Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proszki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono porównanie wielkości powierzchni właściwej proszków, zmierzonej i wyliczonej na podstawie składu ziarnowego. Przedstawiono różne sposoby obliczeń i ocenę wyników.
EN Comparison of size of powders specific surface measured and calculated basing on grain distribution was presented in the article. Various methods of calculations and critical opinion about the results were presented.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 53-57
PL Określono warunki dla syntezy azotku krzemu w reakcji pomiedzy amoniakiem i proszkiem dwutlenku krzemu. Jako katalizatora użyto magnezu. Wykonano analizę wielkości cząstek otrzymanych proszków azotku krzemu.
EN Conditions were established for synthesis of Si3N4 in reactions of ammonia with silicon dioxide powders. Magnesium nitride was used as catalyst. Analysis of the size of the obtained silicon nitride powders particles has been done.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 53-57
PL Określono warunki dla syntezy azotku krzemu w reakcji pomiedzy amoniakim i proszkiem dwutlenku krzemu. Jako katalizatora użyto magnezu. Wykonano analizę wielkości cząstek otrzymanych proszków azotku krzemu.
EN Conditions were established for synthesis of Si3N4 in reactions of ammonia with silicon dioxide powders. Magnesium nitride was used as catalyst. Analysis of the size of the obtained silicon nitride powders particles has been done.
4
80%
Materiały Ceramiczne
PL Młyny obrotowo-wibracyjne stanowią grupę młynów wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgań - poniżej 16 Hz, których komory oprócz ruchu drgającego wykonują ruch obrotowy. Zaletą tych młynów jest bardzo efektywny proces mielenia, spowodowany wyeliminowaniem w komorze stref o mniejszej aktywności mie[...]
EN The rotary-vibratory mills are the group of vibratory mills of Iow vibration frequency (below 16 Hz). Their chambers, except vibrating movement, execute rotary movement. The very effective process of milling is technological advantage of these mills, the thanks the elimination in chamber of zones ab[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 8 89-93
PL Określono warunki syntezy proszków azotku krzemu metodą ciągłą. Używano reaktorów o pojemnościach 5 cm3, 250 cm3, 750 cm3,20000 cm3, rozwiązując zagadnienia powiększenia skali procesu. Zbadano katalityczny wpływ Mg,Mg3N2, Li, Li3N oraz Al na wydajność reakcji tworzenia Si3N4 w temoeraturze poniże[...]
EN SYNTHESIS 0F SILICON NITRIDE POWDERS IN THE CONTINOUS METHODE Conditions of the synthesis of silicon nitride powder in the continous method were established. For analysis of process scale effect 5 cm3, 250 cm3, 750 cm3 and 20000 cm3 reactors were used. Because of the low reaction rate at temperature[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2002 z. 192 3-135
PL Praca dotyczy kompleksowego opisu właściwości tribologicznych kompozytów na osnowie stopów aluminium otrzymanych z proszków. Szcególny nacisk położono na wpływ czynników materiałowych i warunków przeprowadzanych prób tarcia i zużycia. W części wstępnej pracy przedstawiono przegląd właściwości, zasto[...]
EN The work deal with the problem of the complex description of the tribological properties of composites with an aluminum alloy matrix manufactured from powders. Special attention was paied to the influence of the material parameters and conditions of the friction and wear tests. The first part of th[...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 12 105-115
PL Formowanie z żelujących gęstw odlewniczych - gelcasting jest nową metodą formowania proszków ceramicznych wprowadzaną od kilku lat do praktyki produkcyjnej ceramiki zaawansowanej. Istotnym problemem w tej metodzie jest otrzymywanie gęstw odlewniczych o wysokim stężeniu w nich fazy stałej (proszku ce[...]
EN The formation from a gclating slurry - known as gelcasting - is a new method of shaping of fine ceramic powders. It was introduced some years ago to manufacture advanced ceramics components. The basic problem of the method is the preparation of highly concentrated fluid suspension of the powder used[...]
8
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 101-110
PL W pracy wykonano popychacze z tlenku aluminium i z węglika krzemu oraz system ich mocowania i chłodzenia. Ponadto przeprowadzono testy materiałowe oraz testowe próby działania stanowiska. Po oszacowaniach stwierdzono, że potencjalnie najtańszym materiałem jest Al(sub 2)O(sub 3). Próby pokazały, że n[...]
EN Within the limits of the present work the Al(sub 2)O(sub 3) and SiC push-rods were prepared. Moreover, the analysis of push-rods cooling system and their way of joining with the tensil test unit was done. The obtained devices were tested and some tensile tests with using obtained ceramic push-rods w[...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z.10 101-110
PL W pracy wykonano popychacze z tlenku aluminium i z węglika krzemu oraz system ich mocowania i chłodzenia. Ponadto przeprowadzono testy materiałowe oraz testowe próby działania stanowiska. Po oszacowaniach stwierdzono, że potencjalnie najtańszym materiałem jest Al203. Próby pokazały, że nie wytrzymuj[...]
EN Within the limits of the present work the Al2O3 and SiC push-rods were prepared. Moreover, the analysis of push-rods cooling system and their way of joining with the tensil test unit was done. The obtained devices were tested and some tensile tests with using obtained ceramic push-rods were made too[...]
