Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia ślimakowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 40-44
PL Omówiono geometrię zazębienia przekładni ślimakowej z torusopochodnym ślimakiem oraz przedstawiono sposób obliczenia linii styku zębów przekładni. Obliczenia te przeprowadzono z wykorzystaniem techniki komputerowej i metod numerycznych. W artykule zostały przedstawione wyniki obliczeń w postaci przy[...]
EN There were presented geometry of worm gear meshing with torusoidai worm profile and calculation method of teeth contact line of the gear. These calculations were carried out using computer and numerical methods. In the paper, results of calculations were presented in form of examplary characteristic[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono algorytm numerycznej analizy przekładni ślimakowej, który pozwala na wyznaczenie błędów przełożenia i linii zazębienia na powierzchniach zębów kół.
EN The paper presents a general algorithm for the numerical analysis of the worm gear, which permits the determination of gear ratio errors and meshing line on gear tooth surfaces.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 275-282
PL W referacie przedstawiono wymagania stawiane zazębieniom do uproszczonych przekładni ślimakowych stosowanych w drobnych mechanizmach, podano niektóre zależności geometryczne zazębienia ze ślimakiem o zwoju wykonanym z drutu (o przekroju kołowym), omówiono też komputerowy program wspomagający projekt[...]
EN This paper presents requirements for meshing of worm gears of a simplified type applied in fine mechanisms. There are given some geometrical dependencies referring to the meshing of the worm with the thread made of wire (having circular section). The paper describes also a computer program aiding de[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 251-258
PL W referacie omówiono warunki zazębienia w przekładni zbudowanej z walcowego koła o zębach skośnych ewolwentowych i współpracującego z nim uproszczonego ślimaka w postaci pręta walcowego na który nawinięto drut o przekroju kołowym. Zaprojektowanie takiej przekładni polega na dobraniu, do znanego koł[...]
EN Conditions of meshing for gear built of helical involute tooth wheel and simplified worm constructed as a bar onto which there is winded a wire (having circular cross-section) are described. Design of such a gear requires proper choice of simplified worm parameters to the known wormwheel. Conditions[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 1 7-9
PL W artykule przedstawiono przekładnię, w której występuje porównywalna liczba zębów ślimaka i ślimacznicy oraz duża wartość kąta y.
EN Characteristic of themeshing, other than a classic case, of an involute worm gear characterizes by comparable number of teeth of worm and worm wheel and a large worm spiral angle. A method, other than hitherto used, of determining the total meashing index of a worm gear.
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 7-8 26-30
7
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 1 28-32
PL W artykule przedstawiono założenia i ograniczenia, które należy uwzględniać przy projektowaniu przekładni ślimakowych. Scharakteryzowano wady i zalety przekladni slimakowych, podano krótki rys historyczny oraz omówiono problemy, z którymi spotykają się konstruktorzy przy projektowaniu przekładni. Po[...]
EN Assumptions and limitations considered in design process of worm gears were described. Advantages and disadvantages of worm gears as well as short historical review were presented. There were also discussed problems of worm gears design. Formula for axles' distances calculation in the worm gear was [...]
8
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 3 23-28
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 2 24-30
PL W artykule przedstawiony został tok obliczeń projektowych przekładni ślimakowej. Celem obliczeń jest dobór podstawowych parametrów przekładni. Zamieszczony w pracy przykład obliczeniowy ułatwia prześledzenie toku obliczeń i dostarcza wiedzy teoretycznej związanej z projektowaniem przekładni ślimakow[...]
EN Design calculations of worm gears were presented in the paper. The goal of these calculations was selection of basic gear's parameters. Example of calculations facilitated observations of calculation procedure and provided theoretical knowledge connected with design process of worm gears was also pr[...]
10
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono matematyczny opis śrubowej powierzchni bocznej torusopochod-nego ślimaka kształtowanego narzędziem trzpieniowym. W modelu opisującym powierzchnię śrubową uwzględniono możliwość ustawienia narzędzia trzpieniowego w dowolnym przekroju podłużnym ślimaka. Przedstawiono kilka prz[...]
EN The paper presents mathematical description of helical side surface of torusoidal worm shaped by shank tool. The model describing helical surface takes into consideration the possibility of shank tool setting in arbitrary worm longitudinal section. A few examples of teeth profiles calculated for sel[...]
