Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proteza zębowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 83-90
PL Przedstawiono wady odlewnicze metalowych protez zębowych. Omówiono procedury związane z wykonaniem odlewów, użyte urządzenia, jak również niezbędne materiały wykorzystane do tego celu. Przeprowadzono badania metalograficzne powierzchni zewnętrznych (badania makroskopowe) oraz struktur wewnętrznych ([...]
EN The report relate to defects of casting in metal dentures of teeth. The procedures including execute the moulding, used machines and the indispensabne materials have been described. Convey metalographic research the outside surface (macroscopic research) and inside structures (microscopic research).[...]
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to determine strain distribution in fixed partial dentures (FPD). The results of strain measurements in some specific regions of the FPD served as input data for an original computer-aided method of modelling and simulation of masticatory dynamics and strain distributio[...]
3
84%
Archives of Materials Science and Engineering
2013 Vol. 64, nr 2 125--134
EN Purpose: The presentation of a simple method of evaluation of the effectiveness to relieve the mucous membrane under thednture through soft lining materials, which is based on the analysis of creep curves and energy dissipated by the samples during the cyclic compression. Design/methodology/approach[...]
4
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 233--238
PL Urazy i odczucia dyskomfortu bólowego podczas użytkowania protez zębowych mogą powstawać w wyniku przekroczenia tolerancji tkanki zarówno na ciśnienie jak i ścinanie, których maksymalne wartości na drodze badań MES zlokalizowano we wzajemnie odległych obszarach. Wprowadzenie silikonowego podścieleni[...]
EN Injuries and discomfort of pain sensations during wearing of dentures might result from exceeding tissue tolerances both as far as pressure and shear are concerned. Their maximum values determined by means of FEM analysis were located in opposite areas. Introducing silicone denture relining results [...]
5
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 239--245
PL W badaniach modelowych FEM protez overdenture założenie więzów ograniczających ruchomość protezy w sposób zgodny z zasadami ich funkcjonowania pozwala na rozpoznanie obciążeń złączy, przy znacznym uproszczeniu modelu numerycznego. Dla powszechnie dostępnych w sprzedaży typów złączy podczas transmisj[...]
EN In overdenture FEM analysis, assumption of constrains reducing denture movement according to the rules of their functioning allows to determine loads of attachments, at the same time significantly simplifying numerical model. For commonly available types of attachments - during occlusal forces trans[...]
6
84%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7 590--591
PL Celem pracy jest sformułowanie podstawowych zasad projektowania protez z uwzględnieniem kryterium nośności błony śluzowej. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą, w której zakłada się, że doznania bólowe powstają podczas typowej dla pracy protezy utraty stabilności wywołanej działaniem skośnej siły ż[...]
EN The project is to investigate whether the false teeth design work rules could be specified with the mucosa load bearing capacity taken into consideration.
7
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents the results of a comparative analysis of the metal substructure for dental prosthesis made from a Co-Cr-Mo-W alloy by two techniques, i.e. precision investment casting and selective laser melting (SLM). It was found that the roughness of the raw surface of the SLM sinter is high[...]
8
84%
Przemysł Chemiczny
PL Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędz[...]
EN Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value[...]
9
67%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Użytkownicy konwencjonalnych protez zębowych osiadających często cierpią z powodu urazów tkanek miękkich i bólu. Mechanizmy oddziaływania pomiędzy twardymi siodłami protez a powierzchnią błony śluzowej, które decydują o biomechanice protezy, są słabo poznane, szczególnie w warunkach obciążeń zgryzow[...]
EN The users of conventional dental prostheses, commonly suffer from pain and injuries. The interaction mechanisms between hard denture saddles and mucous membrane surface, which decide on denture biomechanics, are not deeply understood, especially under the conditions of occlusal loads reflecting real[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last