Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 182
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Właściwe zaprojektowanie kanału dystrybucji jest dla przedsiębiorstwa produkcyjnego jedną z kluczowych determinant odniesienia sukcesu na rynku. Przedsiębiorstwa z wielu powodów decydują się na korzystanie z usług pośredników, jakimi są dealerzy. W artykule poddano analizie proces dystrybucji ze szc[...]
EN Properly designed the distribution channel is for the production enterprise one of crucial determinants of a success on the market. Enterprises, for many reasons are deciding to use services of agents (dealers). In the article was analysed a distribution process with special taking into consideratio[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano analizę, gospodarki materiałowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności magazynów, gospodarowania zapasami, materiałochłonność produkcji oraz procesami przygotowania i realizacji zakupów materiałów. Ponadto wskazano na istotną ro[...]
EN In the article the analysis of materials management in the chosen enterprise with particular emphasis on the efficiency of warehouses, stocks management, material consumption of production and processes of preparation and realization of purchase of materials was presented.Moreover, the important rol[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 51-52
EN Modern manufacturing companies are increasingly attach importance to improvement of working conditions. The technological progress pulling caring about the safety not only amongst employers, but also employees. Accidents at work are inevitable, however it is necessary to avoid them.
4
80%
Problemy Jakości
EN A failure modes and effects analysis (FMEA), is a procedure in operations management for analysis of potential failure modes within a system for classification by severity or determination of the effect of failures on the system. It is widely used in manufacturing industries in various phases of the[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2003 z. 38 79-105
PL Artykuł przedstawia projekt rachunku kosztów jakości dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. W pracy zaprezentowane zostały zadania rachunku kasztów jakości oraz warunki jego wdrożenia w analizowanym przedsiębiorstwie. Ponadto przedstawione zostały zasady przeprowadzania analizy kosztów jakośc[...]
EN The paper presents the project of quality costs account for the chosen productive enterprise. It shows the tasks of the quality costs system and the condition of introducing it in the company. Moreover the paper presents the rules of the analysis of the quality costs and guidelines for the quality c[...]
6
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The role and importance of the knowledge management process in innovative ventures is discussed in the paper. The right utilization of knowledge and management in innovative processes stipulates the development and competitiveness of enterprises. When supply chains compete between themselves, the st[...]
7
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Knowledge management (KM) is one of the dynamically developing concepts of management - numerous publications or conferences in this domain prove it, but its practical application is not yd common. The article constitutes the second part of the study (out of two) referring to the problem of knowledg[...]
8
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the article the results of the field empirical researches were presented. These researches related to the scope of using Internet in processes realized by the Polish small and middle produced enterprises. The influence of starling activity in Internet on employment structure was shown. The attitu[...]
9
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The study consists of four parts. First includes common explanation, the role and meaning of standardized work. Two approaches to standardization: Taylor's (traditional unit-cost-focused manufacturing) and lean manufacturing (waste reduction results in lower total cost, improved deli-very and qualit[...]
10
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In present changeable environment of running the company, the planning process including especially cost planning has a special meaning. No company may allow to improvise that's way a rational system of cost planning should be developed. To offer the competitive prices the company must be able to de[...]
11
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 1 11-14
PL Przedstawiono analizę problemów związanych z zarządzaniem dokumentacją techniczną w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaproponowano zintegrowane środowisko operowania dokumentacją przy użyciu trzech modułów: PROJEKTY, PRODUKCJA, SUROWCE. Narzędziami stosowanymi przy tworzeniu aplikacji były: MS [...]
EN Analysis of problems associated with technical documentation management in a small production plant. Proposition of an integrated computer environment to operate the documentation with the use of modules: PROJEKTY [projects], PRODUKCJA [roduction] and SUROWCE [raw materials]. The tools used for crea[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 209-217
PL W artykule przedstawiono procedurę doboru kontrahentów w przedsiębiorstwie wirtualnym zarządzanym przez projekt. Procedura została opracowana w oparciu o metodę ścieżki krytycznej i o model formalny opisujący przedsiębiorstwo wirtualne. Przedstawiona procedura stanowi element systemu wspomagania dec[...]
