Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia cykloidalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 181--185
PL Eksperymentalne wyznaczenie częstości drgań własnych przeprowadzono dla stanowiska do badań przekładni cykloidalnej. Badania przeprowadzono dla każdego głównego kierunku: X,Y,Z. Otrzymane wartości zestawiono z wynikami obliczeń teoretycznych. W ramach tych badań przeprowadzono również eksperyment po[...]
EN Experimental determination of the frequency of vibration were conducted for test bench of cyclo reducer. The tests were performed for each main direction: X, Y, Z). The experimental values were compared with the results of theoretical calculations. The studies were also conducted an additional load [...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zawarto obliczenia sprawności teoretycznej jednostopniowej przekładni cykloidalnej, które następnie zostały poddane weryfikacji podczas badań stanowiskowych dla różnych obciążeń i prędkości przekładni. Referencyjnym poziomem odniesienia był wynik sprawności teoretycznej obliczony dla prze[...]
EN The article presents a theoretical efficiency calculation of a one stage cycloidal gearbox and its experimental verification on the testing bench. A comparison of experimental and theoretical results for different values of the velocity on load is presented in the manuscript. Tested cycloidal gearbo[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 2 27-34
PL Artykuł jest próbą zapoznania Czytelnika z budową, działaniem i możliwościami wykorzystania przekładni w układach napędowych o relatywnie małych rozmiarach. W artykule przedstawiono geometrię i konstrukcję obiegowych przekładni cykloidalnych oraz niektóre problemy związane z technologią i korekcją u[...]
4
88%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Cycloidal gear design is based on forming geometry and material features of load carrying assembly to fulfil the following criteria of the construction: functionality, reliability and life. Life of cycloidal gear is determined by life of the weakest kinematic pair in power transmission system. That [...]
5
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule omówiono analizę wyników pomiarów współrzędnościowych uzębienia przekładni cykloidalnej w celu oceny rozkładu sił międzyzębnych. Przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjne przekładni cykloidalnej, jak również metodykę obliczania wartości sił międzyzębnych. Znajomość tych sił umożliw[...]
EN The paper presents the use of co-ordinate measurements results of toothing in cycloid planetary gear to determine the distribution of between-teeth forces. The basic design assumptions for cycloid gear and for the methodology of determination the forces have been described. Thanks to the knowledge o[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 76 63--66
PL Niniejszy artykuł opisuje projekt obliczenia wytrzymałości przekładani cykloidalnej na zmęczenie w miejscu styku. Stanowi pierwszą część kompleksowego projektowanego obliczenia wytrzymałości przekładni cykloidalnej. Kolejna część będzie zawierała obliczenie wytrzymałości zmęczeniowej w miejscu zgina[...]
EN This paper describes the proposal of design strength calculations of the cycloidal gear on fatigue in contact. It forms the first part of the full suggestion of stress analysis cycloidal gear. Another part will include a calculation for fatigue in bend and calculation for single-shot load in contact[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 45-50
PL Konstrukcja kół obiegowych w przekładni cykloidalnej (Cyclo) praktycznie uniemożliwia ich optymalne zaprojektowanie. Do obliczeń odkształceń i naprężeń w kołach obiegowych zastosowano MES. Utworzono :|: szereg modeli współpracy kół obiegowych z elementami współpracującymi na przykładzie rzeczywistej[...]
EN The complex construction of planet wheels in cycloidal planetary gear (Cyclo) practically makes impossible its optimal design. To calculate distribution of strains and stresses in planet wheels with co-operating elements FEM has been implemented. There were series of numerical models of planet wheel[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 10 12--14
PL Historia produktu SUMITOMO CYCLO EUROPE jest stosunkowo krótka, sięga bowiem roku 1931, kiedy to inżynier Lorenz Braren wdrożył do produkcji swą ideę przekładni cykloidalnych, zakładając fabrykę CYCLO GmbH. Już w 1935 roku nastąpił pierwszy kontakt CYCLO GmbH z Sumitomo Heavy Industries, który dopro[...]
9
75%
Tribologia
2008 nr 4 175-184
PL Praca poświęcona jest doświadczalnym badaniom trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej. Zaprezentowano stanowisko badawcze, opisano metodykę badań oraz omówiono rezultaty badań trwałości zmęczeniowej. Podczas eksperymentu skupiono się głównie na badaniu trwałości zmęc[...]
EN The paper concerns the fatigue life testing of rolling couples of the Cyclo gear. The test rig for fatigue life tests, the method of testing and the results of experiment are presented. The prototype of the Cyclo gear made by OBRDiUT "DETRANS" in Bytom was the object of experiment. The power transmi[...]
10
75%
Tribologia
2007 nr 5 145-156
PL W artykule opisano metodę przewidywania trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych o złożonym kształcie, współpracujących powierzchni na przykładzie trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń trwałości dla różnych wariantów zarysu tworzących zębów k[...]
EN In the paper the method of fatigue life prediction of the Cyclo gear meshing has been described. The exemplary calculation results of fatigue life for the different generator profiles of planet wheel teeth have been also presented. The presented method will be helpful for developing a general method[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1199--1203
PL W artykule omówiony został problem drgań oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w przekładni typu cyclo. Przedstawiony został model dynamiczny stworzony do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej, a także pomiaru drgań. Szcz[...]
EN Paper discussed the problem of vibration and early detection of fatigue damage in the cyclo gear type. It was presented dynamic model created to study the fatigue life of rolling pairs and durability meshing Cyclo gear, and vibration measurement. Particular attention was paid to the construction of [...]
