Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przejście graniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 6 73--75
PL Przedstawiono podstawowe problemy, które należy uwzględnić w trakcie projektowania drogowych przejść granicznych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej oraz organizacji ruchu na ich obszarze. Wskazano rozwiązania poprawiające płynność i bezpieczeństwo ruchu.
EN Essential problems of infrastructure at road crossings on external borders of the European Union have been examined. Some recommendations how to design border crossings ensuring smooth and secure traffic flow without barriers are presented.
2
100%
Problemy Kolejnictwa
2000 Z. 132 79-87
PL Artykuł dotyczy problemu związanego z postojem pociągów pasażerskich na przejściu granicznym Terespol - Brześć. Przedstawiono propozycje poprawy stanu istniejącego przez wdrożenie nowych technologii przewozowych. Wskazano również niezbędne elementy nowoczesnej oferty przewozowej kolei dla transportu[...]
EN This article describes problem connected with passanger trains parking on the border crossing Terespol - Brze?ć. There were presented improvement proposals by transport new technology implementation. There were indicated necessary elements for modern railway transport offer for international transpo[...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 7 741-748
PL Praca stanowi etap obszernych badań dotyczących zanieczyszczenia środowiska naturalnego w rejonach szczególnego zagrożenia. Jednym z nich jest odcinek przygraniczny Polski z Niemcami w Rosówku, położonym 16 km od centrum Szczecina. Na przełomie pięciu miesięcy (czerwiec-październik) 1998 r. badano t[...]
EN This paper is part of extensive studies on environment pollution in regions of increased hazard. One of such areas is the part of Poland which borders with Germany, that is Rosówek, located 16 km off Szczecin. For 5 months (June-October) 1998, samples of soil and plants were taken from sites: O, 100[...]
4
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Obszar pogranicza polsko-czeskiego charakteryzuje się podobnym potencjałem dla rozwoju transportu kolejowego. Potencjał demograficzny, gospodarczy oraz turystyczny mogą wpływać pozytywnie na wykorzystanie kolei lokalnej oraz regionalnej. Istotnym elementem kształtującym współpracę międzynarodową ora[...]
EN Polish czech borderland shows similar potential for development of railway transport. Demographic, economic and tourist potentials can cause positive effects for local and regional railways. Significant elements creating international cooperation and flow of habitants are international railway conne[...]
5
63%
Transport Problems
2016 T. 11, z. 2 79--89
FR Ce papier donne un aperçu sur le projet ACROSSEE (financé par le FEDER dans le cadre du programme SEE), ses objectifs, la méthodologie générale, et les principaux résultats; en outre,les principaux résultats de l'enquête sont présentés en rapport avec les points routiers et ferroviaires de passage f[...]
EN This paper provides an overview on the ACROSSEE project (funded by the ERDF under the SEE program), its objectives, general methodology, and the main results. Moreover, the main survey results are presented as they relate to the Romanian road and rail border-crossing points (BCPs) with the Eastern n[...]
6
63%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 168 47--52
PL W artykule przedstawiono zakres, proponowanego do realizacji, projektu badawczego i opisano działania zmierzające do sprecyzowania jego zakresu. Celem projektu ma być sformułowanie założeń techniczno-funkcjonalnych, opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu monitoringu (demonstratora na poziomie [...]
EN The article presents the scope of the project proposed, and the description of activities aimed at precising this scope. The project is aimed at defining the technical and functional brief fore design, preparation of the documentation, and implementation of the monitoring system (demonstrator) at th[...]
7
63%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 11 23--26
PL Obecna sytuacja przewozów kolejowych przez granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską w regionie dolnośląskim jest niezadowalająca. W artykule scharakteryzowano potencjał kolejowych przejść granicznych oraz aktualną wielkość i rodzaj prowadzonych przewozów. Wskazano możliwości zwiększenia przewozów tr[...]
EN Present situation of railway transport through the polish-german and polish-czech state border in Lower-Silesia region is not satisfying. The potential of railway border passes and present magnitude and kind of transport were characterized in the paper. Some possibilities of the increase of internat[...]
8
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 2 7-15
PL W artykule autor przedstawił obszerną charakterystykę drogowych towarowych przejść granicznych na polskiej granicy zachodniej. Ponadto z zamieszczonego opracowania można się dowiedzieć, jakie ładunki najczęściej przewozi się transportem drogowym przez tę granicę i w jakim kierunku oraz jakie są stan[...]
9
51%
Archives of Civil Engineering
PL Rozpatrzono zagadnienia uzupełniające związane z symulacją pionowych drgań belkowych mostów stalowych, jednoprzęsłowych, jednotorowych, z pomostem zamkniętym, z torem na podsypce. Drgania są wywołane przejazdem pociągów pasażerskich z dużymi prędkościami, złożonych z pojazdów szynowych z dwuosiowymi[...]
EN The paper formulates complementary problems connected with simulation of vertical vibrations of steel beam bridges. The bridges are one-track, simply-supported, with a closed platform and a ballasted track. Vibrations of bridges are induced by passenger trains moving at high service velocities. A tr[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1511--1514, CD
PL W artykule przedstawiono problematykę planowania przewozów międzynarodowych. Przeanalizowano wpływ czasu oczekiwania na przejściach granicznych na czas oraz koszt przewozu. Przedstawiono zastosowaną metodę prognozowania czasu oczekiwania na przejściu granicznym. Przedstawiono autorską metodę planowa[...]
EN The article presents the problems of international transport planning. The impact of waiting time to cross the border on time and cost of transport is analyzed. The method of forecasting the waiting time to cross the border is presented. The author presents the method of planning international road [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last