Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeładunek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 2 45-47
PL W pierwszej części artykułu zostały przedstawione niektóre z kosztów zewnętrznych generowanych przez transport samochodowy w kontekście dyskusji nad kształtem przyszłej sieci transportowej naszego kraju. W tej części prezentujemy, jak należy wykorzystać różne gałęzie transportu lądowego w sposób ra[...]
EN The first part of the paper described some of outward costs generated by road transport in the context of the debate on the shape of the future of logistics systems in Poland. This part presents how to make use of the advantages of different sectors of land transport in a rational way, in order to d[...]
2
100%
Problemy Kolejnictwa
2001 Z. 133 96-110
PL Pociąg modułowy to nowy system przewozów towarowych. Zakłada się, że pociągi o niekonwencjonalnych rozwiązaniach technicznych, dzięki swojej elastyczności, będą konkurencyjne w stosunku do transportu drogowego. Umożliwi to zachowanie pozycji kolei na rynku przewozowym. Prace nad tym systemem prowadz[...]
EN Module train is a new freight transportation system. One assumes the trains with nonconvetional technical solutions will become competitive against road transport mode due to their flexibility, and this would allow the railway to keep its position on the transportation market. A group set up by the [...]
3
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono czynniki ryzyka powodujące psucie ładunków chłodzonych i mrożonych przewożonych w kontenerach chłodniczych. Przeanalizowano możliwość wystąpienia tych czynników podczas obróbki kontenerów na terenie portu. Stwierdzono niebezpieczeństwo podwyższenia temperatury ładunku schłod[...]
EN The paper introduces risk factors, causing spoilage of cooling and frozen perishable products, transported in refrigerating containers. Possibility of this factors appearance during containers handling on port territory has been analysed. Danger of refrigerated cargo temperature rise is a result of [...]
4
88%
Logistyka
2007 nr 5 75-76
5
88%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 10 18-19
6
75%
Transport Problems
PL W artykule dokonano analizy tendencji rozwojowych w technologii przeładunku kontenerowców. Na tle typowych rozwiązań przedstawiono podejścia innowacyjne. Wskazano na czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie nowoczesnych systemów rozładunku i załadunku kontenerów na jednostki pływając[...]
EN The analysis of developmental tendencies in reloading technology for container ships is presented in the paper. Innovative methods are described for typical solutions. The paper indicates factors which can have significant influence on forming modern systems of loading and unloading containers on ve[...]
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
8
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 739--748
PL Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest usprawnienie procesu przeładunkowego odbywającego się w morskim terminalu przeładunkowym. Skupia się jednak jedynie na przeładunku jednego typu kontenerów, tj. kontenerów zbiornikowych. Wynika to z faktu, że obok kontenerów ponadgabarytowych są one najczęsts[...]
EN The article raises an important issue which is to improve the handling of the process of trans-shipment taking place in the marine transshipment terminal. However, it focuses only on one type of container handling - tank containers due to the fact, that apart from oversized containers, tank containe[...]
9
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 115 203--212
PL W artykule przedstawiono koncepcję algorytmów optymalizujących ilość operacji przeładunkowych urządzeń dźwigowych w kolejowo-drogowym węźle intermodalnym. Opracowane algorytmy zostały zaimplementowane do zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami magazynowymi.
EN The article presents the concept of algorithms to optimize the number of transshipment operations of cargo- lifting equipment in an intermodal transport node. Algorithms have been implemented in an integrated system to support management of warehouse process.
10
75%
Logistyka
2013 nr 1 34--36
PL Celem przeprowadzonych badań było ustalenie głównych przyczyn powstawania uszkodzeń ładunków podczas transportu i przeładunków w firmach spedycyjnych oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie lub wyeliminowanie. Przedstawiono zasadnicze rodzaje narażeń oddziałujących na opakowa[...]
EN The aim of the study was to identify the main causes of damage to cargo during transport and handling in shipping companies and to propose Solutions to reduce or eliminate them. It presents the basie types of exposures affecting the packagings and products in them during transport and handling. Crit[...]
11
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 34 27-35
PL W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji kombinowanego cyklu pracy wózka podnośnikowego obsługującego w magazynie strefę wysokiego składowania. Rozwiązano zagadnienie polegające na minimalizacji czasu pracy wózka przy załadunku n gniazd regałowych z punktu zdawczego[...]
