Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przegroda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 284-286
PL Przedstawiono wyniki własnych badań dotyczących współczynnika przepuszczania pary wodnej oraz współczynnika przewodzenia ciepła w styropianie. Parametry te wykorzystano następnie w analizie stanu wilgotnościowego kilku wybranych ścian zewnętrznych, zawierających w swej strukturze styropian. Podobnej[...]
EN The results of author's own studies concerned coefficients of water vapour permeability and thermal conductivity in polistyrene were presented. These parameters were than used in moisture state analysis of several external walls containing polistyrene in their structure. The same walls were subject[...]
2
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 1 25--28
3
86%
Świat Szkła
4
86%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper explores the barriers faced by Malaysian manufacturing companies in successfully implementing the Supply Chain Management (SCM). The study has highlighted some pertinent factors performing the barriers that are most frequently reported by the studied companies. Sixteen companies,[...]
5
86%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 12 689-691
PL Omówiono zjawiska fizyczne związane z obecnością soli w materiałach budowlanych, jak np. wytrącanie się soli, wpływ soli na sorpcję wilgoci. Przedstawiono również przybliżony model zjawisk cieplno-wilgotnościowych i transportu soli, jego weryfikację eksperymentalną oraz praktyczne zastosowanie do sy[...]
EN Physical phenomena related to the presence of a salt in building materials, as salt precipitation, effect of a salt on the moisture sorption, are briefly described in this paper. The mathematical model of hygro-thermal phenomena and salt transport, its experimental verification and practical applica[...]
6
86%
Materiały Budowlane
2005 nr 4 98-101
7
86%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 3 25--27
8
86%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 4 20--24
9
86%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 2 35--46
PL Artykuł określa sedno sprawy dotyczącej politycznych, socjoekonomicznych oraz terytorialnych implikacji w wielu kwestiach transportu na wyspie Irlandia przez oglądanie nagrań transportu we wczesnych latach dwudziestego stulecia, przy skoncentrowaniu się na dezintegracji sieci kolei i jej wpływu na l[...]
EN The paper delineates the core issues surrounding political, socio-economic, and territorial implications on a number of transport issues on the island of Ireland by looking at the record of transport in the early 20th century, concentrating on the disintegration of the rail network, and its effect o[...]
10
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 8-12
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy doświadczalnej wpływu kształtu przegród (płaskie, rurowe, półrurowe) na wytwarzanie zawiesiny ciała stałego w mieszalniku. Wykazano, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zbiornik z przegrodami rurowymi. Zaproponowano optymalne konstrukcje mieszalników dla [...]
EN Present study is concerned with, the experimental analysis of the effect of baffle shape (planar, tubular and half-tubular) on the uniform suspension of solid particles in an agitated vessel. It has been found that the most effective solution for suspending of solids is a tank equipped with tubular [...]
11
86%
Logistyka
PL Optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej naczepy furgonowej jest istotnym zagadnieniem podczas planowania przewozu towarów z wykorzystaniem transportu samochodowego. Zwiększa to bowiem uzyskiwany zysk z jednostkowej usługi przewozowej, a tym samym poprawia ekonomiczna efektywność firmy transpo[...]
EN Optimal use of cargo space in body box semi-trailers is an important issue when planning the carriage of goods in road transport. Because it increases the profit derived from the individual transportation services, and thus improves the economic efficiency of the transport company. The article prese[...]
12
86%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 54-55
13
72%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 6 307-311
PL Badania dotyczyły podstawowych parametrów cieplnych czternastu kompozytów betonowych. Przeprowadzono również obliczenia dynamicznych charakterystyk cieplnych przegród o wariantowych rozwiązaniach. Badania i analizy umożliwiły ocenę, które warstwy nośne w ścianie zapewniają odpowiednią wewnętrzną poj[...]
EN Within the scope of this work, broad research concerning thermal parameters of fourteen concrete composites has been performed. For these composites the authors have made calculations of dynamic thermal characteristics at different variants of walls. The research and analysis were aimed at finding t[...]
14
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Zaproponowano jakościową obserwację i interpretację zjawiska filtracji wtrąceń w ciekłej stali na wodnym stanowisku eksperymentalnym. Zbadano wpływ szybkości przepływu medium z zawieszonymi kulkami z tworzywa sztucznego oraz rodzaju materiału imitującego filtr (wpływ kąta zwilżania) na adhezję. Mode[...]
EN Adhesion of nonmetallic inclusions in steel during filtration was simulated by experimenting with a water model. The inclusions were simulated by plastic balls. The impact of the medium flow rate and the kind of the filter material (different wetting angles) on the inclusions 'adhesion was establish[...]
15
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 116-117
PL Prezentowana praca jest etapem wstępnym do wykonania optymalizacji parametrów geometrycznych mieszadła ślimakowego pra- : cującego w nietypowym układzie geometrycznym, na drodze modelowania matematycznego. Celem głównym pracy było określenie mocy l mieszania mieszadeł ślimakowych o zmiennej średn[...]
EN The paper presents a preliminary stage of optimization of geometrical parameters of a screw impeller working in the untypical geometrical arrangement employing mathematical modeling. The main aim of this work was the determination of mixing power for a screw impeller with a variable diameter and pit[...]
16
72%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 4 85-86
17
72%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Jedną z najważniejszych funkcji budynków jest uzyskanie w ich wnętrzu akceptowalnego przez użytkowników stanu klimatu wewnętrznego. Silne tendencje do oszczędzania energii skutkują nie tylko stosowaniem przegród o większej izolacyjności cieplnej, ale również wykorzystaniem doskonalszych elementów bu[...]
EN The aim of the paper is to present and summarise a large number of investigations, concerning the influence of the partitions and natural ventilation on the condition of the inner environment of buildings.
18
72%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono rezultaty symulacji nieustalonego procesu wymiany ciepła i powietrza w budynkach z naturalną wentylacją. W celu badania tej relacji został stworzony autorski program, który umożliwia jednoczesne modelowanie obu tych procesów, tj. zarówno wymiany ciepła jak i powietrza wentylacyjnego. A[...]
EN The results of computer simulation of unsteady exchange of heat and ventilation flow rates in buildings with natural ventilation have been presented in this paper. To investigate the above phenomena a computer program has been created. The algorithm of computations has been based on the finite diffe[...]
19
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 39-40
PL Badano wpływ kształtu i długości przegród na wytwarzanie zawiesiny w mieszalniku. Wykazano, że zastosowanie przegród rurowych pozwala obniżyć zarówno krytyczne wartości liczby obrotów na wytworzenie zawiesiny, jak i zużycie energii. W przypadku zawiesiny cząstek o średnicy 0,1—0,5 mm rekomendowane s[...]
EN In this paper main technical and theoretical problems of solid mixing has been presented. Possibility of mixture state evaluation, sampling, time of mixing, and other problems dealing with high quality mixtures have been shown. Requirements concerning modern designs of mixing apparatus, especially f[...]
20
72%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 3 10--14
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last