Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsięwzięcia budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 15-22
PL Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I i II) lub tych, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000. a mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (grupa III) jest możliwa po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Nowelizac[...]
EN Every building activity interferes with environment to some extend. Realization of projects that can profoundly affect the environment (Ist and IInd group) or those that are not directly connected with presentation of Natura 2000 area but can influence this territory (IIIrd group) is enabled by cond[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 3 120-129
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych. Skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka. Efektem identyfikacji jest specyfikacja czynników ryzyka w rozbiciu na fazy wykonania obiektów budowlanych. Opisano zas[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule omówiono wyniki badania struktury kosztów w budowlanych projektach inwestycyjnych. Podkreślono, że redukcja kosztów wymaga znajomości miejsc ich powstawania. Podano wyniki badania struktury kosztów w kalkulacjach kosztorysowych. Wskazano konieczność prowadzenia kontrolingu kosztów przedsi[...]
EN The article presents results of the studies on a structure of the costs in construction investment projects. It was underlined that a reduction of the costs requires a knowledge of their origins. The results of the studies on a structure of the costs in a cost estimation process were publicized. It [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 85-90
PL Partnering jest koncepcją realizacji przedsięwzięcia, w której z założenia relacja między inwestorem a wykonawcą oparta jest na zaufaniu, dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań każdego z nich. Ta forma współpracy stała się popularna w latach 90, a pojawiające s[...]
EN Partnering is a concept of procurement system where the relationship between client and contractor is based on trust, common goals and an understanding of each other's individual expectations. Partnering became fashionable in the 1990s. There are still many publications which give practical implemen[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 332-339
PL Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym, opóźnienie czasu realizacji robót jest zjawiskiem często spotykanym. Właściwe rozpoznanie opóźnienia powinno ustalić przyczyny jego wystąpienia, stronę odpowiedzialną za jego powstanie i wskazać, kto poniesie konsekwencje zaistnia[...]
EN Despite numerous tools supporting construction process management, delays frequently occur in construction projects. Previous studies have pointed out that proper identification of construction delays depends on determination of reasons for delays, who is responsible and who will be in charge of a d[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 1 150--159
PL Jednym z celów optymalizacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć budowlanych jest dążenie do wyrównania poziomu zatrudnienia ogólnego lub robotników poszczególnych specjalności zawodowych. Przy założeniu, że przedsięwzięcie będzie realizowane w minimalnym czasie, lepsze wykorzystanie zasobów jest[...]
EN One of the aims of optimising construction schedules is levelling human resources utilisation – in terms of both total numbers of workforce and particular specialty crews. Assuming that a project is to be completed within minimum time, better resource utilisation is achieved by scheduling non-critic[...]
7
61%
Badania Operacyjne i Decyzje
2009 nr 3 120-128
PL W artykule przedstawiono autorską metodę planowania przedsięwzięć budowlanych z możliwością uwzględniania wpływu potencjalnych czynników ryzyka. Metoda nosi nazwę MOCRA (Method of Construction Risk Assessment). W pierwszym etapie proponowanej metody przeprowadza się analizę planu rzeczowo-finansoweg[...]
EN This paper presents an original method of planning construction projects, taking into account the influence of potential risk factors. The method is called the Method of Construction Risk Assessment (MOCRA). According to this method, first the material-financial plan of a project (a construction pro[...]
8
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1782--1788
PL Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indy[...]
EN Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal an[...]
9
61%
Logistyka
PL W artykule zostały przedstawione wstępne wymogi stosowania i modelowania systemów logistycznych dla złożonych przedsięwzięć budowanych. Ma to na celu wspomagać terminową i bezproblemową realizację inwestycji. Autorzy wskazują przykładowe zagrożenia występujące w fazie wykonawczej przedsięwzięcia bud[...]
EN This article is intended to demonstrate the desirability of use, but also proper modeling of logistic systems, in particular for complex building projects as a factor supporting the timely and smooth implementation of the building investment. There are also referenced some examples of potentially ha[...]
10
61%
Logistyka
EN Cooperation marks co-operation, co-operation between men or enterprises. Organizations undertaking co-operation - common working they - aim to achievement of mutual advantages: information exchanges voluntarily, changes introduce, problems solve and they limit the range of competing. The activity on[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2012 Nr 4 96-103
PL Realizacja złożonych przedsięwzięć budowlanych obejmuje zadania powierzane podwykonawcom, wymagające specjalistycznych umiejętności lub których wykonanie przekracza zdolności produkcyjne generalnego wykonawcy w umownym okresie realizacji. W celu harmonizacji procesów jest konieczne dokonanie doboru [...]
EN Complex construction projects involve subcontracting some tasks, as the main contractor is not able to complete them due to resource unavailability, inadequate expertise, or for purely economic reasons. To coordinate operations on the building site, subcontractors availability has to be considered w[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 41-53
PL Zarządzanie ryzykiem jest procedurą stosunkowo trudną do wdrożenia w budownictwie. Jednakże losowy charakter zjawisk mających wpływ na produkcję budowlaną zachęca do głębszych analiz nad tym zagadnieniem. Zakres referatu obejmuje krótką charakterystykę jednej z powszechnie wykorzystywanych metodyk –[...]
EN Risk management is a procedure that is relatively difficult to implement in construction industry. However, the random nature of phenomena influencing construction production encourages one to carry out more insightful analyses of this issue. The scope of the paper covers a brief description of one [...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule dokonano analizy rozwoju infrastruktury budowlanej we Wrocławiu w świetle przygotowań do piłkarskiej imprezy sportowej na szczeblu europejskim. Rozwój ten spowodowany jest potrzebą dopasowania istniejącej infrastruktury do standardów przewidzianych dla tego typu wydarzeń. Autorzy dokonali[...]
EN The article analyses development of Wroclaw's building infrastructure in the light of preparations for Eropean level football championship. This type of performance demands an existing infrastructure development to achieve required standard. Authors analysed different types of urban infrastructure a[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 3 197--204
PL Harmonizacja procesów powtarzalnych realizowanych przez brygady na działkach roboczych wymaga nie tylko określenia terminów ich realizacji, ale również odpowiedniego doboru składu brygad. Należy przy tym dążyć nie wyłącznie do minimalizacji czasu realizacji przedsięwzięcia, lecz także do zapewnienia[...]
EN Harmonizing the work of crews that conduct repetitive construction processes involves not only scheduling with respect to time, but also determining the crew’s composition. With repetitive processes, minimizing the total project duration is usually not the sole objective – another one is continuity [...]
15
41%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Kontyngencja przedsięwzięć budowlanych obliczana jest na podstawie wszechstronnej analizy kosztowych i czasowych uwarunkowań realizacyjnych oraz identyfikacji i badania technologii i organizacji przedsięwzięcia. W analizie rozpatrywane są stochastyczne warunki realizacji, określane przez środowisko [...]
EN Contingency of construction projects is calculated on the basis of comprehensive analysis of the coast and time execution conditions, and identification and examining construction project execution technology and organization. The stochastic conditions defined by the natural and economic circumstanc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last