Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemiany fazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 107--123
PL Przedstawiono wyniki badań przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych R134a, R404a, R410A i R407C w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31–3,3 mm. Dla procesu wrzenia i skraplania wyznaczono wartości współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu. Zilustrowano wpł[...]
2
80%
Turbulence : international journal
2007 Vol. 12 75-98
EN Due to fundamental scientific interest as well as broad range applications in environment and technology numerous numerical techniques for solution of solid-liquid phase change problems have been elaborated. The essential computational difficulty and challenge is the way in which the latent heat evo[...]
3
80%
Informatyka w Technologii Materiałów
2002 T. 2, Nr 4 121-137
PL Prezentowany w pracy model pozwala na obliczenie pola temperatury i udziałów fazowych w wielokrotnie napawanych elementach stalowych i staliwnych, co umożliwia: wyznaczenie strefy wpływu ciepła (SWC), w tym obszarów pełnej i niepełnej przemiany fazowej, a także strefy przetopienia, prześledzenie cyk[...]
EN In work the model of field temperature and phase changes calculation for multibeads solid wire GMA surfacing is presented. For adopted diagram of surfacing the temperature field is given, with regard of call out of temperature changes was qualified analytically applied next deposite welds (increases[...]
4
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W opracowaniu ograniczono zakres analizy do dwóch charakterystycznych przemian fazowych, to znaczy wrzenia i skraplania. Bez względu na to, czy przemiana fazowa zachodzi w objętości, czy też w przepływie, występowanie stanów niestabilnych tłumaczy się powstawaniem warunków nierównowagi termodynamicz[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Określono kinetykę przemiany podczas chłodzenia austenitu powstałego w zakresie międzykrytycznym przy wygrzewaniu w 700°C/lgodz w stali X4NiCrMo20-2-2, którą przedstawiono w funkcji temperatury i w funkcji czasu. Opracowano wykres CTPc austenitu w zakresie szybkości chłodzenia od 13 do 0,045°C/s. Pr[...]
EN The kinetics of phase transformations during cooling of austenite formed at intercritical annealing 700°C/lhour were established for X4NiCrMo20-2-2 steel as function of temperature and time. A complete CCT diagram for X4NiCrMo20-2-2 steel cooled at 13 - 0.045 °C/s cooling rate from temperature 700CC[...]
6
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Przeanalizowano przemiany fazowe przebiegające w czasie obróbki cieplnej typowych tworzyw ceramicznych, to znaczy posiadających znaczną zawartość substancji ilastej w składzie surowcowym. Na podstawie pomiarów składu ziarnowego i powierzchni właściwej zwrócono uwagę na bardzo drobnoziarnisty charakt[...]
EN Phase transformations taking place during heat treatment of typical ceramic materials (containing considerable amount of clay substance) have been analysed. On the basis of grain composition and specific surface measurements it has been found the clay is fine-grained in character and it aggregates e[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 83-91
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 1-2 66, 68--69
PL Obiegi chłodnicze oraz obiegi pomp ciepła często wykorzystywane są do podtrzymywania parametrów termicznych w procesach, które muszą czasami spełniać nawet dość restrykcyjne ograniczenia, związane ze stabilizacją temperatury (np. w zakresie niskiej temperatury są to procesy przechowalnicze, w zakres[...]
9
70%
Rynek Energii
2011 Nr 6 56-60
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej dwóch rodzajów materiałów zmiennofazowych (wosku pszczelego i octanu sodu) z grupy PCM (Phase Change Material). W substancjach tych ciepło przemiany fazowej (ciepło krzepnięcia) może być efektywnie wykorzystywane do akumul[...]
EN This paper discusses findings of experimental research on thermodynamic stability of two types of Phase Change Materials (PCM) (beeswax and sodium acetate). The phase change heat (solidification heat) stored in these substances may be used effectively to accumulate energy e.g. from renewables. The j[...]
10
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono numeryczną analizę pola temperatury i przemian fazowych elementów płaskich spawanych metodą hybrydową laser-łuk elektryczny. Pole temperatury otrzymano z rozwiązania równania przewodnictwa ciepła z wewnętrznymi źródłami ciepła. Przyjęto gaussowski model rozkład mocy wiązki lase[...]
EN A numerical analysis of temperature field and phase transformation in hybryd laser- arc welded joint are presented in the paper. The temperature field in the welded joint was obtained by solving the heat transfer equation with inner heat sources. The Gaussian heat source distribution was used to rep[...]
11
70%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 31-40
PL Opisano budowę i działanie termosonimetru - aparatury pomiarowej do badań przemian fazowych metodą emisji akustycznej, zbudowanej w Zakładzie Fizyki Politechniki Opolskiej. Przedstawiono także wyniki testu zestawu pomiarowego na przykładzie przemian fazowych (topnienie, przemiany polimorficzne) bizm[...]
