Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 100
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Niniejszy referat ma na celu wskazanie procesu planowania i realizacji celów w przedsiębiorstwach transportowych ze skutkiem dla wyniku finansowego. Stosowanie w praktyce odpowiednich działań planistycznych, łącznie z ich realizacją i kontrolą jest ważnym elementem osiągania sukcesu w warunkach glob[...]
EN The purpose of this article is to present the Balanced Scorecard as a tool that provides a structured process of building and implementing business purposes, including companies in the Transportation and Logistical Services. One of the perspectives of Strategic Scorecard applies to the financial par[...]
2
100%
Logistyka
PL Termin telematyki opisuje szeroki zakres tematyczny systemów informacyjnych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne do przekazu informacji. W branży transportowej opisuje się nim systemy zbierania i wymiany danych między pojazdami floty przedsiębiorstwa a centralą. istnieje szeroka gama możliwych d[...]
EN The teiematics term describes a wide range of information systems’ subject, using communication networks for transmitting the information. in the transport sector it has been used to describe the systems of collection and exchange data between the vehicles fleet and the company's headquarter. There [...]
3
100%
Logistyka
PL Transport samochodowy jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów przewozów towarowych w Polsce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od 1998r. Także liczba przedsiębiorstw transportu samochodowego ładunków wzrastała na rynku polskim. W artykule przybliżono stan i rozwój zaro[...]
EN Car transportation is one of the quickest developing commodities transportation section in Poland. Data of Central Statistical Office show that also since 1998 the number of car transportation companies has been increasing in Polish market. The article presents the state and development of car trans[...]
4
100%
Logistyka
2004 nr 2 6-7
PL We wstępie do zeszłorocznego numeru "Logistyki" poświęconemu transportowi przedstawiłem szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw transportowych, wynikające z poszerzenia Unii Europejskiej. Przedstawiony obraz był zróżnicowany. Niewątpliwym efektem integracji będzie lepsza, bardziej zróżnicow[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 157--172
PL Łańcuchy dostaw to umacniające się struktury gospodarcze, które we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych stają się kluczowymi klientami transportu. Klient ten, często ma charakter globalny i zgłasza bardzo konkretne postulaty wobec partnerów w łańcuchu zarówno uczestniczących bezpośrednio w tw[...]
EN The purpose of this article is to identify conditions operation and directions of development small and medium-sized transport companies resulting from the strengthening of chain structures in the global economy. These reinforcing structures take the form of a chain or network and transport provider[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące możliwości wykorzystania metod scenariuszowych w przedsiębiorstwach transportowych. Artykuł ten jest kolejnym w cyklu prezentacji, na łamach czasopisma "AUTOBUSY", metod analizy strategicznej, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa transpor[...]
7
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Transport występuje we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw, począwszy od pozyskiwania surowców do produkcji a skończywszy na dystrybucji gotowych produktów. Usługi logistyczne i ich zaawansowane rozwiązania w przedsiębiorstwach transportowych stanowią ważne ogniwo przepływu zarówno gotowych wyrobów [...]
EN Transportation occurs in all cells of the supply chain logistics organization from obtaining raw materials and ending with the distribution of finished products. Logistics services and advanced solutions in the transport enterprises arę an important link in the flow of both finished products and raw[...]
8
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Elastyczność jest ogólnie akceptowana i pożądaną cechą. Autorka wychodząc od zdefiniowania elastyczności zaprezentowała możliwości kreowania elastyczności w zakresie logistyki transportu.
EN Flexibility is a generally accepted and desired feature. Author using the definition of flexibility has presented flexibility creation in logistic transport.