EN The concept of a Virtual Corporation enables to utilize effectively capabilities offered by the component firms. A main problem the decision maker has to face with is how to exam whether a given production order can be completed due a date and not exceeding the assumed production cost constraints. [...]
13
80%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 4 32-36
EN Selected problems associated with planning the flows of work. Necessity of developing a new type of the systems supporting the planning of flows of work, i.e. systems based on the principle of a synthesis of the qualitatively and quantitatively required flow satisfying the conditions associated with[...]
14
80%
Archives of Civil Engineering
PL Omówiono zagadnienie lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych na przykładzie zakładów wytwarzających mieszankę betonową z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania w czasie. Zmiany w zakresie potrzeb na mieszankę betonową w czasie t wymuszają zmianę rozlokowania zakładów. Przy założeniu istniejącyc[...]
EN The paper discusses the location problem of production plants exemplified by concrete mix production plants, taking into cosideration the demand variability in time. Changes in demand for concrete mix in time t lead to changes in plants' location. Assuming that there exist concrete mix production pl[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2005 z. 41 141-159
PL W artykule zaprezentowano istotę opracowanej metody oceny jakości środowiska pracy dla potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych. Założenia metodyczne opracowanej metody poddano weryfikacji w losowo wybranych małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa śląskiego. Za pomocą opracowanej[...]
EN In the following paper the assessment method of the quality of work environment for production enterprises was presented. Special attention has been paid to identification of factors influencing the quality of work environment, systematizing these factors, creating the rank of them and describing th[...]
16
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2019 Nr 4 26--28
PL Utrzymanie ruchu, jako jeden z podstawowych procesów w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, ma na celu zapewnienie ciągłości produkcji, dostępności i pracy maszyn na wymaganym poziomie. Każdy zakład, w zależności od charakteru swojej działalności czy funkcji poszczególnych urządzeń, wybiera różne [...]
17
80%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 3 (15) 34--43
PL Artykuł podejmuje zagadnienie innowacji ekologicznych (eko-innowacji) w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako instrumentów poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono w nim genezę pojęcia innowacja i eko-innowacja, jednocześnie przedstawiający typologię ich form [...]
EN The paper discusses the question of ecological innovation in manufacturing enterprises as an instrument for improving their competitive position. On the basis of the analysis of background literature, the origins of the concept of innovation and eco-innovation are presented, as well as typology of i[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 153-164
PL W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Część praktyczna zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących wdrożenia rozwiązań logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach. Końcowe wyniki sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których is[...]
EN In the article the evaluation of operation of logistical system in industrial enterprises was presented. The practical part contents the results of survey reasearching related to implementation of logistical systems in selected industrial enterprises. The final conclusions were formulated separably [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 277-295
PL W artykule przedstawiono problematykę procesów przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono ją krótko od strony teoretycznej, wykorzystując dostępną krajową literaturę, oraz zilustrowano od strony praktycznej przykładami z kilku przedsiębiorstw. Wskazano na różnorodność st[...]
EN The paper presents problems of preparation production process organization in a production enterprise. The author discusses these problems briefly from theoretical point of view basing on literature and gives practical examples from production companies. Different solutions implemented in enter[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 397-406
PL W artykule przedstawiono istotę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ZSZ). Wskazano również etapy wdrażania ZSZ oraz korzyści i problemy związane z wdrażeniem ZSZ i utrzymaniem już wdrożonego systemu. Ponadto, zaprezentowano project wdrożeni[...]
EN The article presents a gist of an Integrated Management System of Quality, Environment, Workplace Safety and Health (IMS). The stages of an implementation of an IMS, the benefits and the problems connected with implementing an IMS and with maintaining the implemented system were indicated. Moreover,[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last