Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protected areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Water and Land Development
2010 no. 14 37-47
PL Rzeka Świergotka, o długości ok. 5,6 km, uchodzi do kanału ulgi, na krawędzi Polderu Cedyńskiego. W okresie przed II wojną światową została spiętrzona na 9 odcinkach, na których powstały stawy. Na skutek zniszczenia urządzeń piętrzących tylko 3 z nich wypełnione były wodą. W 2007 r. powstał projekt [...]
EN The paper comprises an analysis of the environmental impact of restoring small water retention in the Świergotka River. Hampering water flow due to river damming by 0.5 m and reconstruction of ponds will have a favourable effect on the valley's nature but may result in excessive water eutrophication[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie przyrodnicze dolin rzecznych oraz ich miejsce w systemie obszarów prawnie chronionych województwa lubelskiego. Obszary chronione zajmują 22,8% jego powierzchni, obejmując 33,4% długości sieci rzecznej województwa. Żadna z rzek nie jest objęta ochroną w c[...]
EN The article presents natural significance of river valleys and their place in the system of legally protected areas of Lubelskie region. The protected areas constitute 22,8% of its surface, covering 33,4% of the length of river network of the region. None of the rivers is protected as a whole. The m[...]
3
100%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 4 243--252
PL Celem niniejszego opracowania jest ocena ilościowa oraz jakościowa ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.
EN Researches on tourist traffic in landscape parks is very important, due to the level conservation level of the areas, and because of the educational and recreational functions accessible to the society, especially to the young people. The elaboration presents a qualitative and quantitative study of [...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 2 79--88
PL W artykule przedstawiono ocenę wszystkich rodzajów infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej (tzw. proekologicznej) na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Imielno. Inwentaryzację infrastruktury oraz ocenę stanu technicznego przeprowadzono na podstaw[...]
EN The paper presents an analysis of the infrastructure in the area of the Nadnidziański Landscape Park located in the Imielno commune. Ensuring satisfactory living standard for local dwellers and proper development of the commune economy including the protected area involves a suitable level of infras[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1657--1662
PL W artykule zaprezentowano istotne aspekty dotyczące funkcjonowania turystyki w obszarach chronionych, wymagania i oczekiwania turystów. Przedstawiono w nim również uzyskane wyniki badań ankietowych dotyczących świadomości turystów w zakresie turystyki zrównoważonej oraz zaprezentowano analizę uzyska[...]
EN The article presents the essential aspects concerning the functioning of tourism in protected areas, requirements and expectations of tourists. It presents the obtained results of the survey on the awareness of the tourists in the field of sustainable tourism and presents an analysis of the results [...]
6
100%
Ekonomia i Środowisko
2006 nr 2 185--198
PL W powszechnym mniemaniu działalność gospodarcza na obszarach chronionych w ogóle nie jest prowadzona. Jest to niesłuszne przekonanie, wynikające z kojarzenia określenia „obszar chroniony” z rezerwatem lub parkiem narodowym, bez uświadamiania sobie istnienia także innych, mniej restrykcyjnych form oc[...]
EN The national protected areas system covers about 30% of Poland’s territory. Only a small part of this region is totally excluded from economic use. Most protected areas are inhabited and certain forms of economic activities, including production, are allowed there. Small firms, employing fewer than [...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym w Sudetach. Szczególną rolę w gospodarowaniu przestrzenią odgrywają obszary chronione. Celem badań było przedstawienie stanu zaawansowania prac planistycznych, a także wpływu ochrony przyrody na ich przebieg. Na podstawie prz[...]
EN This article concerns matter of spatial planning in Sudetes. The protected areas play a special role in spatial management. The research aimed to present the level of advancement of planning works and also influence of nature conservation on their development. One can draw conclusion that some activ[...]
8
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań było określenie rentowności i płynności finansowej zakładu budżetowego prowadzącego gospodarkę rybną na podstawie wybranych elementów analizy wskaźnikowej, z zachowaniem nienaruszalności ekosystemu w latach 2000-2005. Badane przedsiębiorstwo było rentowne przez 3 lata w 6-letnim okresie [...]
EN The aim of the research was determination of profitability and financial liquidity of leading fish farm in years 2002-2005 with non upsetting of natural environment. Researched enterprise was profitable by 3 years in 6 years period of research. Rotary property predominated in assets (mainly money), [...]
9
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 285--293
PL Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania oraz popularyzacji tych walorów w warunkach zrównoważonego rozwoju. Obiekty te stanowią bardzo ważny składnik systemu obszarów chronionych w Polsce. Parkiem krajobrazowym [...]
EN Landscape parks encompass areas protected due to their natural, historical and cultural value. Their main role is to protect the values in question, which constitute an essential part of the whole system of protected areas in Poland, as well as increase awareness of their importance. Cultural landsc[...]
