti[...]
9
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 8 9-12
PL Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący zagadnień naturalnej promieniotwórczości w surowcach i odpadach w głównych gałęziach przemysłu w Polsce. Dotyczy to głównie przemysłu wydobywczego, a także przemysłów energetyki, nawozów sztucznych i materiałów budowlanych. Poddano również ocenie s[...]
EN The article presents the actual state of the art as regards the problems of natural radiation in the raw and waste materials in the main industrial sectors in Poland. This pertains mainly to the mineral extraction industry as well as the industries of power generation, fertilizer and building mater[...]
10
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 9 37-39
11
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 1 12--14
12
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 12 8-11
PL Artykuł opisuje stan gospodarki odpadami w polskim górnictwie przedstawiając aktualne dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych. Projekt dyrektywy w sprawie zagospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego wprowadza szereg nowych obowiązków d[...]
EN The article describes the economic condition of the Polish mining sector, presenting the actual data pertaining to the quantity of mining waste produced, subjected to a recovery process and/or neutralized. The draft /bill/ of directive for utilization of the waste produced by the mining extraction[...]
13
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny scenariuszy rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego przeprowadzonej metodą Delphi. Powyższa problematyka jest realizowana w ramach projektu celowego typu foresight pt.: "Scenariusze rozwoju technologiczego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego"[...]
EN Results of assessment, made by Delphi method, of scenarios of development of mechanization technology in the mining industry were presented in the paper. The above mentioned problem is realized within a targeted project of a foresight type entitled: "Scenarios of technological development of hard co[...]
14
100%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości adaptacji elementów metodologii Lean do warunków przemysłu wydobywczego. W pracy przedstawiono wybrane narzędzia i metody Lean stosowane w przemyśle motoryzacyjnym (Just In Time, One Piece Flow, Jidoka, TPM, 5S, Kanban, Heijunka oraz ciągłe doskonalenie). [...]
EN This article presents an analysis of possible adaptation of Lean methodology elements to specific managerial mining conditions. The paper presents selected Lean tools and methods used in the automotive industry. The presented tools and methods are Just In Time, One Piece Flow, Jidoka, TPM, 5S, Kanba[...]
15
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 182--183
16
100%
Logistyka
2018 nr 3 42--48
PL Tym razem zamierzam przedstawić Państwu wysokowydajne, wytrzymałe i wszechstronnie przydatne zwijane bramy z pełnej gumy, przeznaczone do pracy m.in. w warunkach wysokiego zagrożenia korozją i brudem. Co ciekawe, niedawne nabycie przez grupę Hörmann firmy TNR Industrial Doors Inc. z Barrie koło Toro[...]
17
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 17--18
PL Zarządzanie cyklem życia produktu to projekt skierowany do klienta, odpowiadający na wspólnie określone cele i wskaźniki dotyczące dostarczonych maszyn i urządzeń (np.: dyspozycyjność urządzeń, zwiększenie produktywności, dostępność i jakość szkoleń itd.).
18
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/2 87-92
PL Tematem opracowania jest charakterystyka podstawowych zasad działania nowoczesnego ratownictwa górniczego w strukturach, jakie zrodziły się w roku 1907. Określono wykładnię tych zasad w nawiązaniu do ratownictwa polskiego, wskazując jednocześnie wypracowane osiągnięcia. Zwrócono uwagę na zadania, ja[...]
EN A profile of modern mining fescue service operations principles are presented in the paper. The structure of Polish mining rescue service was formed in year 1907, from this time it has been woriung wel witthout bigger changes. The principles and achievements of Polish mining rescue services are disc[...]
19
88%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przyczyny upadku gospodarki Angoli. Pilna potrzeba budowy sprawnego systemu transportowego, od czego zależy rozwój przemysłu wydobywczego i całej gospodarki tego kraju. Kadry dla transportu. Główne kierunki inwestowania w transport i źródła finansowania tych inwestycji. Przekształcenia własnościowe [...]
20
88%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2018 R. 56, nr 3 65--70
PL Wybór maszyn górniczych to złożony problem, wymagający rozważenia wielu różnych parametrów. Jednym z najważniejszych zadań w przemyśle górniczym jest wybór najlepszych spośród kilkunastu dostępnych maszyn, które często opisywane są zarówno za pomocą zmiennych numerycznych, jak i zmiennych lingwistyc[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last