EN The paper presents the construction and operation mode of thermosonimeter - a measuring apparatus for detection of phase transitions with the use of acoustic emission effect - built in the Physical Laboratory of the Opole Technical University. The test of the measuring apparatus has also been perfor[...]
12
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 121-127
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 4 337-343
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne rozwoju i zaniku wrzenia pęcherzykowego proekologicznych czynników chłodniczych w kanale rurowym. Procesom tym towarzyszy zjawisko zerowego kryzysu wrzenia związane z histerezą aktywizacji zarodków. Potwierdzono, że rozwój i zanik wrzenia wykazuje własności fal[...]
EN Experimental investigations of development and decay of bubbly boiling of environment-friendly refrigerants in a tubular channel were performed. These processes are accompanied by the zero boiling crisis phenomenon connected with the nuclei activation hysteresis. It was confirmed that the develop[...]
14
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Artykuł prezentuje wyniki prac wykonanych w ramach projektu badawczo rozwojowego nr N R07 0008 04 (nr IMŻ PR 0015) pt.: "Opracowanie podstaw przemysłowych technologii kształtowania struktury i właściwości wyrobów z metali i stopów z wykorzystaniem metod symulacji fizycznej i numerycznej", których ce[...]
EN The paper presents results of research undertaken to develop the numerical model of phase transformations occurring in multi-phase (CP) steel. Dilatometric measurements were carried out prior to numerical model development. Numerical models were developed both for non-deformed and deformed at differ[...]
15
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono źródła literaturowe świadczące o tym, że wyrażany w literaturze fachowej pogląd o genezie oznaczania literą A temperatur przemian fazowych (temperatur krytycznych) w stalach jest całkowicie sprzeczny z faktami historycznymi. Przedstawiono również próbę wyjaśnienia takiej - n[...]
EN This paper presents published sources demonstrating that expressed in the literature view on the notation A for the phase transformation temperatures (critical temperatures) in steels is totally contrary to the historical facts. An attempt to clarify this situation, unusual in scientific practice, a[...]
16
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 3 305--311
EN The hot rolling of dual phase steel, alloyed with 0.064% C, 0.05% Al, 0.48% Cr, 0.93% Mn, and 0.41% Si, was simulated by a deformation dilatometer. To model the ferrite transformation behaviour on the run-out table, the rate law approach proposed by Leblond and Devaux was employed. It models the fer[...]
17
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 692-696
PL Celem artykułu jest analiza wrażliwości modelu systemu chłodzenia stali DP względem parametrów cyklu chłodzenia. Przeprowadzono globalną analizę wrażliwości metodą Morrisa, wyznaczono współczynniki korelacji lokalnej oraz miary ważności metodą Sobola. Przeprowadzona analiza pozwoliła ocenić istotnoś[...]
EN Sensitivity analysis of the model of cooling of DP steels with respect to parameters of the cooling scheme is the objective of the paper. The work is composed of the global sensitivity analysis using Morris method, as well as evaluation of correlation coefficients and measures of the importance of p[...]
18
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 6 447--451
PL Praca dotyczy zastosowania automatów komórkowych do modelowania przemian fazowych w stalach. Model obejmuje przemiany ferrytyczną, bainityczną i martenzytyczną. Model ma zastosowanie do większych szybkości chłodzenia stali o niższej zawartości węgla, czyli dla warunków, kiedy nie pojawia się przemia[...]
EN Cellular Automata model for phase transformations in steels is presented. The model covers ferritic, bainitic and martensitic transformations and is applicable to larger cooling rates and steels with lower carbon content. Therefore, pearlitic transformation is not considered. The scheme of the CA sp[...]
19
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 4 236-242
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne przemieszczania się zaburzeń w skraplającym się czynniku chłodniczym R404A. Podczas badań na stanowisku pomiarowym w skraplaczu chłodzonym powietrzem wywoływano skokową zmianę ciśnienia. Wzrost ciśnienia w kanale rurowym skraplacza powodował rozwój skraplania c[...]
EN Experimental investigations concerning the displacement of disturbances in the condensing R404A refrigeration medium were conducted. During the investigations, abrupt pressure changes were triggered off on the measuring facility in a condenser chilled with air. A pressure increase in the pipe channe[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 95 41--52
PL W artykule przedstawiono nową metodę automatycznego wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych ciał stałych opartą na analizie zmian emisyjności powierzchni ciała stałego. Zawarto podstawy teoretyczne metody oraz wyniki badań przeprowadzonych dla materiałów formierskich oraz różnych r[...]
EN A new method for the automatic determination of characteristic points of phase transitions of solid materials like sintering, softening, melting and flow points is presented. This method is based on the examination of the emissivity variation of the sample surface. The special system for the continu[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last