Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przejazd kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn dotyczące nawierzchni na przejazdach. Omówiono grupy rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni na przejazdach kolejowych oraz wymagania dotyczące elementów konstrukcyjnych nawierzchni. Dla dom[...]
EN Basic data with regard to railroad crossings and railway structure at level crossings have been presented in the paper. Groups of constructional solutions of railway structure at level crossings and requirements with regard to constructional elements of railway structure have been described. Basic c[...]
2
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Artykuł przedstawia analizę wpływu klasy przejazdu kolejowego na rzeczywiste bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedstawiono w nim analizę zdarzeń drogowych w latach 2000-2007 ze względu na klasę przejazdu.
EN Article presents analysis of influence of class of railroad crossing on real safety of road traffic. Road safety has become a major concern and many strategies have been introduced to reduce road risk and mitigate severe consequences of unavoidable crashes. It present analysis of road event in years[...]
3
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 7-8 32-39
PL W artykule omówiono zagadnienia projektowania i budowy przejazdów na skrzyżowaniach transportu samochodowego i torowego. Na podstawie analizy układu dyskretno-ciągłego przedstawiono nową koncepcję wibroizolowanego przejazdu samochodowego.
EN Problem of design and construction of car/railway crossing was discussed. The new idea of vibroisolated car crossing based on analysis of discrete-continuous system was presented.
4
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W zależności od natężenia ruchu jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych z liniami kolejowymi dzielimy na kategorie A,B,C oraz D. W przypadku, gdy iloczyn ruchu na przejeździe wynosi ponad 50 tyś. przejazd zaliczamy do kategorii A i jest to przejazd obsługiwany przez człowieka z miejsca lub z od[...]
5
70%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje nowy sposób sterowania pracą sygnalizacji przejazdowych na przejazdach kategorii A. Przedstawiona koncepcja sterowania ma na celu zautomatyzowanie pracy obsługi przejazdów kolejowych kategorii A, co wpłynie na ograniczenie czynności związanych z załączaniem i wyłączaniem ostrzegan[...]
EN The paper presents a new way of controlling traffic at crossing level in category A. The presented conception of control is designed to automate the manual operation of level crossings in category A. Applying this control conception has be able to reduce of human errors.
6
61%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy zagadnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia ruchu na przejazdach, sposobów zabezpieczeń oraz statystyki zdarzeń na przejazdach poszczególnych kategorii. Autor sygnalizuje problemy dotyczące warunków zabezpieczani[...]
EN Paper deals with issues of traffic safety at level crossings. Presented are legal regulations concerning traffic safety at level crossings, how their security features, and statistics on the event level crossings from each category. The author indicates the issues concerning conditions of securing l[...]
7
61%
Logistyka
2014 nr 3 1304--1319
PL W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Przedstawiono przyczyny zdarzeń na przejazdach kolejowych. Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z poprawą stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi w poziomie sz[...]
EN The paper presents basic data on safety at level crossings. The paper presents the reasons for the events at railroad crossings. Characterized the fundamental issues related to the improvement of safety at intersections with roads railways circular level crossings, or at railroad crossings. Discusse[...]
8
61%
Logistyka
2014 nr 6 1856-1862
PL W artykule autorzy podjęli problem poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych typu D. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemu dodatkowego ostrzegania wykorzystującego do przekazywania informacji do pojazdu sieci sensorowe oraz systemu publicznej transmisji danych. Przepr[...]
EN In this paper the authors have a problem improving safety at unguarded railway level crossings D-type. Solution to this problem is to use an additional warning system based on the transmission of information to the vehicle sensor networks and the system of public data. Carried out with the use of st[...]
9
61%
Logistyka
2014 nr 6 1863-1868
PL W artykule autorzy na przykładzie systemu dodatkowego systemu ostrzegania kierowców na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, przedstawili problem skutecznego przekazywania informacji do pojazdu (samochodu) w aspekcie skuteczności i zasięgu działania takiego systemu. W tym celu autorzy wykonali, prz[...]
EN In the paper the authors, on the example of the additional warning system at unguarded level crossings, presented the problem of efficient provide information to the vehicle (car) in terms of effectiveness and range of operation of such a system. For this purpose, the authors performed, using a simu[...]
10
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Stosowane do chwili obecnej konstrukcje zabudowy przejazdów na jednopoziomowych skrzyżowaniach torów (kolejowych, tramwajowych) z drogami nie spełniają współczesnych wymogów transportu, ze względu na ograniczenia prędkości przejazdu pojazdów oraz oddziaływania dynamiczne na środowisko (drgania, hała[...]
