Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  provincial road
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2011 Nr 1 (1) 38-45
EN The paper describes two recent modernizations of regional road administration in Małopolska region. The authors characterize roads that were modernized, the process of modernization and the issue of invest- ments' finance, including European funds.
2
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 5 (7) 64-65
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 839--848
PL Referat zawiera analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich. Przedstawiono poziom bezpieczeństwa na tle całej sieci drogowej oraz charakterystykę poszczególnych województw. Przedstawiono ranking województw ze względu na liczby wypadków i ich ofiar oraz wybrane wskaźniki. Zaprez[...]
EN The paper presents an analysis of road safety on the regional road network. The level of safety to the whole road network and the characteristics of the individual regions. Presents the ranking of regions because of the number of accidents and their victims, and selected indicators . Presented, what[...]
4
100%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 1 259--268
PL Jednym z zadań zarządców dróg wojewódzkich jest utrzymanie dróg tak, aby oddziaływania akustyczne pochodzące od ruchu drogowego były ograniczone do wartości dopuszczalnych. Ze względu na duże natężenia ruchu, ograniczoną dostępność miejsca, ograniczone środki w przypadku tych dróg zadanie to w wielu[...]
EN One of the tasks of provincial road administration authorities is road maintenance ensuring that the noise impacts coming from road traffic are restricted to the limit values. Due to the large volume of traffic, limited availability of space and limited resources, this task is practically impossible[...]
5
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 5 26--27
6
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 76
PL W październiku rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 dojazd do autostrady A4, na czterokilometrowym odcinku między miejscowościami Strzelce Opolskie - Olszowa. Przebudowa drogi pochłonie około 9 mln zł. Inwestycja w dużej mierze zostanie sfinansowana przez Unię Europejską. Zakończenie p[...]
7
84%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 11--15
PL Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobo[...]
EN The need to raise the subject stems from the lack in subject literature typical for lower-class roads, traffic flow variability characteristics. Such characteristics are essential for planning short-term measurements and transposing their results into average daily traffic and annual average daily t[...]
8
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie zaostrzono przepisy regulujące wpływ inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne. Pokazujemy, jakie konsekwencje ma ten fakt w przypadku budowy i modernizacji dróg wojewódzkich.
EN After the Polish accession to the European Union significantly strengthens the provisions governing the impact of infrastructure investments on the environment. We present, the consequences of this fact in the case of the construction and modernization of provincial roads.
9
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Zasady stosowania drogowych barier ochronnych uregulowane są w Polsce poprzez normę PN-EN 1317 "Systemy ograniczające drogę". Norma ta określa zasady prowadzenia badań zderzeniowych oraz metody ich prowadzenia dla systemów ograniczających drogę, w tym również drogowych barier ochronnych. Norma nie o[...]
EN There are already regulations and guidelines governing the use of road safety barriers on the main roads, but there is no regulation on this type of infrastructure on provincial roads. The article presents a project of regulation on this issue.
10
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Ogromne opady deszczu, które na przełomie maja i czerwca br. wywołały powódź i lokalne podtopienia w wielu rejonach Polski, uzmysłowiły, jak ważne jest rzetelne i fachowe podejście do procesu projektowania w zakresie odwodnienia obiektów drogowych.
EN The paper concerns on the issue of common miastakes made when designing the local roads is Świętokrzyskie region. Author shows particular mistakes on examples existing in this part of Poland.
11
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie od początku swojej działalności, tj. od 1999 roku, kładzie szczególny nacisk na wdrażanie rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania te oparte są o obowiązujące przepisy, wiedzę inżynierską pracowników or[...]
EN The paper refers to the innovative solutions leading to the improvement of road safety that are introduced by the road administration in Kraków. According to the author the cooperation between road administration and scientists from the Cracow University of Technology is very important.
12
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Stan prawny gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w około 85% przypadków jest nieuregulowany. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanymi sytuacjami terenowo-prawnymi, zwłaszcza ze względu na niespójność zapisów w ewidencji grunt[...]
EN The paper describes the issue of legal estate of the area that roads are built on. The problems with ground’s property are shown on the example of roads controlled by road administration in Katowice.
13
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Kolizje pojazdów ze zwierzyną dziką na drogach województwa śląskiego nie należą do rzadkości. Czy problem występowania coraz większej ilości wypadków z udziałem zwierzyny łownej jest możliwy do rozwiązania? Czy umieszczenie odpowiednich znaków ostrzegawczych przyczynia się do zmniejszenia ilości szk[...]
EN The paper concerns on the issue of accidents where the wild animals are involved. According to the authors this problem is increasing. The main questions are described on the example of Silesian road administration.
14
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Prawie trzy lata stosowania tzw. „specustawy” przez zarządców dróg wojewódzkich dają już całkiem niezły obraz zawartych w niej rozwiązań oraz pozwalają na dokonanie rachunku zysków i strat. Przedstawiona poniżej analiza problemów, z którymi boryka się w dalszym ciągu zarządca drogi, dokonana jest wy[...]
EN The paper refers to the problems that the road administration in Poland have to deal with as far as preparation of investment is concerned. According to the author the special law which has been recently introduced due to simplify the procedures is frequently misinterpreted by local authorities whic[...]
15
67%
Mosty
2014 nr 2 44--48
PL Dokonując analizy koniecznych do remontu obiektów mostowych, wskazuje się na sposoby najbardziej skutecznych rozwiązań zabezpieczenia i naprawy. Dostosowuje się działania do istniejącej konstrukcji, technologii zastosowanej podczas budowy lub wcześniejszego remontu, a także miejsc, gdzie dane obiekt[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last