Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwa rodzinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę i specyfikę polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Przedstawiony został charakterystyczny dla nich proces sukcesji oraz jego znaczenie dla polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Podjęta została próba analizy uwarunkowań sukcesji oraz określenia jej kluczowych czy[...]
EN The article presents the characteristics and specificity of Polish family businesses. Characteristic is presented to them the process of succession and its significance for the Polish family businesses. Attempt is made to analyze determinants of succession and determine the key factors. The present [...]
2
100%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 3 236--247
PL W artykule, na tle rozważań teoretycznych szeroko rozumianego sektora family business, przedstawiono wyniki badań obrazujące zgodność samoklasyfikacji podmiotów do grupy rodzinnych na tle klasyfikacji przeprowadzonej za pomocą wskaźnika Substantial Family Influence. Następnie zaprezentowano rezultat[...]
EN The aim of the study is to show how enterprises perform the self-classification to the sector of family businesses. The considerations are based on the self-classification related to the Substantial Family Influence ratio (SFI). Subsequently, there were presented the results that show the importance[...]
3
75%
Management
PL Wiekszość przedsiębiorstw rodzimych z sektora MSP nie stać na ponoszenie ryzyka technologicznego, rynkowego i finansowego nietrafionych decyzji związanych z działalnością innowacyjną. Ryzyko niepowodzenia można znacznie obniżyć nawiązując współpracę z odbiorcami stojącymi na znacznie wyższym poziomi[...]
EN Most domestic companies from the SME sector cannot afford to bear the risk of unsuitable technological, market and financial decisions related to innovation activities. The risk of failure can be significantly reduced by entering into a cooperation with customers standing at a much higher level of i[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 69 113--124
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu kryzysów w makro i mikro skali na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych, a szczególnie na konflikty rodzinno-biznesowe. Zaprezentowano opracowany na postawie przeprowadzonych wcze niej badań teoretyczny model wpływu kryzysów na konflikty w polskich pr[...]
EN The article deals with the impact that macro- and micro-scale crises have on the functioning of family businesses and in particular on family-business conflicts. The article presents a research-based theoretical model of the influence of crises on conflicts in Polish family businesses.
5
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 50 223--234
PL Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw rodzinnych, które chcą działać w perspektywie długookresowej, jest konieczność przeprowadzenia procesu sukcesji. Proces ten jest niezwykle złożony i wymaga przygotowania. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa senior, który ma istotny wpływ na kształtowanie [...]
EN A characteristic feature of family businesses is the need for succession process by which the company's management passed from senior’s hand to junior’s hand. This process is extremely complex and requires a number of actions to ensure business continuity. A key role in this work plays a senior who [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 93 285--297
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu badań w Polsce i na świecie, wskazanie przyszłych kierunków badań w obszarze problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych oraz przedstawienie modelu badawczego, odnoszącego się do jednego z wybranych kierunków badań nad zjawiskiem profesjonalizacji[...]
EN The aim of the paper is to present future research directions in the field of family business and to construct theoretical model related to one of them, in particular it refers to professionalization of family businesses that is perceived as important and up-to-date. We also identified the research [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 70 215--226
PL W opracowaniu przedstawiono przebieg badań nad różnicami we wpływie rodzinności na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w dwóch kontekstach kulturowych: wysokim i niskim. Wysoki kontekst kulturowy reprezentowały przedsiębiorstwa rodzinne z Meksyku, a niski przedsiębiorstwa rodzinne z Polski. Ba[...]
EN The present paper is a description of research on the differences in the influence of family aspects on the functioning of family businesses in two cultural contexts: low and high. High-context culture was represented by family businesses from Mexico and low-context by family businesses from Poland.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last