Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł wapienniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Urządzenia transportu pneumatycznego POLKO, o szerokim zakresie możliwości regulacji, stosowane być mogą do przemieszczania, mieszania, dozowania i magazynowania składników sypkich oraz różnych rodzajów wapna, cementu i gipsu. Omówiono warunki przepływu strumienia w rurociągu transportowym oraz zale[...]
EN POLKO pneumatic conveying equipment, of wide range of adjustment, can be used for the displacement, mixing, dosage and storage of loose materials and various kinds of lime, cement and gypsum. Flowing conditions of the stream in conveying pipeline and the dependence of flow resistance in the pneumati[...]
2
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 9 104-105
3
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 5 82-83
4
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 63-65
PL Obserwowana obecnie dobra koniunktura w przemyśle cementowym i wapienniczym stwarza dla firm z tego sektora szanse rozwoju po dłuższym okresie stagnacji. Wzrost aktywności w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycyjnym, a także bliższe realizacji plany budowy autostrad sprzyjają utrzymaniu tych kor[...]
5
75%
Ekologia i Technika
2006 R. 14, nr 4 143-148
PL Niniejszy artykuł przedstawia wpływ przemysłu wapieniczego na środowisko przyrodnicze oraz jego powiązania z ochroną tego środowiska. Jako wprowadzenie przedstawiono podstawowe informacje o rozwoju i produkcji przemysłu wapienniczego. W artykule przedstawione zostały aspekty dotyczące degradacji śro[...]
EN The paper is presenting influence and of lime industry to the environment and its relation to environmental protection. As introduction the basic information abut lime industry production are provided. In the paper are presented aspects related to environmental degradation as a result of lime indust[...]
6
75%
Warstwy
1998 nr 1 94-97
7
75%
Cement Wapno Beton
PL Kamień wapienny i wapno są ważnym surowcem dla budownictwa i wielu gałęzi przemysłu: chemicznego, hutniczego, papierniczego i spożywczego. Są stosowane jako nawóz w rolnictwie, jako składnik pokarmowy pasz oraz przy uprawie gleb. Dynamicznie rozwija się stosowanie sorbentów wapniowych do odsiarczani[...]
EN The limestone and lime are important raw material for building and nume- rous branches of industry: chemical, metallurgical, papermaking and food industry. They are used as fertilizer in agriculture, as component of fodders and by soil cultivation. The use of calcium sorbents for flue gases desulphu[...]
8
63%
Cement Wapno Beton
PL W artykule omówiono wymagania prawne raportowania emisji zanieczyszczeń organicznych do powietrza dla przemysłu mineralnego (cement, wapno, ceramika, szkło). Przedstawiono metody pomiarów wybranych zanieczyszczeń organicznych opracowane w ramach ponadnarodowego projektu UE realizowanego z Instytutem[...]
EN The paper discusses the legal requirements of the PRTR reporting system, in particular organic pollutants into the air from the mineral industry (cement, lime, ceramics, glass). Measuring methodology for selected organic pollutants developed and tested within the frame of transnational EU project co[...]
9
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 68-73
10
63%
Cement Wapno Beton
PL Od 50 lat Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych prowadzi działalność badawczą na rzecz rozwoju polskiego przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego. Jego rodowód ma dłuższą historię, gdyż powstał on, w roku 1954, z połączenia Laboratorium Materiałów Wiążących Instytutu Technologii Krzemi[...]
EN From 50 years the Mineral Building Materials Institute carries on the research activity on behalf of the development of Polish cement, lime and gypsum industry. Its origin has a longer history, because it came into being, in 1954, by the fusion of Silicate Technology Institute's Binding Materials La[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 78--82
PL W artykule opisano funkcjonowanie gospodarki smarowniczej w zakładach przemysłowych, na przykładzie Trzuskawica S.A. Przedstawiono rolę i funkcję środków smarowych w zakładach wapienniczych. Omówiono główne problemy związane ze zużywaniem się elementów roboczych maszyn i urządzeń. Przedstawiono takż[...]
EN The article describes the lubrication management in a lime factory, with the Trzuskawica SA. Lime Company as an example. It presents the role and function of lubricants in lime manufacturing plants. The article discusses the problems connected with machine, and other equipment, working elements wear[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 323--334
PL Tereny pogórnicze, powstałe w wyniku odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, budzą coraz większe zainteresowanie jako przestrzeń, która wprawdzie została mocno przekształcona, ale obok pewnej przyrodniczej degradacji wykazuje również specyficzne, nowe korzystne właściwości. Wraz z odkrywaniem[...]
EN Post-mining areas are becoming increasingly popular as a space that has been heavily transformed, but in addition to some natural degradation it also exhibits specific new beneficial properties. With the discovery of these values and social changes, the attitude towards degraded areas and their rede[...]
13
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2011 nr 15 176--184
PL Eksploatacja surowców mineralnych wywołuje przekształcenie wielu elementów krajobrazu. Długoletnia, a nierzadko wielowiekowa, działalność górnicza wiąże się również z pozostawieniem śladów tej działalności w wymiarze niematerialnym. Pozostają nazwy topograficzne, nazwy ulic, dzielnic, herby, a nawet[...]
EN Mining of mineral raw materials causes the landscaping transformation in many aspect. The many years and not rarely many of centuries of mining works lives also traces in immaterial dimension. There remain topographical names, names of streets and districts, crests, and even customs. An important el[...]
14
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 9-11
PL Artykuł omawia zagadnienie wiercenia sposobem obrotowo-udarowym. Wiercąc otwory w skałach o dużej zwięzłości sposobem obrotowym, prędkości wiercenia mogą być nawet zadowalające dla założonego wydobycia kopalni, lecz równoczesne bardzo szybkie zużywanie się ostrzy narzędzi czyni proces wiercenia niee[...]
15
51%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 1 105-118
PL Przedstawiono analizę uwarunkowań techniczno-technologicznych substytucji dotychczas stosowanych paliw węglem brunatnym oraz obliczenia rocznego potencjalnego zapotrzebowania pyłu węgla brunatnego w przemysłach cementowym, wapienniczym oraz wytwórniach mas bitumicznych (asfaltu). Biorąc pod uwagę ak[...]
EN Technical and technological aspects of possibilities of current used fossil fuels substitution by brown coal dust were considered. Analysis have covered cement and lime industry and asphalt manufacture installations in Poland. Potential annual demand for these sectors were calculated. Taking into ac[...]
16
51%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 180--188
PL Przedstawiamy wyniki badań nad zróżnicowaniem owadów zapylających na obszarach oddziaływania przemysłu sodowego oraz wapienniczego na Kujawach w centralnej Polsce. Monitoringiem przyrodniczym objęto trzy zakłady przemysłowe, produkcyjnie związane z przetwórstwem wapienia, tj. Soda-Mątwy S.A. w Inowr[...]
EN Species diversity of pollinating insects was studied in areas affected by soda and lime industry in the Kujawy region (central Poland). Environmental monitoring was conducted near 3 industrial plants related to lime processing: Soda-Mątwy S.A. in Inowrocław, Janikosoda S.A. in Janikowo, and Trzuskaw[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last