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN Competitive environment and market internationalization offers to transport new opportunities, where transport enterprises have possibility to apply entrepreneurially idea, strengthen to actual competitiveness and obtain to advantageous position on market. The paper deals with assess of actual possi[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono uwarunkowania pomocy publicznej w Unii Europejskiej oraz zasady udzielania wsparcia z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. W rozważaniu poszczególnych zagadnień wykorzystano unijne i krajowe akty prawne, materiały udostępnione przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz dostępną[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 435--439
PL Czas pracy kierowcy jest nieodzownym elementem wykonywania transportu drogowego. W artykule omówione zostaną przepisy prawne normujące problematykę czasu pracy kierowców oraz możliwości rejestracji tego czasu przez odpowiednie urządzenia rejestrujące. Na podstawie danych udostępnionych przez przedsi[...]
EN Driver's working time is an indispensable element of road transport. The article will discuss legal regulations for the drivers' working time and the possibility of registering this time by appropriate recording devices. Based on the data provided by the company, the number and amount of penalties i[...]
12
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rynek transportowo-spedycyjno-logistyczny (TSL). Czynniki warunkujące sukces firmy transportowej: poprawę konkurencyjności, rentowności i stabilności. Przewidywanie zmian w branży i nowych strategii firmy. Sytuacja w polskim sektorze przewozów drogowych.
13
80%
Przegląd Komunikacyjny
14
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 201-207
PL Corporate banking, czyli bankowość firmowa, biurowa czy wreszcie korporacyjna jest systemem elektronicznego porozumiewania się banku z klientem za pomocą linii telekomunikacyjnych, które pozwalają na obsługę klientów zbiorowych. System ten umożliwia uzyskanie podstawowych informacji niezbędnych do z[...]
EN Corporate banking that is a company, office or at last corporate banking is a system of electronic communication between bank and customer that uses telecommunication lines, which allows to service of collective customers. This system makes possible the obtainment of the basic information, essential[...]
15
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Growing out of engineering, globalisation of supply chains and informatics, logistics, understood as physical distribution management, has significantly improved software of interface and interaction within the whole organization including external companies. Logistics must work effectively. Though [...]
16
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN The work investigates the possibilities of price discrimination employment in the transport industry. The investigation is based on the well-known theoretical statement of price discrimination. Price discrimination is an efficient tool which lets the transport companies expand the profit by full or [...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 139--153
PL Zmienność otoczenia stawia przed przedsiębiorstwami, a zwłaszcza przed przedsiębiorstwami transportowymi pełniącymi rolę usługową względem produkcyjnych, wymagania w zakresie konieczności dostosowywania się. Umiejętność dostosowania mechanizmów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowych do zmieni[...]
EN The ability of responding to the changing requirements of the transport service conditions, perceived by the transport enterprises through the self-regulatory processes, determines flexibility in satisfying needs in the range of meeting demands for shipping postulates. This process does not only cre[...]
18
61%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 6 20-25
PL Istota CRM (Customer Relationship Management) i jego wykorzystanie w zarządzaniu relacjami z klientami. Zastosowanie CRM w publicznym transporcie pasażerskim w działalności przewozowej i uzupełniającej.
EN The idea of CRM (Customer Relationship Management) and its usage in management of the customers’ relationships. Application of CMR in urban passenger public transport in operational and additional activities.
19
61%
Logistyka
PL Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwo transportowym trudne warunki. Wzrastające ceny paliw, koszty robocizny, czy też utrzymania infrastruktury to problemy, z którymi kadry zarządzające tego typu firm muszą borykać się każdego dnia. Napięta sytuacja ekonomiczna powoduje konieczność podejmowania [...]
EN The modern market stands difficult conditions for transport companies. Rising fuel prices, labor costs, or maintenance of infrastructure are problems that the management staff of these companies have to struggle every day. The tense economic situation makes it necessary to take actions of rationaliz[...]
20
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów transportu w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Podstawowymi kosztami badanej firmy wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności są wynagrodzenia pracowników, koszty zużycia paliw, ubezpieczeń oraz opłaty drogowe stosowane w infrastrukturze transp[...]
EN In the article an analysis of transport costs in the chosen logistics enterprise was presented. The basic costs of the tasting enterprise, arising from business operation are staff salaries, fuel costs, costs of insurances and tolls using in the international transport infrastructure. The incurred c[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last