12
75%
Maszyny Górnicze
2018 R. 36, nr 3 57--66
PL W artykule zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie obiegowych przekładni cykloidalnych. Na podstawie jego analizy opracowano koncepcję obiegowej przekładni cykloidalnej przeznaczonej do zabudowy w układzie napędowym zakrętarek śrub i nakrętek. Przeprowadzone obliczenia analityczne w zakresie [...]
EN State of the art in the field of planetary cycloidal gears is presented. Basing on this knowledge, the concept of cycloidal gear intended for installation in driving units of impact wrenches for screws and nuts was developed. Analytical calculations on teeth geometry and forces acting on each gear s[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 948--951, CD
PL W artykule przedstawiono zalety stosowania przekładni cykloidalnych. Wskazano nowoczesne metody ich zastosowania. Omówiono zasady działania przekładni cykloidalnej po-siadającej dwa koła obiegowe o zarysie epicykloidy. Przedstawiono nowoczesne materiały, które można zastosować w przekładniach typu c[...]
EN The article presents the advantages of using gear cycloid. They indicated modern methods of their use. The principles of action Cyclo gear having two planetary gears with epicycloid outline. It presents modern materials that can be used in the gear-type cyclo. Carried out simulations using Inventor [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 996--999, CD
PL Złożoność konstrukcji przekładni cykloidalnych wymaga stosowania podczas ich eksploatacji nie tylko odpowiedniej ilości środka smarnego lecz również o odpowiednich właściwościach. W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości zastosowanych środków smarujących na bazie mineralnej oraz syntetycznej n[...]
EN Cyclo gear design requires the use of an appropriate amount of lubricant, and the respective properties. The article presents an analysis of the impact of the amount of used lubricant: mineral oil and synthetic oil, on its temperature and the efficiency of the prototype Cyclo gear.
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 562--565
PL W artykule omówione zostało stanowisko do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej. Szczególną uwagę poświęcono budowie przekładni cykloidalnej oraz poszczególnym elementom stanowiska badawczego. Autorzy przedstawili możliwości pomiarow[...]
EN Paper discussed the research position for testing cyclo gear fatique and durability of cyclo gear mesching. Particular attention was paid to the construction of Cyclo gear and the individual elements of the test bench. The authors presents the possibility of measuring the position thanks to the use [...]
16
63%
Tribologia
2006 nr 6 131-140
PL Przedstawiono stanowisko do badania trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej, a w szczególności do badania trwałości zazębienia cykloidalnego. Obciążenie badanej przekładni zadawane jest poprzez mechaniczne sprzężenie dwóch silników indukcyjnych klatkowych trójfazowyc[...]
EN The specification of the test rig for fatigue life tests of rolling couples of Cyclo gear, aimed at lifetime tests of cycloidal meshing, has been presented. The load of examined Cyclo gear is applied by mechanical coupling of two squirrel-cage electric motors, driving and braking one. The coupling a[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2000 z. 41 61-80
PL Przedstawiono wielokrotną analizę rozkładów obciążeń w przekładni Cyclo. Opracowano oryginalną numeryczną metodę obliczeń, która umożliwia badanie wpływu cech konstrukcyjnych przekładni na stan jej obciążenia. Wyniki uzyskane metodą numeryczną porównano z wynikami dotychczas stosowanej metody analit[...]
EN In the paper there are presented results of multicriterial analyze of load distribution in cycloidal gear. It has been elaborated original numerical method of calculations that enables research on the influence of constructional features of a gear on its state of load. Results from numerical method [...]
18
63%
Tribologia
2002 nr 1 131-142
PL W obiegowej przekładni cykloidalnej występują niekonwencjonalne węzły toczne w układzie przeniesienia mocy od wału wejściowego do wału zdawczego. Jednym z nich jest specjalne łożysko walcowe, które wykorzystuje jako bieżnię centralny otwór koła obiegowego. Drugi węzeł toczny, to zazębienie cykloidal[...]
EN In cycloidal planetary gear (Cyclo) there are applied three unconventional bearing nodes: special cylindrical bearing of eccentric on drive shaft, roller set in straight line mechanism and inside cycloidal meshing. The meshing is created by planet wheel having toothing in the shape of equidistant of[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2002 z. 140 1-204
PL Praca zawiera całokształt problemów, dotyczących stosowania wewnętrznych pozaśrodkowych zazębień w obiegowych przekładniach cykloidalnych (Cyclo). Poważnym problemem w tych przekładniach jest nieznajomość złożonej geometrii i mikrogeometrii zazębienia, a w szczególności brak naukowych podstaw modyfi[...]
EN In the work there is included complete range of problems connected with application out of center meshing in cycloidal planetary gears (Cyclo). A serious problem occurring in that type of gear is unknown complex geometry and micro geometry of meshing and particularly deficit of scientific bases of m[...]
20
63%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2001 Nr 4 12-27
PL W artykule przedstawiono całokształt problemów, związanych z doświadczalną weryfikacją wysokosprawnych przekładni obiegowych typu Cyklo, w tym także związanych z wewnętrznym zazębieniem cykloidalnym. Zaprezentowano stanowisko i metodykę badań trwałości, które umożliwiają pozorowanie cykli obciążenia[...]
EN In the paper it has been presented the whole range of problems connected with experimental verification of high efficient cycloidal planetary gears including problems with internal cycloidal toothing. It has been presented laboratory stand and methodic of durability teste. They enable to simulate lo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last