Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu było przedstawienie charakterystyki gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji transportu wewnętrznego, roli magazynów oraz identyfikacji wszystkich procesów magazynowych. Zakres badań obejmuje rok 2010 z podział[...]
EN The main aim of the article was to present the storage in the chosen industrial enterprise with especially including of the function of internal transport, function of magazine and identification all warehousing processes. The researches studies include the year 2010 divided into months. In the arti[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego zastosowanie koncepcji Kanban dla efektywnego przemieszczania surowców, materiałów i półwyrobów z magazynu do miejsc ich obróbki oraz pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi. W obrębie systemu produkcyjnego prze[...]
EN In the article on the example the industrial enterprise the application of card Kanban for the efficient movement of materials and intermediate goods from the warehouse to places of their working and between the workstations was presented. In the production system in the most cases the enterprises u[...]
4
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2002 R. LXX, nr 9 361-365
PL Praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych szybka dostępność do danych mających wpływ na produkcję jest podstawą wzrostu wydajności i redukcji kosztów. Nowoczesne systemy SCADA, mające dostęp do danych w czasie rzeczywistym i przygotowujące je do optymalizacji pracy przedsiębiorstwa,[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 39-50
PL W artykule podjęto próbę klasyfikacji rezerw produkcyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, które stanowią punkt wyjścia przy ustalaniu odpowiednich analiz, dotyczących bilansowania możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.
EN In the article it was taken a trial of classification the overcapacity in industrial company. It is the sore point of settle down suitable analyses of capacity planning.
6
80%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 75
PL Obowiązkowe audyty energetyczne w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych służą spełnieniu wymogów prawnych oraz zwiększeniu efektywności energetycznej. Praktyka ekspertów DEKRA niejednokrotnie pokazała, że audyt może dostarczyć firmie dodatkowych korzyści.
7
80%
Logistyka
PL Kanban jest najpopularniejszą techniką realizacji strategii kształtowania zapasów w ramach koncepcji zarządzania „Just In Time”. Artykuł przedstawia proces przepływu materiałów z magazynu na halę produkcyjną. Celem artykułu jest pokazanie wykorzystania systemu Kanban na przykładzie zaopatrzenia lini[...]
EN Kanban is the most popular technique for shaping the strategy of inventory management under the concept of "Just In Time". This paper presents the flow of materials from the warehouse to the production floor. This article aims to show the use of Kanban system at the example of the supply of the prod[...]
8
80%
Logistyka
2000 nr 4 38-39
PL Ostatnie lata charakteryzują sie zmianami, które zdecydowały o obliczu polskiego rynku logistycznego. Jest to czas, kiedy Polska stała się ważnym punktem strategicznym dla firm działających w Europie Zachodniej. Polska traktowana jest jako obiecujący rynek zbytu, produkcji i usług, jak również jako [...]
9
61%
Energetyka
2012 nr 5 236-240
PL Skutki blackoutu mogą dotknąć zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz indywidualnych odbiorców. Pozbawienie przedsiębiorstwa przemysłowego dostaw energii elektrycznej i ciepła powoduje duże straty materialne. W skrajnych przypadkach prowadzić może również do uszkodzenia ciągów techno[...]
EN Effects of a blackout can affect electric distribution companies, industrial enterprises as well as individual consumers. Big material losses can be caused when industrial enterprises are deprived of electric energy and heating. In extreme cases it can lead to damaging of technological lines and to [...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2003 z. 38 21-28
PL W opracowaniu poruszono problem restrukturyzacji zatrudnienia, koncentrując się głównie na zmianach, jakie zaszły w stanie i strukturze kadr. Artykuł prezentuje wyniki badań 65 przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, które pokazują, że restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw wiąże się przed[...]
EN In the following paper the problem of the employment restructuring has been discussed. It concentrates on changes of the employment quantity and structure. Own research has been presented in the second part of this article. The analysis has shown that the restructuring of polish enterprises has been[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 219-234
PL W artykule przeprowadzono analizę procesu rozwoju nowego produktu, obejmującą relacje pomiędzy: postrzeganiem przez pracowników trzech komórek fiinkcjonalnych (Badań i Rozwoju, Marketingu/Sprzedaży, Produkcji) istotności danego etapu, rzeczywiście realizowanymi etapami RNP a efektem końcowym roz[...]