10
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 302--309
PL Parki krajobrazowe tworzy się na obszarach o charakterystycznych dla regionu walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w celu ich ochrony, udostępnienia i upowszechnienia. Park pozbawiany tych wartości powoli traci sens istnienia. Starzenie się i stopniowe zamieranie roślinnych składnikó[...]
EN The area located east of Poznań on Lake Lednica, known for fortified towns with history dating back to the early Middle Ages, is frequently called the cradle of the Polish state. The so‐called Piast Route runs there linking places which have played a significant role in the earliest history of Polan[...]
11
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 515--524
PL Rzecz będzie przedstawiona na przykładzie dwu podstawowych instrumentów zarządzania krajobrazem kulturowym – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i parku kulturowego – porównanych do form ochrony przyrody. Ustanowienie statusu parku kulturowego w roku 2003, było przez planistów długo oc[...]
EN The subject is presented as two examples of legal instruments of protection of cultural landscape in Poland, which are: establishing the protection zones within the master plan and legal status: “The Cultural Park”. Both of the mentioned tools, belong to the competence of the local government. It me[...]
12
84%
Problemy Ekorozwoju
2012 Vol. 7, nr 1 117-128
PL Obszary chronione są zazwyczaj zlokalizowane tam, gdzie występują: duża lesistość, mała liczba mieszkańców, słabe gleby, a także niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna oraz przedsiębiorczość. Na takich terenach często dochodzi do konfliktów na tle gospodarowania zasobami przyrodnicz[...]
EN Protected areas are usually situated in the regions with large forests, small number of inhabitants (depopulation trends), poor soils, an insufficiently developed transport infrastructure and few enterprises. In such regions con-flicts concerning the management of natural resources are frequent and [...]
13
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 4 239-256
PL W Polsce produkcja rolna jest prowadzona na prawie 60% powierzchni kraju. Znaczna część tej działalności ma miejsce na terenach objętych różnymi formami ochrony lub wykazującymi niekorzystne warunki dla produkcji rolniczej. Stwarza to wiele ograniczeń dla intensyfikacji produkcji rolnej i zmniejsza [...]
EN The agricultural production in Poland is carried out on almost 60% of the country area. Much of this activity takes place in areas which are protected by law or the ones which had adverse natural conditions for agricultural production. This creates a number of restrictions for agricultural intensifi[...]
14
84%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article concerns tourism infrastructure of the national parks and landscape parks in podlaskie province. Tourism infrastructure includes: material base of tourism (buildings and facilities) and supply of general infrastructure independent of tourism occurrence in a specific area. Tourism infrast[...]
15
84%
Problemy Ekologii
PL W pracy przedstawiono oryginalną i wcześniej niepublikowaną analizę ochrony przyrody jako kierunku rozwoju lokalnego na obszarach chronionych w opinii mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Badania opierały się na wyrażeniu swojej opinii przez mieszkańców za pomocą kwestionariusza ankietowego. B[...]
EN The paper presents an original and as yet unpublished analysis of the nature conversation as a direction of local development in protected areas in opinion of Świętokrzyskie Voivodeship’s inhabitants. The research was conducted among inhabitants, who expressed their opinions in questionnaires. The [...]
16
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 74-76
17
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 64-69
PL Artykuł ma na celu przedstawienie tych rodzajów obszarów chronionych, które warunkują prowadzenie eksploatacji kruszyw naturalnych. Z przedstawionej bogatej listy rodzajów obszarów chronionych łatwo wysnuć wnioski, że terenów inwestycyjnych, gdzie nie ma konfliktów nie przybywa, dlatego tym bardziej[...]
18
84%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 22--27
PL W naszym kraju istnieje wiele obszarów cennych przyrodniczo. Aby zachować je (przynajmniej częściowo) w nienaruszonym stanie, stworzono szereg przepisów mających na celu ich ochronę. Wiele z nich dotyczy działalności budowlanej. Obiekty budowlane, a szczególnie drogi łączące różne rejony kraju, mogą[...]
EN In Poland there are many areas of great natural value. In order to conserve them (at least partly) in an intact state, numeral regulations aiming at their protection have been developed. Many of them concern construction operations. Civil engineering structures, particularly roads connecting variou[...]
19
84%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Większość udokumentowanych na Dolnym Śląsku złóż surowców mineralnych zlokalizowanych jest na terenach cennych przyrodniczo (tereny górskie, doliny rzeczne), z czego blisko 39% leży w granicach jednej lub kilku obszarowych form ochrony przyrody. Działalność polegająca na wydobywaniu kruszyw bez wzgl[...]
EN The most of Lover Silesian mineral deposits are locate on the precious natural areas from witch almost 39% are located in borders of one or a few nature protected areas. The activity of aggregates extraction regardless of the technology, and a scale of mining output always evokes a negative impact [...]
20
84%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN Protected areas of the Sahara Desert were compiled in this paper. A special emphasis was put on abiotic components of these areas and on the others representative inanimate nature examples that should be geologically documented and preserved for the future as geosites. Nature conservation level is d[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last