11
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 281--286, CD
PL W lipcu 2006 r. Navneet Dalal opublikował rezultaty badań detektora wykorzystującego sieci neuronowe SVM oraz deskryptory obrazów HOG (ang. Histogram of Oriented Gradients), który użyty został do wykrywania sylwetek ludzkich w obrazach i video. W tym artykule podobne badania zostały przeprowadzone d[...]
EN In July 2006 Navneet Dalal published the research of the detector constructed with linear SVM neural networks and HOG (Histogram of Oriented Gradients) descriptors which was used for detection of people in images and videos. In this paper similar research was done for detection of railway traffic li[...]
12
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 326--332
PL W artykule, oprócz omówienia zagadnień bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych przedstawiona została analiza odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety przeprowadzonej w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach, a wypełnionej przez trzy grupy związane bezpośrednio z transportem kolejowym, a mia[...]
EN In the article, in addition to discussing issues of security at railway crossings presents an analysis of responses to a questionnaire of a survey conducted in the context of safety at level crossings, and completed by three groups directly related to transport, namely train drivers, car drivers and[...]
13
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Bezpieczeństwo i dobra organizacja transportu jest traktowanie przez ludzi jako ważne kryterium oceny jakości życia.
14
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 4/113 23--31
PL Bezpieczeństwo transport kolejowego stanowi oś priorytetową funkcjonowania, modernizacji i rozwoju tej gałęzi transport. Z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa transportu w ujęciu transportu kolejowego najbardziej istotnym, a zarazem krytycznym punktem infrastruktury są przejazdy samoc[...]
EN Rail transport safety is a priority axis for the operation, modernization and development of this branch of transport. From the point of view of transport safety in the widest sense, in terms of transport by rail, the most important and at the same time the most critical point of the infrastructure [...]
15
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 3 22--24
PL Wdrożona przez Grupę PKP strategia poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych ma się przyczynić do ograniczenia ilości wypadków. Każde zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym to wielka ludzka tragedia, ale nawet niewielka kolizja na przejeździe powoduje przerwę w ruchu i reperkusje w systemie kolejo[...]
EN Strategy of improving the security on the level crossings implemented by PKP Group was created to reducing the accidents rate. Each fatal accident is a great tragedy for people, but even a small collision on a level causes also a disruption and some repercussions in railway system. One of the soluti[...]
16
61%
Logistyka
2015 nr 3 175--180, CD 1
PL W referacie przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań migacza elektronicznego do sygnalizacji na przejazdach kat. A, oparte na scalonym układzie czasowym. Wykorzystując modele prognozowania niezawodności opisane w Mil Hdbk 217F oszacowano intensywności eksploatacyjne uszkodzeń elementów migacza. Nas[...]
EN The paper describes one of possible solutions for an electronic indicator for signalling at level crossings category A, based on integrated time circuit. Using reliability forecasting models described in Mil Hdbk 217F, the operational intensity of failures to elements of an electronic indicator has [...]
17
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 249--257
PL Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią części infrastruktury gdzie generowane są liczne zagrożenia strat dla ludzi i obiektów. Zidentyfikowanie zagrożeń oraz konsekwencji aktywacji tych zagrożeń pozwala na określenie środków redukcji ryzyka. Środki redukcji ryzyka działające na zagrożenie zmniejszają p[...]
EN The railway crossings are part of the railway infrastructure where the risk of loss generated for people and objects. Identified the risks and consequences of them allows to determine risk reduction measures. The reduction measures of the risk having influence on the hazard reduce the probability un[...]
18
61%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2014 Vol. 19 251--257
EN Let us consider a level crossing as a technical object with a certain level of safety. In the paper we propose a new method based on the theory of geometric programming. It allows to solve the problem of minimizing common risk of the object safety violation in a simple analytic form due to the choic[...]
19
51%
LogForum
PL W pracy dokonano liczbowej oceny zagrożenia bezpieczeństwa na wszystkich podstawowych kategoriach przejazdów kolejowych administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN A quantitative assessment of safety risks in basic categories of rail crossings administered by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polish Railroads Company) is presented in the paper
20
51%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono badania symulacyjne wytrzymałości płyt wewnętrznych stosowanych w wibroizolowanych przejazdach kolejowo – samochodowych, którego koncepcję przedstawiono na rys.1. Badania te prowadzone były w funkcji rodzaju betonu, średnicy drutu zbrojeniowego i obciążenia płyty.
EN The paper presents a simulation study of strenght internal plate used in vibroisolation rail-car crossing whose concept is shown in figure 1. These studies were conducted as a function of type of concrete reinforcing wire diameter and load the plate.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last