Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekrój teowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 257-262
PL Przedmiotem pracy są żelbetowe belki zespolone i kontrolne o przekroju prostokątnym oraz teowym i różnym stopniu zbrojenia. Na elementach modelowych przeprowadzono stosowną analizę. Do analizy numerycznej odkształcalności i nośności przedmiotowych belek posłużono się programem komputerowym Girder [1[...]
EN The paper describes some results of numerical analysis of layered concrete beams with T- shaped cross section, strengthened by application of HPC in the top compressive layer. The investigations developed previously obtained results for the beams with rectangular cross section. The composite beams u[...]
2
86%
Budownictwo i Architektura
PL W pracy zrelacjonowano badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie usytuowanym stykiem. Analizowano obraz zarysowania belek oraz wartości sił, przy których nastąpiło zarysowanie styku. Wykonano również obliczeniową analizę wpływu położenia styku oraz różnicy modułów sprężystośc[...]
EN In this paper the results of the research of T-shape cross-section beams with differently located interface are presented. The cracks pattern and the value of the force causing the interface cracking are analysed. Moreover, the influence of the interface location and the difference of the elastic mo[...]
3
72%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł przedstawia dane literaturowe dotyczące zagadnienia ścinania w belkach żelbetowych zespolonych o przekroju teowym – ich pracy w strefach przypodporowych oraz styku. Na wstępie przedstawiono gdzie w praktyce budowlanej występują elementy zespolone o przekroju teowym. Następnie przeanalizowano[...]
EN The article presents data available in the literature concerning shear problem of composite concrete T-beams - their running in support zone and contact surface. To begin with presented where are in the civil engineering T-sectional composite elements. Following made an analysis of method for geomet[...]
4
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budownictwo Lądowe
2001 Nr 45 15-53
PL W artykule przedstawiono algorytm projektowania przekrojów prostokątnych i teowych z uwzględnieniem paraboliczno-prostokątnego wykresu naprężeń w strefie ściskanej betonu. Rozpisano równania równowagi sił dla przekroju prostokątnego i teowego, wyznaczono bezwymiarowe funkcje parametrów geometrycznyc[...]
EN An algorithm of rectangular and T -bar sections with respect to re'ctangular -parabola graph of stress in concrete concentration zone was presented in the article. Equilibrium of forces equation for rectangular and T -bar sections were written at length, dimensionless functions of geometrical parame[...]
5
58%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 9 471--475
PL Zamieszczono przykład projektowania teowego przekroju żelbetowego. Zawarto komentarze, które powinny ułatwić pracę projektantom konstrukcji mostowych według Eurokodu 2.
EN An example of the T-beam reinforced concrete cross section design was presented. The comments, which should to facilitate the work designers of bridge structures according to Eurocode 2, were contained.
6
58%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 8 424--429
PL Opisano podstawy metody ogólnej, a także przedstawiono przykład jej użycia w odniesieniu do przekroju teowego, z wykorzystaniem metod analitycznych, a także programów komputerowych. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy oraz otrzymanych wyników podano zalecenia projektowe w przypadku stosowania metod[...]
EN This paper presents the theoretical background of the general method. Furthermore, the paper provides calculation example of the use of the general method for checking the stability of T-section steel member. Analytical methods and computer programs were applied. Design recommendations regarding the[...]
7
58%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 26(3) 133--144
PL W artykule opisano serię testów pali w glebach piaszczystych. Pale o przekroju teowym i kwadratowego były obciążane pionową siłą statyczną z wibracją. W badaniach testowano wpływ formy teowych pali na ich nośność, oraz opisano rezultaty porównania nośności w przeliczeniu na metr sześcienny betonu uż[...]
EN This paper describes a series of pile tests in sand. T-cross and square cross section piles were jacking by static vertical load with a vibration. Special tests were carried out to examine the influence of T-cross section pile form on it bearing capacity, and the results of comparison bearing capaci[...]
8
58%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 362--365
PL Przedstawiono wyniki badań zespolonych belek żelbetowych ze stykiem usytuowanym między środnikiem a półką. Zbadano 3 serie belek różniących się sposobem ukształtowania styku. Przeanalizowano uzyskane siły niszczące, rodzaj zniszczenia, obrazy zarysowania, ugięcia i przemieszczenia na czole elementów[...]
EN In this paper the investigation of concrete composite beams with the interface between the flange and the web are presented. There were 3 series of beams with the variously prepared interface. The ultimate load, failure type, cracks pattern, deflection and displacement on beams front are shown and a[...]
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 8 455-458
PL Ocena uszkodzeń płyty żelbetowej mostu drogowego w Baranowie przez rzekę Wieprz stanowiła inspirację prac nad problemem szerokości współpracującej i zbrojenia płyty w strefach podporowych żelbetowych teowych belek ciągłych. Na podstawie analiz obliczeniowych i zaleceń nowych norm wykazano, że zbroje[...]
EN The observed damages in carrying deck of Baranow Bridge over the Wieprz river make the authors indicate the problem of the tension normal stress distribution in over-pillar zones of flexural beam of the T shape cross section. The results of numerical analysis show that tension stresses in continuous[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last