Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przejścia dla pieszych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 1-2 20--25
PL Układanie krawężników jest jedną z podstawowych czynności w budownictwie drogowym. Materiałem stosowanym do produkcji krawężników jest najczęściej beton lub granit. Krawężniki z materiałów naturalnych stosowane są obecnie – z uwagi na ich wysoki koszt – zazwyczaj w obrębie historycznej zabudowy mias[...]
2
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 431--439
PL Wzrost zainteresowania problematyką bezpieczeństwa i zagrożeń w ruchu drogowym wpłynął na popularyzację badań prowadzonych w tym zakresie. Przeprowadzając analizę zagrożeń w ruchu drogowym szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny pojazdu, stan infrastruktury drogowej, otoczenie i dostępnoś[...]
EN Increase in the interest of road safety and threats has influenced the promotion of research conducted in this area. When conducting the analysis of hazards in road traffic, special attention should be paid to the technical condition of the vehicle, the condition of the road infrastructure, the surr[...]
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 17--21
PL Sygnalizacje dla pieszych. Charakterystyka rozwiązań niekorzystnych dla pieszych. Przykłady z Wrocławia. Idea dodatkowych przejść przez jezdnie.
EN Traffic lights for pedestrians. Characteristics of adverse solutions for pedestrians. Examples of Wrocław. Idea of additional street crossings.
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2163-2175
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza zachowań pieszych na przejściach sterowanych sygnalizacją świetlną, przez które piesi przechodzą etapowo (na raty). W dużych miastach takich jak Kraków, gdzie skrzyżowania są bardzo obciążone ruchem, w wielu miejscach trudno jest zapewnić pieszym przejście p[...]
EN The paper presents an analysis of the behavior of pedestrians at crossings controlled by traffic lights, through which pedestrians pass in stages. In large cities such as Krakow, where junctions are flow saturated, in many places it is difficult to provide a pedestrian crossing in a single signal cy[...]
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 6 44-50
PL W referacie przedstawiono rzadko poruszany problem bezpieczeństwa pieszych na przejściach bez sygnalizacji świetlnej przez jednokierunkowe jezdnie z pasami autobusowymi. Przejścia tego typu są stosunkowo rzadko stosowane, dlatego brakuje badań, które oceniałyby ich efektywność i bezpieczeństwo. Tymc[...]
EN The paper presents a rarely discussed problem of pedestrian safety at crossings without traffic lights at the one-way streets with separated bus lanes. This type crossings are is used relatively seldom, there is no studies about their effectiveness and safety. Meanwhile, they operate in Polish citie[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 2285--2293
PL Jak wynika z analiz statystyk wypadki z udziałem pieszych stanowią około trzydziestu procent wszystkich wypadków w Polsce. Przyczyny wypadków są bardzo złożone i bardzo trudne do jednoznacznego określenia. Niejednokrotnie przyczyny występują po stronie użytkowników dróg, ale mogą być wynikiem błędów[...]
EN Analyses of road accidents statistics indicate that about 33% of them are pedestrian fatalities. Reasons of accidents are very complex and difficult to unequivocal definition. Very often road users make mistakes and cause accidents, but the accidents can be result of designing defect or bad state of[...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 383--392
PL Polska zaliczana jest do krajów o wysokim ryzyku zagrożenia wypadkami z udziałem pieszych. W związku z tym podejmowane są liczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ujęciu ogólnym dotyczą zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej obejmując elementy takie jak: audyt[...]
EN Poland ranks among the countries with a high risk threat of accidents involving pedestrians. Therefore they are taken a lot of action to improve road safety. In the general perspective they concern the safety management of the road infrastructure including such elements as: BRD audit (concerning the[...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 89--95
PL W artykule zaprezentowano koncepcję wykorzystania bazy danych, jako narzędzia wspomagającego pracę audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W oparciu o autorską procedurę oceny BRD na przejściach dla pieszych przedstawiono model danych oraz wybrane aspekty implementacji systemu informatycznego. Zai[...]
EN The article presents a concept of using the database, as the tool to support the work of road safety auditors. Based on the author's assessment procedure of road safety at pedestrian crossings shows the database model. They implemented of asking in language the relational database out further steps [...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 5 19--23
PL Dużym zagrożeniem dla pieszych jest przekraczanie jezdni. Najczęstszym sposobem próby minimalizacji ryzyka z tym związanego jest stosowanie przejść dla pieszych. Jednak często przejścia nie spełniają warunków, które w pełni gwarantowałyby pieszemu bezpieczeństwo. Dorosły uczestnik ruchu jest w stani[...]