EN In the paper was made analysis of new product development. The analysis ranged over relationship between: perceived importance of each stage of the new product process as seen by three organizational units (R&D, Marketing/Sales, Manufacturing), actually stages performed and new product success. T[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 329-345
PL W artykule przedstawiono zakres dokumentów wymaganych przez ostatnie wersje norm ISO seria 9000 w przedsiębiorstwie wdrażającym system zapewnienia jakości, wy-kaz podstawowych norm i wiadomości podstawowe o certyfikacji systemu.
EN The range of quality system documentation according to the latest version ISO standards 9000 series in the company implementing quality assurance system has been presented as well as listing of quality management standards acc. to PN-ISO : 9000 series and certification principles.
13
61%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2014 Vol. 16, nr 4 113--124
PL W artykule opisano działania polegające na ograniczaniu ilości odpadów polimerowych powstających w cyklu produkcyjnym systemów instalacyjnych. Głównym kierunkiem w opisywanym przykładzie było znalezienie metody zmniejszającej powstawanie ilości odpadów w samym procesie produkcyjnym. Minimalizacja od[...]
EN The article describes activities, which consist of reducing the amount of polymer wastes generated in the production cycle of the installation system. The main goal of the described case is to find a method to reduce the amount of polymer waste generated in the process of production. Minimization of[...]
14
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 3 280-286
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 421-433
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące audytu logistycznego, który coraz częściej wykorzystywany jest jako instrument umożliwiający doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie przyczyn powstawania zakłóceń i ustalenie kierunków usprawnień systemu. Wyniki audytu logistycznego stanowi[...]
EN The article discusses the issues related to the logistic audit, which is morę and morę rreąuently used as a tool which allows for development of the logistic system through understanding the causes of disruptions in the system and settling the direction of possible improvements. The score of a logis[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 233--243
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wspomagania procesu przeprowadzania analizy niezgodności produktów powstających na wydziale walcowni. W sposób szczegółowy omówiono dotychczasowy sposób realizacji procesu. Przedstawiono stworzone w arkuszu kalkulacyjnym narz[...]
EN The article provides a discussion on the MS Excel spreadsheet application as a supporting tool for the process of nonconformity analysis of products manufactured at a rolling mill. The authors have described in detail how the process used to be handled. An IT tool created using the spreadsheet as we[...]
17
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 2 (114) 177--184
PL Audyt energetyczny jest kluczem do uporządkowanych działań w zakresie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem energią w przedsiębiorstwach przemysłowych. Silniki elektryczne stanowią największą grupę odbiorników przemysłowych i mają największy udział w zużyciu energii elektrycznej w przemyśle[...]
EN The energy audit is key to systematizing possible actions when decisions regarding energy management in the industrial enterprises are undertaken. Electrical motors are the largest group of industrial receivers, which account for a major share of electrical energy consumption. The article will prese[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2000 z. 35 57-65
PL W artykule omówiono specyficzne cechy restrukturyzacji zatrudnienia w dawnych państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. Na podstawie analizy czterech wybranych przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłowych stwierdza się, że w procesach przekształceń w tych przedsiębiorstwach dominowały w lata[...]
EN In this article the specific conditions of the restructuring of employment in Polish industrial enterprises have been analysed. The analysis is based on the study of four transformed firms from Central Poland. The recapitulation of this article is that in the 90's in many Polish industrial enterpris[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2000 z. 34 63-75
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę i potrzebę restrukturyzacji we współczesnych przedsiebiorstwach przemysłowych. Zaprezentowano również podstawowe obszary i kadrowe uwarunkowania procesu restrukturyzacji. W drugiej części poruszono problem restrukturyzacji organizacyjnej w polskich przed[...]
EN The following paper presents the essence and the need of restructuring in modern industrial enterprises. Special attention has been paid to basic areas of restructuring and personnel conditions of this process. In the second part of this paper the problem of organisational restructuring in Polish en[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 39 87-96
PL W artykule przedstawiono koncepcję logistyczną gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie produkującym na zamówienie detale i podzespoły z metali i ich stopów. Artykuł rozpoczęto ukazaniem problemów występujących w zasilaniu materiałowym w badanym przedsiębiorstwie, następnie przybliżono problematy[...]
EN In the article the logistics idea of material management in an industrial business has been presented. The researched company produces on order details and components from metals and alloys. In the beginning the problems with deliveries of materials in the researched company are described. Then the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last