Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 177
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Właściwe zaprojektowanie kanału dystrybucji jest dla przedsiębiorstwa produkcyjnego jedną z kluczowych determinant odniesienia sukcesu na rynku. Przedsiębiorstwa z wielu powodów decydują się na korzystanie z usług pośredników, jakimi są dealerzy. W artykule poddano analizie proces dystrybucji ze szc[...]
EN Properly designed the distribution channel is for the production enterprise one of crucial determinants of a success on the market. Enterprises, for many reasons are deciding to use services of agents (dealers). In the article was analysed a distribution process with special taking into consideratio[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano analizę, gospodarki materiałowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności magazynów, gospodarowania zapasami, materiałochłonność produkcji oraz procesami przygotowania i realizacji zakupów materiałów. Ponadto wskazano na istotną ro[...]
EN In the article the analysis of materials management in the chosen enterprise with particular emphasis on the efficiency of warehouses, stocks management, material consumption of production and processes of preparation and realization of purchase of materials was presented.Moreover, the important rol[...]
3
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zestawienie kosztów transportowych poniesionych przez wybrane przedsiębiorstwo produkcyjne z branży mleczarskiej w kolejnych trzech latach. Analiza i poziom kosztów wygenerowanych przez firmę stanowi istotny element zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia bowiem jednocześni[...]
EN In the article the summary of costs transport incurred by the production enterprise from the dairy sector for three consecutive years was presented. The analysis and level of costs generated by the company are essential elements of enterprise management, because it can also identification cause of c[...]
4
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania wielokryterialnej oceny punktowej dostawców q procesie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. w tym celu dokonano klasyfikacji dostawców pod względem jakości oferowanych materiałów, ceny oraz czasu ich dostarczenia do procesu produkcyjnego. Prz[...]
EN The article presents an example of using multi-point evaluation of suppliers in the supply of a manufacturing company. Therefore, a classification of suppliers due to materials’ quality, money and the time of their delivery to the manufacturing process was made. Authors were guided by criteria analy[...]
5
80%
Logistyka
PL Celem procesów logistycznych w przedsiębiorstwach jest efektywna i skuteczna koordynacja funkcjonowania. Modelowanie systemów jest metodą, która w sposób całościowy pozwala na uzyskanie, w konkretnych warunkach, oczekiwanego i optymalnego efektu. W artykule przeanalizowano funkcjonowanie działu utrz[...]
EN The aim of logistic processes in enterprises is an effective and efficient coordination of activities. Systems modeling is a method that allows to obtain, under specified conditions, the expected optimum effect. The article examines the functioning of the maintenance department in a manufacturing co[...]
6
80%
Logistyka
2012 nr 4 36--39
PL Artykuł opisuje zmiany organizacji pracy i struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym, które zostały wymuszone zawirowaniami na globalnym rynku finansowym. Aby sprostać zwiększonej presji rynkowej, opisywane przedsiębiorstwo zdecydowało się na podniesienie wydajności produkcji głównie[...]
EN This article describes the changes in the work organization and organizational structure in a manufacturing company that were forced by the turbulence on the global financial market. To me et the in creased market pressure, the described company decided to increase its production capacity mainly thr[...]
7
80%
Logistyka
PL Ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa może stanowić kluczowy czynnik wpływający na uzyskanie wysokiego poziomu konkurencyjności. W pracy przedstawiono funkcjonowanie systemu ,,Stały Proces Poprawy” w aspekcie działań logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa p[...]
EN Continuous improvement in all areas of business can be a key factor in achieving a high level of competitiveness. The paper presents the system of “Continuous Improvement Process” in terms of logistics on the example of the production company.
8
80%
Logistyka
PL Współczesne, globalne otoczenie wymusza na uczestnikach łańcuchów dostaw kluczowych odpowiedzi w zakresie przedmiotu działalności i domeny będącej źródłem przewagi konkurencyjnej. Zaostrzanie wymogów ekologicznych oraz silna konkurencja produktów wytwarzanych w innych częściach świata powodują konie[...]
