Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształcenie Fouriera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 126 1-112
PL W monografii przedstawiono podstawy teoretyczne oraz zastosowanie nowej metody syntezy i symulacji stacjonarnych w szerszym sensie procesów losowych na podstawie wykresu ich gęstości widmowej mocy. Zaproponowana metoda korzysta z wielosinusoidalnych sygnałów losowych, które są sumą harmonicznych sk[...]
EN This monograph presents an approach to the synthesis and simulation of wide-sense stationary random processes given by diagrams of their power spectral densities. The approach is based on multisine random time-series, which are sums of discrete-time sines with deterministic amplitudes and random pha[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 90 223--234
PL W wyniku przekształcenia funkcji poprzez transformatę Fouriera uzyskuje się widmo prążkowe analizowanego sygnału z podziałem na poszczególne harmoniczne. Korzystając z metody składowych symetrycznych można wykazać, że poszczególne harmoniczne odpowiadają składowym zgodnym, przeciwnym i zerowym. Wyst[...]
EN The result of Fourier transform is a line spectrum of analyzed signal. By using method of symmetrical components it is possible to show that specified harmonics can be presented as positive, negative and zero components. The occurrence of harmonics which refers to zero components is the most dangero[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Referat prezentuje nowy algorytm do wyznaczania szybkiego przekształcenia Fouriera dla danych rzeczywistych, w którym, inaczej niż w znanych dotychczas rozwiązaniach, na każdym etapie obliczeń przetwarzane są jedynie dane o wartościach rzeczywistych. Modyfikacja ostatniego kroku algorytmu umożliwia [...]
EN This paper presents a novel fast algorithm for computation of the discrete Fourier transform (DFT) of real-valued series. All internal computations of the derived algorithm are performed on real-valued data. Exactly the same structure, with minor adjustments at the last stage, can be applied to calc[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono szybki algorytm adaptacyjnego obliczania dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera, umożliwiający dobór kroków dyskretyzacji w zależności od żądanej dokładności numerycznego obliczenia widma, przy czym obliczenia realizowane są w oparciu o struktury szybkich algorytmów z przerzedzeniem w[...]
EN Fast adaptive algorithm for two-dimensional Fourier transform is presented. It enables automatic selection of time domain discretisation steps depending on the required accuracy of numerical calculation of signal spectrum. Errors of spectrum calculation can be estimated with help of the proposed for[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 53 103-110
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oddziaływań dynamicznych suwnicy pomostowej na operatora. Obciążenia dynamiczne oddziałujące na operatora suwnicy wywołane są transportem ładunku. W symulacjach komputerowych założono stałą długość cięgna, ponadto w badaniach uwzględniono podatnoś[...]
EN Results of research of numerical dynamic influences of the bridge crane on the operator were presented at work. Dynamic workload influencing the operator of the crane are called with transport of the load. Susceptibility of the rope and inertia of the transported load, were taken into consideration [...]
6
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Similarly to the space [l^2(L^1)] on a locally compact abelian group, the space [l^2](M) is the largest solid space of measures whose Fourier transforms are measures; in fact, in order for a measure to belong to [l^2](M) it suffices that the Fourier transforms of its restrictions to all Borel sets b[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 153-158
PL Przedstawiono modyfikację DFT (MDFT) prowadzącą do zdecydowanej redukcji zjawiska przecieku widma i poprawy dokładności estymacji harmonicznych sygnału okresowego próbkowanego niesynchronicznie. Modyfikacja polega na dopasowaniu pulsacji funkcji bazowych szeregu Fouriera do pulsacji harmonicznych. P[...]
EN A modification of the DFT is presented, which led to a distinct minimization of the spectrum leakage effect and improvement in signal harmonics estimation accuracy in case of a non-coherent sampling. The modification consists in adjusting base functions frequencies of the Fourier series to frequenci[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 259-262
PL W artykule zaprezentowano metodę przekształceń całkowych Fouriera do obliczenia pojemności w systemie ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego. W rozważanym przypadku analizowane są dwie jednakowe, prostokątne warstwy przewodzące, symetrycznie obrócone względem osi y. Potencjał elektryczny, spe[...]
EN An application of Fourier integral transformation method of capacitance calculation between conducting path system of hybrid microcircuit is presented in this paper. In the considered case two rectangular, symmetrically deflected in y-axis conductive layers are analysed. Fulfilling the Laplace's eq[...]
9
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The two-dimensional deformation of homogeneous, thermally conducting monoclinic material as a result of inclined line load is investigated by applying the fourier transform. the inclined load is assumed to be a linear combination of a normal load and a tangential load. the displacements, stresses an[...]
10
51%
Automatyka / Automatics
PL W artykule przedstawiono koncepcję procesora akustycznego sonaru MCM (ang. Mine Countermeasure Sonar), opracowaną i zrealizowaną w Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej Politechniki Gdańskiej. Opisany procesor akustyczny jest elementem zmodernizowanej stacji hydrolokacyjnej MG-89. Zwrócono szczegól[...]
EN This paper presents the concept of an acoustic processor of the mine countermeasure sonar. Developed at the Department of Marine Electronics Systems, Gdańsk University of Technology, the acoustic processor is an element of the MG-89, a modernised underwater acoustic station. The focus of the article[...]
11
45%
Journal of Technical Physics
EN Thermal effects due to the frictional heating in sliding contact of a thermoelastic layer and a rigid insulated flat punch are investigated. The contact problem is treated by the Fourier integral transform method and is reduced to the system of singular integral equations which is solved numerically[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last