Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 4-7
PL W artykule przedstawiono wymagania i warunki pracy mechaników lotniczych: zadania i czynności zawodowe, charakterystykę organizacji i środowiska pracy, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne oraz rodzaje odpowiedzialności.
EN The demands and conditions of air mechanics' work are presented in the paper. Special attention is been paid to their tasks and work activities, organization and work environment, to psychological, physical and health requirements as well as to their responsibilities.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 6 28-33
PL W artykule opisano funkcję look ahead (CAM). W systematyczny sposób podano wiele szczegółowych wiadomości dotyczących konwersji, weryfikacji i zastosowania baz danych wyrobu. Omówiono zagadnienie procedur stosowanych podczas sprawdzania poprawności konwersji baz danych wyrobu pomiędzy pakietami CAD [...]
3
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 11 874-876
PL W światowym przemyśle lotniczym techniczne przygotowanie produkcji odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Koszty pracy w świecie wirtualnym są znacznie mniejsze od kosztów pracy w świecie realnym. Zastosowanie tych metod wyznacza światowe trendy w nowoczesnym przemyśle[...]
EN Practically, preparatory stage to production process in the world aviation industry is carried out with reference to application of computers and computer software. Labor costs in virtual environment are much less than those in real. The referred to methods are indicative of the trends prevailing in[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbytnia ogólność oraz brak odniesienia branżowego, to podstawowe zarzuty stawiane normom ISO serii 9000, specjaliści różnych branż starają się więc dostosować, a niekiedy nawet stworzyć własne standardy, odpowiadające potrzebom określonego przemysłu. Dla przemysłu lotniczego opracowano przepisy JAR-[...]
EN Overgeneralisation and the lack of relation to branches are essential objection taken to ISO standards of 9000 series. The specialists of different branches are trying to accommodate, and sometime even to create, new standards corresponding with the needs of a certain industry. The JAR-21 regulation[...]
5
100%
Problemy Jakości
PL Można zauważyć ostatnio tendencję w zakresie normatywnych podstaw sterowania jakością, która przejawia się w dywersyfikowaniu podstawowych wymagań norm ISO serii 9000, w odpowiedzi na pewne specyficzne wymagania poszczególnych branż przemysłowych. Na pewno najlepszym tego przykładem jest przemysł mo[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 7 20-24
EN The author discusses the AGMA standard of the American Gear Manufacturers' Association, maintaining the original enumeration of its main chapters.
7
100%
Mechanik
PL Tematyka artykułu związana jest z możliwością aplikacji technologii Rapid Manufacturing do wytwarzania prototypów stosowanych przemyśle lotniczym. W pierwszej części artykułu przedstawiona jest analiza wybranych metod szybkiego prototypownia (Rapid Prototyping – RP) w kontekście ich zaszeregowania j[...]
EN This article is related to the possibility of application of Rapid Manufacturing technologies for the production of prototypes used the aviation industry. In the first part of the article presents the analysis of selected methods for rapid prototyping (RP) in the context of their classification as m[...]
8
100%
Mechanik
9
88%
Mechanik
10
88%
Mechanik
11
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 3 60-62
12
88%
Przegląd Spawalnictwa
13
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The high mechanical properties of the Al-Li-X alloys contribute to their increasingly broad application in aeronautics, as an alternative for the aluminium alloys, which have been used so far. The aluminium-lithium alloys have a lower specific gravity, a higher nucleation and crack spread resistance[...]
14
75%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Celem pracy bylo przygotowanie monografii dotyczącej fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej większości materiałów metalicznych wykorzystywanych na konstrukcje lotnicze, która pozwoli uporządkować ich analitykę i tym samym lepiej przygotować polski przemyśl lotniczy do wprowadzania (między innymi w [...]
EN The aim of this paper was to prepare the monograph on fluorescent X-ray analysis of the majority of metallic materials intended for aircraft constructions. This will allow their analytics to be organised and the Polish aircraft industry to be better prepared for introduction (i.a. under offset) of n[...]
15
75%
Ochrona przed Korozją
2002 nr 10 272-274
PL W artykule przedstawiono wpływ zmodyfikowanego procesu anodowania części ze stopów Al przeznaczonych do klejenia na odporność korozyjną formowanej warstewki anodowej. Zmieniony proces anodowania zapewnia wytworzonym warstewkom dobre właściwości adhezyjne, a co równie ważne całkowitą powtarzalność wy[...]
EN The influence of the modified anodic pre-treatment of aluminium alloys for adhesive bonding on corrosion properties of the anodic layer was presented. Although pre-treatment process improves adhesion and what is more important, the results are reproducible, the corrosion properties have been influen[...]
16
75%
Journal of KONBiN
PL Treść artykułu związana jest z aspektem wprowadzenia biopaliw do zasilania turbinowych silników lotniczych. Przedstawiono aktualne trendy dotyczące stosowania paliw alternatywnych w lotnictwie oraz problematykę związaną z wprowadzaniem biokomponentów węglowodorowych. Wskazano również na potrzebę pod[...]
EN Article is related to the aspect of the introduction of biofuels to power turbine aircraft engines. The paper presents the current trends in the use of alternative fuels in aviation and the problems connected with the introduction of hydrocarbon biocomponents. It is pointed to the need to take resea[...]
17
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Publikacja dotyczy definicji działań specjalnych i jest próbą identyfikacji możliwości wyposażenia polskich jednostek specjalnych w podstawowy sprzęt polskiej produkcji.
18
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przdstawiono diagnozy stanu polskiego przemysłu obronnego i lotniczego oraz próbę odpowiedzi na pytania dotyczące drogi wyjścia z trudnej sytuacji jak też prawdopodobnych zmian własnościowych i strukturalnych.
19
75%
Logistyka
2015 nr 5 1287--1296, CD1
PL Obudowy ochronne rejestratorów lotniczych muszą zabezpieczać moduły archiwizujące różnorodne informacje rejestrowane podczas lotu statku powietrznego oraz parametry pracy poszczególnych urzą-dzeń. Rejestratory lotnicze, które spełniały normy TSO (Technical Standards Order) obowiązujące w czasie ich [...]
EN Flight data recorder’ chassis have to protect modules saved variable information during flight and saved operating parameters of aircraft devices. Flight data recorders that met the Technical Standards Orders (TSO) during their implementation in the aircrafts, usually do not meet latest requirements[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 195--207
PL Artykuł przedstawia analizę przesłanek wprowadzenia i rozwoju inteligentnych sieci logistycznych w klastrach lotniczych. Analizy przeprowadzono dwutorowo: z jednej strony przedstawiono teoretyczne przesłanki wdrożenia i rozwoju inteligentnych sieci logistycznych, wskazując najważniejsze wyróżniki in[...]
EN In the paper the analysis of prerequisites for development of smart logistics networks in aerospace clusters. The analysis have been carried in two directions: from one hand the theoretical prerequisites have been presented, pointing the features of smart logistics networks; form the other hand the [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last