EN Global environment makes the participants searching key responsedomain of activity in supply chains as a source of competitive advantage. The tightening of market requirements and strong competition of products manufactured in other parts of the world make it necessary to revise the current methods [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 51-52
EN Modern manufacturing companies are increasingly attach importance to improvement of working conditions. The technological progress pulling caring about the safety not only amongst employers, but also employees. Accidents at work are inevitable, however it is necessary to avoid them.
10
80%
Problemy Jakości
EN A failure modes and effects analysis (FMEA), is a procedure in operations management for analysis of potential failure modes within a system for classification by severity or determination of the effect of failures on the system. It is widely used in manufacturing industries in various phases of the[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2003 z. 38 79-105
PL Artykuł przedstawia projekt rachunku kosztów jakości dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. W pracy zaprezentowane zostały zadania rachunku kasztów jakości oraz warunki jego wdrożenia w analizowanym przedsiębiorstwie. Ponadto przedstawione zostały zasady przeprowadzania analizy kosztów jakośc[...]
EN The paper presents the project of quality costs account for the chosen productive enterprise. It shows the tasks of the quality costs system and the condition of introducing it in the company. Moreover the paper presents the rules of the analysis of the quality costs and guidelines for the quality c[...]
12
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The role and importance of the knowledge management process in innovative ventures is discussed in the paper. The right utilization of knowledge and management in innovative processes stipulates the development and competitiveness of enterprises. When supply chains compete between themselves, the st[...]
13
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Knowledge management (KM) is one of the dynamically developing concepts of management - numerous publications or conferences in this domain prove it, but its practical application is not yd common. The article constitutes the second part of the study (out of two) referring to the problem of knowledg[...]
14
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the article the results of the field empirical researches were presented. These researches related to the scope of using Internet in processes realized by the Polish small and middle produced enterprises. The influence of starling activity in Internet on employment structure was shown. The attitu[...]
15
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The study consists of four parts. First includes common explanation, the role and meaning of standardized work. Two approaches to standardization: Taylor's (traditional unit-cost-focused manufacturing) and lean manufacturing (waste reduction results in lower total cost, improved deli-very and qualit[...]
16
80%
Logistyka
2006 nr 5 25-28
17
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In present changeable environment of running the company, the planning process including especially cost planning has a special meaning. No company may allow to improvise that's way a rational system of cost planning should be developed. To offer the competitive prices the company must be able to de[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 277-295
PL W artykule przedstawiono problematykę procesów przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono ją krótko od strony teoretycznej, wykorzystując dostępną krajową literaturę, oraz zilustrowano od strony praktycznej przykładami z kilku przedsiębiorstw. Wskazano na różnorodność st[...]
EN The paper presents problems of preparation production process organization in a production enterprise. The author discusses these problems briefly from theoretical point of view basing on literature and gives practical examples from production companies. Different solutions implemented in enter[...]
19
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 1 11-14
PL Przedstawiono analizę problemów związanych z zarządzaniem dokumentacją techniczną w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaproponowano zintegrowane środowisko operowania dokumentacją przy użyciu trzech modułów: PROJEKTY, PRODUKCJA, SUROWCE. Narzędziami stosowanymi przy tworzeniu aplikacji były: MS [...]
EN Analysis of problems associated with technical documentation management in a small production plant. Proposition of an integrated computer environment to operate the documentation with the use of modules: PROJEKTY [projects], PRODUKCJA [roduction] and SUROWCE [raw materials]. The tools used for crea[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 209-217
PL W artykule przedstawiono procedurę doboru kontrahentów w przedsiębiorstwie wirtualnym zarządzanym przez projekt. Procedura została opracowana w oparciu o metodę ścieżki krytycznej i o model formalny opisujący przedsiębiorstwo wirtualne. Przedstawiona procedura stanowi element systemu wspomagania dec[...]
EN The concept of a Virtual Corporation enables to utilize effectively capabilities offered by the component firms. A main problem the decision maker has to face with is how to exam whether a given production order can be completed due a date and not exceeding the assumed production cost constraints. [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last