11
80%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 6 29-33
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 4 21-23
PL Artykuł dotyczy nietypowych zarysów zwoju ślimaka w przekładni ślimakowej nieprzedstawianych w literaturze. Omówiono w nim możliwe przypadki wykorzystania paraboli jako zarysu ślimaka, wynikające z położenia ramion paraboli względem osi ślimaka. Dla każdego przypadku przedstawiono geometrię zazębien[...]
EN The paper concerning on untypical profiles of worm coils in the worm gear which have not been presented in literature. It was presented possible cases of using parabola as profile of worm coil, arise from parabola arm position in respect to worm axis. It was presented, for each case, geometry of wor[...]
13
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 1 30-32
PL W pracy rozważono wpływ ugięcia wału na poprawność działania przekładni. Podano także wzory empiryczne do określania ugięć oraz wykonano analizę wpływu ugięcia na granice obciążalności przekładni.
EN The influence is analysed of the shaft deflection upon correct operation of worm gear. Empirical formulae for determining the deflections are given and the influence is examined of the deflection upon the load capacity limit of a worm gear. Calculation examples.
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono matematyczny opis zarysu zęba ślimaka stożkopochodnego. Podano sposób obliczenia współrzędnych linii styku zębów dla stożkopochodnej przekładni ślimakowej. Na przykładzie wybranej przekładni ślimakowej opracowano charakterystyki zmian zarysu zęba ślimaka oraz przebiegu linii[...]
EN The paper presents mathematical description of K-worm tooth profile. The method of calculation of teeth contact line coordinates of K-worm gear is given. Basing on the selected worm gear, the characteristics of changes of worm tooth profile and course of teeth contact line, in dependence on gear co[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przekładnie ślimakowe ze ślimakiem dwuskokowym znajdują zastosowanie w takich urządzeniach, w których wymagana jest bezluzowa praca przekładni. Ze względu na fakt, że ślimak dwuskokowy ma różny skok dla każdej ze stron zwoju wykonanie jego wymaga większej uwagi niż zwykłego ślimaka. Aby współpraca ś[...]
EN A procedure for simulation of the manufacturing and assembling errors influence on parallel kinematic machine working accuracy is shown in the paper. Two mathematical models of studied kinematic system were developed for use in the simulations. Gained results could be used to determine required manu[...]
16
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Dominującymi postaciami zużycia przekładni ślimakowej są zużycie ścierne i zmęczeniowe zębów ślimacznicy. Z wielu czynników wpływających na te procesy decydujące znaczenie mają wielkość i rozkład obciążenia na powierzchni zęba ślimacznicy. W artykule przedstawiono metodę analityczno-doświadczalną, o[...]
EN Abrasive wear and fatigue wear are the dominant forms of worm transmission wear. Among many factors affecting these processes, magnitude and distribution of loading of worm wheel teeth irfaces are the dominant ones. The analytical and experimental methods applied to solve the roblem are presented in[...]
17
80%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 10 38-41
PL W artykule przedstawiono tylko wzory i drogę postępowania umożliwiającą określenie średniej minimalnej grubości filmu olejowego w zazębieniu ślimakowym.
18
80%
Mechanik
PL W referacie omówiono pomiar dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych, z uwzględnieniem budowy i zasady działania stanowiska do pomiarów odchyłki kinematycznej przekładni. Ponadto zdefiniowano pojęcia: odchylenia kinematycznego i odchyłki kinematycznej przekładni ślimakowej. W pracy przedstaw[...]
EN The paper discusses measurements conditions of worm gear kinematic accuracy, including construction and operation principles of the kinematic deviation measuring stand. In addition, notions of kinematic deviation and kinematic diversion of worm gear were defined. Paper presents as well examples of k[...]
19
70%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 12 20-26
20
70%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 14 17-19
PL W artykule omówiono wielkości cechujące przekładnię ślimakową ze względu na jej obciążalność trwałość; na podstawie analizy czynników wpływających na granice obciążalności i trwałości przekładni, a także doświadczeń uzyskanych z badań eksperymentalnych zauważono, że ugięcie wału ślimaka nie jest bar[...]
EN Quantities characterizing a worm gear regarding its loading and life. An analysis of the factors influencing the loading limits and life of a worm gear, as well as the results of experimental tests have revealed that the sag of the worm shaft does not load directly to the brealdown of worm gears, wh[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last