Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule opisano nowe możliwości monitorowania procesu wysychania powłok i zachowania przypowierzchniowej warstwy masa-powłoka. Badania dotyczą mas ze spoiwami chemicznymi: organicznymi i nieorganicznymi. Pierwsza metoda wykorzystuje zmianę oporu elektrycznego wysychającej masy wraz z powłoką - po[...]
EN New possibilities of monitoring the coating drying process and retaining the casting skin: moulding sand-coating are described in the paper. Investigations concern moulding sands with chemical - organic and inorganic - binding agents. The first method utilizes the electric resistance change of the d[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 7 191-197
PL W ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany w doborze i stosowaniu powłok ochronnych związane z koniecznością uwzględnienia wymogów ochrony środowiska naturalnego. Opracowano szereg ekologicznych typów farb i lakierów, które zawierają mniej taksycznych składników i umożliwiają uzyskanie grubych powł[...]
EN In recent years considerable of choice and applying protective coating occures with regard to environmental protection requirements. A range of ecological paints and varnishes have been worked out. The contains of toxic ingredients in these paints was decreased. It is possible to achieve thick coati[...]
3
100%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 4 105-107
PL Powłoki malarskie typu barierowego chronią metale przed korozją w wyniku ograniczenia dyfuzji tlenu i przepływu jonów. Farby do wytwarzania takich powłok oparte są na spoiwach charakteryzujących się dużą szczelnością. Do pigmentowania ich używane są pigmenty płatkowe : błyszcz żelaza. mika. płatki s[...]
EN Barrier protection coating protect metal surfaces against corrosion due to decreasing of oxygen diffusion and ion transport. The barrier protective coatings are based on vehicles of high impermeability, and lammelar pigments like micaceous iron oxide, mica, glass flakes and aluminium flakes. Use of [...]
4
100%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 130-131
PL Materiały w skali nano mają inne właściwości od wyjściowego materiału i od proszków rozdrobnionych w skali mikro. Ich duża powierzchnia zmienia ich chemiczne i fizyczne właściwości pozwalając na tworzenie nowych materiałów o lepszych właściwościach optycznych, termicznych, mechanicznych, chemicznych[...]
EN Nanoscaled materials characteristics differ from bulk materials and from micro sized powders. The higher surface area affect their chemical and physical properties, allowing the design of new materials with improved optical, thermal, mechanical, chemical, electrical performances. In this paper, two [...]
5
80%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 12 317-320
PL W pracy przedstawiono metodę otrzymywania z fazy ciekłej powtok jednoskładnikowych: SiO2, TiO2, ZrOi oraz dwuskładnikowych SiOi-TiOi. Jako prekursory metali zastosowano związki organiczne, odpowiednie i pochodne alkoksylowe metali. Powłoki nanoszono metodą zanurzeniową. Pomiary strukturalne wykazały[...]
EN In this work obtaining of one-component: SiO2, TiO2, ZrO2 and two-component SiO2-TiO2 coatings from liquid phase was presented. As precursors of metals some organic compounds, alkoxide derivatives of metals were used. The coatings were obtained by Up coating method. Structural measurements indicated[...]
6
80%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 9 238-241
PL W pracy przedstawiono najbardziej efektywne metody ograniczania zniszczeń spowodowanych zjawiskiem korozji, które bęąa podlegały w najbliższych latach dynamicznemu rozwojowi. Zaliczono do nich ochronę katodową, wprowadzanie nowych materiałów konstrukcyjnych, multisystemów monitoringu korozyjnego. po[...]
EN The most effective method for reduction of loses caused by corrosion phenomena which will be intensively developed in neares future are presented. Among them are cathodic protection, introduction of new structural materials and multisystems of corrosion monitoring, new generation of organic coating [...]
7
80%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 11 318-320
PL Przedstawiono czynniki wpływające na rozwój farb do lakierowania renowacyjnego samochodów oraz warunki, jakie należy spełnić, aby rezultat naprawy lakierniczej był optymalny. Scharakteryzowano również właściwości nowej generacji wyrobów lakierowych rozpuszczalnikowych i wodno-rozcieńczalnych.
EN Factors bearing on development of automotive renovation paints are discussed together with conditions, which should be fulfilled for achieving optimal results of paint coating renovation. Properties of new generation of solvent containing and waterborne automotive coating are characterised.
8
80%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 8 220-223
PL Nałożono 14 rodzajów modyfikowanych systemem PA6 ogniowych powłok cynkowych. Zbadano ich odporność korozyjną w komorze solnej. Uzyskane wyniki porównano z odpornością tradycyjnej powłoki cynkowej.
EN Fourteen types of modified with PA6 alloy hot- dip galvanized zine coatings were applied, and their corrosive resistance has been investigated in salt chamber. Results of this testing were comparised with corrosion measurements of pure zine coating.
9
80%
Izolacje
2003 R. 8, nr 2 49--52
PL Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała azbest za substancję kancerogenną. Chorobotwórcze działanie azbestu jest związane z wdychaniem włókien zawieszonych w powietrzu. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią tzw. włókna respirabilne (o długości pow. 5 .i.m i maksymalnej grubości 3 j[...]
