Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedmiar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 1 2--3, 7
2
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 9 7--9
3
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 12 6--7
4
100%
Budownictwo i Prawo
2007 R. 10, nr 1 40--42
5
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zawarto przegląd struktur podziału prac stosowanych w planowaniu kosztów robót budowlanych i bazach danych stanowiących źródło informacji kosztowej. Porównano systemy stosowane w Polsce i innych krajach.
EN The paper presents a brief overview of classification of elements and work breakdown structures used in construction cost estimating and planning and related databases. Polish approach to cost planning is described and compared with methods used in other countries.
6
84%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 85--86
PL Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat systemu klasyfikacji informacji na potrzeby budownictwa w kontekście modelowania informacji o obiektach budowlanych, szczególnie analiz 5D. Przedstawiono w nim ogólną koncepcję wykorzystania systemu klasyfikacji w analizach kosztowych bazujących na mod[...]
EN This paper is a contribution to the discussion on the system of information classification for the purposes of building industry in the context of building information modelling, in particular for 5D analyzes. The aim of the author is to present a general concept of the use of the classification sys[...]
7
67%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 4 16--20
PL Opracowanie przedmiaru robót to niezwykle pracochłonny proces, wymagający cierpliwości, czasu i doświadczenia, choć wciąż niedoceniany. Może być opracowany "metodą tradycyjną" czyli na postawie dokumentacji 2D i zasad przedmiarowania podanych w STWiORB, ale może też być sporządzony w oparciu o model[...]
EN Working out a workload is an extremely labor-intensive process that requires patience, time and experience, though still underestimated. It can be developed using the "traditional method", based on the 2D documentation and the rules of take-off given in STWiORB, but may also be based on the BIM mode[...]
8
67%
Budownictwo i Prawo
2018 R. 21, nr 1 13--15
PL Obliczanie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może być przeprowadzane dla różnych faz jego istnienia. Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, budowania i użytkowania budynku. Niekiedy - w zależności od fazy, w jakiej znajduje się budynek - przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiar[...]
EN The calculation of surface-volume indicators for a building can be carried out for various phases of its existence. There are three basic phases: design, building and use of the building. Sometimes - depending on the phase in which the building is located - in the acquisition of appropriate linear d[...]
9
59%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 2 17--20
PL Pokazano jak krok po kroku przygotować harmonogram przy wykorzystaniu danych (ilościowych i jakościowych) zawartych w modelu. Omówiono automatyzację procesu przedmiarowania, opcje wyliczania kosztorysu robót w oparciu o dane zgromadzone w modelu. Przedstawiono nowe spojrzenie na zawód kosztorysanta [...]
EN The article shows how to step by step prepare a timetable using (quantity and quality) data included in the model. It also reviews automation of the take-of process of quantities and options of making a cost analysis of work basing on the data registred in the model. It offers a new look at the pro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last