Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przechłodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 389-374
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania procesu krzepnięcia objętościowego metali, z uwzględnieniem zjawiska przechłodzenia temperaturowego. Obszar rozważań ograniczono do obrębu reprezentatywnego ziarna i symulacji wzrostu zarodka. Sformułowano równanie tego wzrostu oraz odpowiednie warunki jednoz[...]
EN Modeling of equiaxed solidification with temperature undercooling was presented in this paper. Only representative grain and simulation of nucleus growth was considered. Equation of this growth was described. Finite elements method has been used to simulation of the process. Influence of cooling rat[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono model zarodkowania ziaren, przy czym analizę wykonano przy za-łożeniu, że rozkład gęstości prawdopodobieństwa wymiaru podkładek do zarodkowania jest roz-kładem Weibulla dla n = 1. Wyprowadzono równanie opisujące gęstość zarodków, które przyj-muje postać funkcji: yz =ypexp(-z[...]
EN In this paper model of nucleation was presented. Analysis were done with assumption that the probability density distribution of the substrates dimension for the nucleation is a Weibull distri-bution with assumption that n = 1. In that case it has been derived expression that show density nuclei, th[...]
3
100%
Archives of Thermodynamics
EN In this work we investigate the present capabilities of computational fluid dynamics for wall boiling. The computational model used combines the Euler/Euler two-phase flow description with heat flux partitioning. This kind of modeling was previously applied to boiling water under high pressure condi[...]
4
84%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 621-626
PL W wyniku badań stwierdzono, że na początku okresu zalewania stopami żelaza formy piaskowej, w czasie pierwszych kilku sekund, występuje chwilowy, gwałtowny spadek współczynnika sprawności przepływu metalu w kanałach układu wlewowego. W opinii autora analiza zjawisk występujących w kanałach układu wl[...]
EN During the investigations author has stated, that for a few seconds at the beginning of metal pouring there occurres the sudden reduction of flow ratio value of metal in gating system channels. From literature it is known, that for a few seconds at the beginning of metal pouring there occurres the s[...]
5
84%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 272-277
PL W pracy przedstawiono kinetykę krzepnięcia stopu AIMg10 podczas płynięcia w kanale formy z uwzględnieniem przechłodzenia. Oceniono wpływ przechłodzenia metalu na krytyczny udział fazy stałej, przy którym ustaje płynięcie. Porównano krzepnięcie stopu przy rzeczywistej szybkości stygnięcia i dla warun[...]
EN Solidification kinetics of the AIMg10 alloy during flowing in mould channel taking supecooling into accout was presented in this paper. Effect of metal supercooling on critical fraction of solid phase which flowing stop was estimated. Solidification of examined alloy et real cooling rate and equilib[...]
6
84%
Archives of Foundry Engineering
EN Cast irons are good examples of materials which are more sensitive to chemical composition and production conditions. In this research to improve casting quality, solidification and nucleation process in grey cast iron was investigate. In particular, attempts have been made to rationalize variation [...]
7
84%
Przemysł Spożywczy
2018 T. 72, nr 8 28--32
PL Zamrażanie jest efektywną i powszechnie stosowaną metodą utrwalania żywności. Proces zamrażania produktów spożywczych jest związany z przemianą fazową zawartej w nich wody. Finalna jakość mrożonego produktu jest silnie uzależniona od morfologii formujących się kryształków lodu, które w fazie wzrostu[...]
EN Freezing is the effective and widely used food preservation method. The freezing process of food products is related to the phase metamorphosis of the contained water. The final quality of the frozen product is strongly dependent on the morphology of the forming ice crystals, which in the growth pha[...]
8
67%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy badano wpływ różnych zapraw modyfikujacych, zawierających tytan, na strukturę stopu AlZn20. W badaniach stosowano techniki analizy termicznej, mikroskopii świetlnej i elektronowej oraz analizę wielkości ziarna. Badania wykazały, że wielkość przechłodzenia i cechy struktury stopu zmodyfikowan[...]
EN The influence of various titan-containing grain refiners on an AlZn20-alloy was examined using thermal analysis, light microscopy and scanning electron microscopy, and evaluation of grain size. The aim of this study was to determine microstructural features. The study showed that the magnitude of th[...]
9
67%
Inżynieria Materiałowa
PL W ramach badań własnych, przedstawiono wyniki badań kierunkowej krystalizacji modyfikowanego i niemodyfikowanego eutektycznego siluminu. Wykorzystując zbudowane urządzenie do kierunkowej krystalizacji typu Brydgmana, ustalono związek między parametrem geometrycznym eutektyki lambda (odległość między[...]
EN The paper presents results of the research on unidirectional crystallization of unmodified and modified Al-Si alloys. Relation between interlamellar (interfibre) spacing lambda, undercooling delta T and growth rate nu has been established by the use the Bridgman type device for unidirectional cryst[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last