EN There is presented the effective way analysis working cycle electric stackers working in cargo storage area in the high-storage warehouse. To find the optimum control function to minimize the time of working cycle, two methods of optimization were used: the method of genetic algorithm and the method[...]
12
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 157-162
PL Omówiono problematykę projektowania układów przeładunkowych dla terminali kontenerowych w perspektywie 2030 roku. Przedstawiono możliwości przeładunkowe obecnie stosowanych technologii. Omówiono konieczność uwzględnienia w zakresie projektowania cad nowych technologii opartych o trzecią generację be[...]
EN Addresses the issues of design, cargo handling systems for container terminals in the year 2030. Presents the current handling capacity of technology. Discusses the need to include in the cad design of new technology based on third generation of unmanned robot, commonly called AGV. Conducted argumen[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 70 85-94
PL W artykule przedstawiono analizę działań podjętych w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Odział Euroterminl w Sławkowie, mających na celu zmniejszenie własnych kosztów, związane z procesem przeładunkowym. Przeprowadzone w firmie analizy, dotyczące wydajności i wykorzystania własnego sprzętu w czasi[...]
EN The article presents the analysis of actions taken in Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (Centre for Metallurgy Supply, JSC) – department Euroterminal in Slawkow which aimed at lowering own costs connected with trans-shipment process. The analyses conducted in the company connected with the effici[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 73-80
PL W artykule przedstawiono, wykorzystywany w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminla w Sławkowie, system organizacji transportu oraz prac przeładunkowych. Artykuł zawiera szczegółowy opis zastosowanej organizacji łańcucha cyklu realizacji kontraktów.
EN The article presents the system of transport and trans-shipment organisation used in Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (Centre for Metallurgy Supply, JSC) – department Euroterminal in Slawkow. The article presents a detailed description of the applied organisation of the cycle chain of contract e[...]
15
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
16
63%
Gospodarka Wodna
2018 Nr 11 346--350
PL Artykuł stanowi streszczenie wyników części analiz branżowych dotyczących popytu na przewozy żeglugą śródlądową i przeładunki w rejonie projektowanej platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, wykonanych w celu sporządzenia studium lokalizacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platform[...]
EN The article presents a summary of results of a part of sector-related analyses of the demand for inland navigation transports and transshipments in the area of the planned multi-modal Bydgoszcz-Solec Kujawski platform, carried out as part of preparation of the location study for the investment proje[...]
17
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 769--785
PL W artykule omówiono w zarysie rodzaje ładunków transportowanych drogą morską w aspekcie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku. Przedstawiono również charakterystyki poszczególnych typów statków wraz z zagrożeniami jakie mogą im towarzyszyć podczas podróży morskiej. Dokonano także analizy przeł[...]
EN The Article describes the types of cargoes carriage by sea in the aspect of ensuring safety of vessel`s operations. The paper also discuses the characteristics of particular types of vessels and emergencies which may occur during sea transport. The author also analyzes cargo handling operations in t[...]
18
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 306--325
PL W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
19
63%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 3 31--46
PL Międzynarodowy rynek węgla kamiennego stanowi fragment jego światowej produkcji (15–19% w latach 2010–2017, tj. 1,0–1,3 mld ton/rok). Główna część międzynarodowych obrotów węgla realizowana jest drogą morską stanowiąc 91–94% ogólnych obrotów handlowych tym surowcem. W artykule skupiono się na omówie[...]
EN A significant part of hard coal production (15–19% in the years 2010–2017, i.e. 1.0–1.3 billion tons per year) is traded on the international market. The majority of coal trade takes place by sea, accounting for 91–94% of the total coal trade. The article discusses the share of coal in international[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 1011--1032, CD
PL Artykuł został poświęcony omówieniu występujących procesów przeładunkowym i ich wpływu na organizację prac z tym związanych oraz rozmieszczenie wymaganych elementów infrastruktury portu morskiego w realizacji takich zadań. Głównie skupiono się na rozładunku ładunków pomiędzy środkami transportu mors[...]
EN The article is devoted to discussing the transhipment processes occurring and their impact on the organization of related works and the deployment of elements of the seaport infrastructure that are required in the implementation of such tasks. The main focus was on loading and unloading between mean[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last