EN Pedestrian, also called vulnerable road user, is particularly exposed on the risk associated with participation in the traffic. Crossing the road is a big threat for pedestrian. The most common way to minimize this risk is an application of the pedestrian crossings. Pedestrian crossings often do not[...]
10
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 3-4 18-23
PL Z uwagi na bezpieczeństwo, przejścia dróg wyższych kategorii przez małe miejscowości są krytycznymi elementami sieci drogowej. Wynika to z nakładania się ruchu tranzytowego i lokalnego oraz wysokich prędkości przejazdu przez małe miejscowości. Dla poprawy bezpieczeństwa stosuje się metody i środki u[...]
11
75%
Journal of KONBiN
2019 No. 2 (49) 245--266
PL W artykule omówiono zachowania pieszych na przejściach przez jezdnię na podstawie przeprowadzonych badań. We wprowadzeniu przedstawiono ograniczenia ruchu pieszego w mieście oraz podstawowe dane dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Rozwinięciem obu tych zagadnień są wyniki badań dotyczących zachowania[...]
EN The article addressed the behaviour of pedestrians at road crossings based on the conducted studies. The introduction includes the discussed restrictions of pedestrian traffic in the city and basic data on pedestrian safety. The article presented the results of research including the behaviour of pe[...]
12
63%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 3 31-36
PL Ocena zachowań użytkowników przejść typu zebra z wyspą azylu oraz na wlotach małych rond. Ocena zachowań użytkowników przejść z sygnalizacją wzbudzaną.
EN Assessment of users behaviour at pedestrian crossings “zebra” with isolation island and at inputs of small traffic circles. Assessment of users behaviour at pedestrian crossings with induced signalling.
13
63%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 2 2-9
PL Zasady funkcjonowania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech oraz podstawy prawne ich działania. Ocena zachowań użytkowników na przejściach typu zebra.
EN Rules of pedestrian zebra crossings operation in Poland and in Germany and legal basis of their actions. Assessment of pedestrian behaviour at zebra crossings.
14
63%
Logistyka
2014 nr 3 960--970
PL W ciągu kliku ostatnich lat w Polsce notowana jest nieznaczna (kilkuprocentowa) poprawa statystyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmniejsza się nieznacznie liczba osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Ta tendencja dotyczy również ogólnej liczby kolizji drogowych. Wymienionym, sto[...]
EN In last years, a slight (a few percent) to improve the statistics on road safety has noticed in Poland. Decreasing number of people killed and injured in road accidents. Also decreases the number of collisions. This relatively favorable changes are accompanied by troubling. One of them is still a hi[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 1844--1853
PL Bardzo duże ryzyko wypadków z udziałem pieszych w Polsce powoduje, że konieczne jest poszukiwanie środków poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym także z zakresu infrastruktury drogowej. Właściwy dobór takich środków wymaga pogłębionych analiz okoliczności wypadków z udziałem pieszych. W takich anali[...]
EN High risk of accidents involving pedestrians in Poland causes the need to search infrastructure measures to improve pedestrian safety. Proper selection of such measures requires analysis of the circumstances of accidents involving pedestrians. Surrogate safety measures play increasingly important ro[...]
16
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 177--184
PL Referat przedstawia wstępne rezultaty projektu Mobis, którego celem jest opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo. Na wybranym przejściu dla pieszych w Warszawie ruch pieszych i pojazdów był rejestrowany przez 2 miesiące, przed i po i[...]
EN Paper presents preliminary findings from the research project Mobis which is aimed at developing a method of assessing safety of pedestrian road crossings by using video image analysis. Pedestrian and vehicle traffic has been recorded at a selected crossing site in Warsaw for 2 months, before and af[...]
17
63%
Drogownictwo
2015 nr 4-5 142--149
PL Przyczyną powstawania większości wypadków drogowych z udziałem pieszych są w Polsce błędy popełniane przez użytkowników dróg, a także błędy planistyczne i projektowe oraz bardzo często źle utrzymana infrastruktura drogowa. Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczając[...]
EN The cause of most road accidents involving pedestrians in Poland mistakes made by road users, as well as planning and design errors, and often poorly maintained road infrastructure. One of the important factors affecting the accidents with pedestrians in excess of the road are the limitations of are[...]
18
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 4 10--21
PL Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania obszaru dobr[...]
EN One of the important factors affecting accidents with pedestrians crossing the road are limitations of areas of good visibility of pedestrians and vehicles at pedestrian crossings. In Poland this issue is underestimated. This paper proposes a method of determining area of good visibility at pedestri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last