10
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Otrzymano nowe estry diakrylowe i dimetakrylowe w reakcji odpowiednich estrów diglicydylowych z kwasami akrylowymi, a następnie sporządzono przy ich użyciu kompozycje lakiernicze. W skład kompozycji wchodzi również rozcieńczalnik aktywny i fotoinicjator. Określono właściwości mechaniczne i termiczne[...]
EN The new diacrylates and dimetacrylates esters were prepared in reaction of diglicydyl ethers with the acrylic acid. Then, they were used for preparing a lacquer composition. The lacquer compositions also contain an active diluent and a photoiniciator. The mechanical and thermal properties compositio[...]
11
70%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 3 59-62
PL Głównymi normami z zakresu przygotowania powierzchni przed malowaniem są normy: - dotyczące stopnia skorodowania i stopnia przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, stopnia przygotowania po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok, stopnia przygotowania podłoża, stopnia przygotowa[...]
EN Main standards describing preparation of steel surfaces before painting are standards: - concerning rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates, - steel substrates after complete removal of previous coatings, preparation grades of previously coated steel substrates after loca[...]
12
70%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 9 226-232
PL Przeprowadzono badania właściwości powłok, różniących się sposobem pigmentowania i spoiwem, w zależności od chemicznego przygotowania powierzchni stali. Farby na spoiwie alkidowym i alkidowo-melaminowym, pigmentowane fosforanem cynku i modyfikowanym zasadowym fosforanem cynku nakładano na podłoże st[...]
EN Tests have been carried out to assess protective properties of coatings containing different pigments and binders depending on the chemical pre-treatment of the steel surface. Paints based on alkyd and alkyd melamine binders pigmented with zinc phosphate and modified basic zinc phosphate have been a[...]
13
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents analysis of the influence of ingate size on the Lost Foam casting process. In particular, analysis of simulation tests has been carried out to determine the ingate size influence on the rate of filling of the mould cavity, pressure in the gas gap and size of the gas gap. A speci[...]
14
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących poprawy jakości stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym powłok ochronnych Al-Si. Powłoki nakładane są na stal metodą zanurzeniową. Głównym przeznaczeniem powłok są elementy układów wydechowych, które muszą charakteryzować się dobrymi własnościami antykor[...]
EN The paper presents the results of iiwestigation into the improvement of the ąuality of protective coatings applied in the automotive industry. Coating was dip applied on steel. The main application of the coatings are the exhaust system parts, which must be characterized by adeąuate anticorrosive pr[...]
15
61%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 9 536-541
PL Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skutek promieniowania słonecznego i spowodowany tym wzrost temperatury wnętrz jest niepożądane, a nawet niebezpieczne w przypadku pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, jak też zbiorników paliwowych, obudów chłodni i magaz[...]
EN Heat build-up of coated surfaces due to solar radiation and the resulting temperature increase of interiors is highly undesirable and even dangerous. To decrease the heat build-up of surfaces, coatings with special pigments with high IR reflectivity are used. Properties of coatings formulated using [...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN This paper presents actual investigation results of experiment that was oriented to the verification of the possibility of applying zinc on steel surface by blasting technology using zinc-coated cut wire. Suitable method for zinc layers deposition and evaluation of their corrosion resistance was det[...]
17
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono główne zagadnienia rozwoju technologii wytwarzania warstw immersyjnej cyny, stosowanych jako jedne z powłok zastępujących Sn-Pb w produkcji płytek drukowanych. Na bazie obszernej analizy literaturowej przedstawiono rozwój procesów bezprądowego cynowania od laboratoryjnych ekspery[...]
EN In this paper we described the main development problems of the immersion tin technology. The coatings of immersion tin are one of the few, substituted the SnPb coatings in printed circuit boards technology. In the result of the wide analysis of literature sources, the development of the electroless[...]
18
61%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 2 46-49
PL W artykule przedstawiono wyniki badań termicznych (DSC) i rentgenowskich WAXS i SAXS, powłoki polimerowej wykonanej na bazie siarki odpadowej. Powłoka składa się z siarki w 95% i dodatków polimerowych poprawiających adhezję i spełniających zadanie stabilizatora polimerycznej siarki. Powłoka charakte[...]
EN Thermal (DSC), wide-angle and small-angle X-ray scattering tests of a polymeric coating based on waste sulfur have been presented in the paper. The coating was composed in 95% of sulfur and polymeric additives which were used to improve adhesion and served as a polymeric stabilizer. The coating was [...]
19
61%
Inżynieria Bezwykopowa
2007 nr 2 56-58
EN Three articles describe interesting no-dig projects which took place in Australia and Oceania. The project were introduced to public during the last year's No-Dig International Conference in Brisbane, Australia from 29th October to 2nd November. The articles refer to: "Extending Sewer Asset Life and[...]
20
61%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 1 16-17
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last