Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proteza dentystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents application of the authors’ own method of investigating the secretion and elasticity of saliva as well as resilience of mucous membrane in evaluation of force holding the lower denture in the base. The object of research is a complete mucus lower denture cooperating with the base [...]
2
86%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 4 586--594
EN The titanium–aluminium–niobium alloy is used in bone, dental and articular prosthetics, where high final surface quality is required. Bone scaffolds for tissue engineering require optimized cellular structures to provide pore diameters allowing the growth of osteoblasts. The aim of the presented pap[...]
3
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The application of polymeric materials for medical purposes is growing very fast. Polymers have found applications in such diverse biomedical fields as tissue engineering, implantation of medical devices and artificial organs, prostheses, ophthalmology, dentistry, bone repair and many other[...]
4
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 63--68
PL Celem pracy jest zbadanie wpływu czasu i technik polimeryzacji na strukturę otrzymanego polimetakrylanu metylu, polimeryzowanego na gorąco. Zakres pracy obejmuje wykonanie próbek różnymi technikami polimeryzacji, w zależności od czasu i temperatury oraz określenie mikrotwardości, a także badanie str[...]
EN The aim of this work is to examine the influence of time and polymerization techniques on the structure of received hot polymerized polymethyl methacrylate. The work range includes making samples according to various polymerization techniques depending on time and temperature, determination of micro[...]
5
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 47--52
PL Celem pracy jest wskazanie wpływu nieprawidłowego użytkowania ruchomych uzupełnień protetycznych wykonanych z polimetakrylanu metylu na ich uszkodzenia, jak również oddziaływanie bakterii znajdujących się w jamie ustnej na substancje zawarte w masie. W pracy przedstawiono też, zależność stosowanych [...]
EN The aim of this paper is to demonstrate the influence of improper use of the movable dentures made of polymethyl methacrylate on their damages as well as the influence of bacteria in the oral cavity on the substances included in the mixture. This paper shows also the dependence of the chemical agent[...]
6
72%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 8 1541-1544
7
72%
Przemysł Chemiczny
PL Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędz[...]
EN Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value[...]
8
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 59--64
PL Implantacja w organizmie ludzkim materiałów metalicznych, w każdym przypadku obarczona jest wystąpieniem zjawisk korozyjnych. Dotyczy to również sytuacji, kiedy wprowadzony jest tylko jeden stop. Całość konstrukcji nie posiada jednakowego otoczenia, co wiąże się z wystąpieniem różnicy potencjałów. C[...]
EN The implantation of metallic materials into the human body always entails the risk of corrosion phenomena. This also refers to cases when only one alloy is introduced. The whole structure does not have the same surroundings, which is connected with the occurrence of potential differences. The purpos[...]
9
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 135--140
PL Wiodącym tematem pracy jest przedstawienie charakteru połączenia metalowej podbudowy z ceramiką w zależności od sposobu chłodzenia masy osłaniającej. Praca pozwoli określić cechy struktury metalicznej chłodzonej różnymi metodami. Wykonane badania ujawniły wady w strukturze metalicznej - pozwoliły ok[...]
EN This thesis is to present the nature of connection between a metal basis and ceramics depending on the method of cooling the casing material. This thesis will allow its author to define the features of a metal structure cooled by means of various methods. All performed tests revealed some flaws in t[...]
10
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 193--200
PL Temat pracy obejmuje ocenę charakteru połączenia metal- ceramika w konstrukcji protetycznej korony złożonej, licowanej ceramiką na podbudowie metalicznej. Praca określa cechy struktury metalicznej, którą bezpośrednio po odlaniu w masie osłaniającej chłodzono w bieżącej wodzie o temp. 15 °C. Wykonane[...]
EN The topic of the thesis includes the estimation of combination metal with ceramics in denture prosthesis crown, harmonized with ceramics on metal base. The thesis determines features of metal structure which directly after the casting in screnning substance cooled in running water. The research show[...]
11
58%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 41--46
PL W pracy przeprowadzono analizę stanu naprężenia i odkształcenia wybranej konstrukcji protezy szkieletowej oraz reakcji podporowych dla różnych przypadków obciążeń. Uzyskane wyniki obliczeń protezy pozwolą określić sztywność i wytrzymałość konstrukcji, a reakcje podporowe pozwolą wyznaczyć obciążenia[...]
EN The papers deals with the stress and strain analysis for arbitrary chosen construction of denture. The constrain reaction for different load cases was consider. The results of calculation allow to specify stiffness and strength for analysed denture. The obtained reaction allow to define the load sub[...]
12
58%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 53--58
PL Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu. Jedną z[...]
EN From 3000 years the majority of materials made for implantation in the human body are metals and alloys. In the last century the most commonly used was steel austenitic implantation. In the past 30 years, it was partly replaced by nickel alloys, cobalt alloys and titanium. One of the functions havin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last