10
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Rozwój metod modelowania wytrącania proszków z roztworów ciekłych przedyskutowano w kontekście kształtowania się paradygmatu inżynierii chemicznej. Metodę inżynierii chemicznej scharakteryzowano na przykładzie problemu wytrącania, odnosząc przy tym jej rozwój do wyzwań przyszłości.
EN Development of model s of powder formation by precipitation from liquid solutions is presented in relation to development of chemical engineering paradigm. Application of method of chemical engineering to this specific problem is presented and discussed in relation to the challenges of the future.
11
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 2 27-31
PL W artykule omówiono metodę plazmowego napawania nowymi eutektycznymi kompozytami proszkowymi z układu Fe-Mn-C-B-Si. Zaproponowano mechanizm formowania warstwy wierzchniej przy eutektycznym oddziaływaniu ze stalą 45. Struktura otrzymanej warstwy wierzchniej zaproponowanego materiału w postaci proszku[...]
EN The plasma surfacing method of new eutectic powder composite materials of Fe-Mn-C--B-Si matrix is presented. Formation mechanism of surface layer by an eutectic interaction with 45 steel is proposed. Stucture of the obtained surface layer of the proposed powder material consists of alloy perlite (so[...]
12
70%
Inżynieria Powierzchni
2005 Nr 1 9-17
PL W artykule opisano nowy trójkatodowy palnik plazmowy i urządzenie HVOF umożliwiające stosowanie bardzo drobnych proszków. Oba urządzenia, w najbliższym czasie będą miały wpływ na rozwój natryskiwania cieplnego, ze względu na możliwości otrzymywania powłok wysokiej jakości o obniżonych kosztach wytwa[...]
EN Axial injection three cathodic plasma technology and HVOF technology with superfine 10 micro m powder are industrialised thermal spray equipments. Both technologies will influence thermal spraying technique in the near future because of their high quality coatings capabilities and cost reduction of [...]
13
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 289-298
PL Proces hydrometalurgicznej przeróbki zgorzeliny miedzianej na proszek miedzi zachodzi w dwóch etapach: wytrącania i wypierania. W badaniach uwzględniono wpływ składu chemicznego wodnych roztworówkwasu siarkowego i azotowego, stosowanych w procesie hydrometalurgicznym, na własno sci i strukturę wytw[...]
EN In these work course of the copper powders production, from copper fire scale by hydrometallurgical method, are described as well as powders properties considering their use in powder metallurgy. Hydrometallurgicall processing by fire scale into the copper powder is carried out on two stages, precip[...]
14
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedstawiono problematykę wytwarzania proszków SiC metodą zol-żel. Jako prekursor stosowano Si(OC2H5)4 - TEOS. Produkt hydrolizy i kondensacji, tj. nSiO2 stanowił substrat w procesie redukcji karbotermicznej. Jako reduktor zastosowano węgiel aktywny. Karbotermiczną redukcję prowadzono w argonie w w[...]
EN The range of problems concerning SiC powders manufacturing by sol-gel method has been presented. Si(OC2H5)4 - TEOS was used as precursor. The product of hydrolysis was a substrate in carbothermic reduction process. Active carbon was used as reductant. Carbothermic reduction was carried out under arg[...]
15
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Dwa stopy zawierające Ni49,5Ti20,5Nb15Zr15 i Ni53Nb20Ti10Zr8Co5Cu3 (w % at.) mielono w wysokoenergetycznym planetarnym młynku kulowym przez 40 godzin, rozpoczynając od czystych składników. Badania mikrokalorymetryczne wykazały silne maksima od krystalizacji w temperaturze odpowiednio 590°C i 620°C d[...]
EN Two compositions of nickel rich alloys containing Ni49.5Ti20.5Nb15Zr15 and Ni53Nb20Ti10Zr8Co5Cu3 (in at. %) were ball milled in a high energy planetary mill for 40 hours starting from pure elements. DSC measurements have shown almost complete amorphization with a high intensity exothermic crystalliz[...]
16
61%
Chemical and Process Engineering
2007 Vol. 28, z. 4 1067-1078
PL Omówiono technologie produkcji wysokiej jakości proszków, użytecznych w medycynie. Przedsta-wiono metodę modelowania procesu precypitacji cząstek leków za pomocą płynów w stanie nadkrytycznym. Przykładowe symulacje numeryczne wykonano dla procesu wysalania z wykorzystaniem przeciwrozpuszczalnika w s[...]
EN The objective of the paper is related to production of high purity powders with a controlled particle size for pharmaceutical purposes. The method of modelling the particle formation processes using supercritical fluids is presented. The antisolvent precipitation process as an example of supercritic[...]
17
61%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 4 242-247
PL Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych (wytrzymałości na zginanie i twardości) materiałów z faz międzymetalicznych Fe-Al, wytworzonych przez odkształcanie na gorąco wyprasek, otrzymanych w procesie SHS z proszków żelaza i aluminium. Własności materiałów z faz międzymetalicznych Fe-Al otr[...]
EN The paper presents the results of investigations on mechanical properties (bending strength and hardness) of Fe-AI intermetallics. The materials were obtained by hot forming of compacted blocks, received from the self-propagating high--temperature synthesis (SHS). It has been shown that the properti[...]
18
61%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 273-277
PL Przedstawiono wyniki badań składu fazowego i morfologii wybranych proszków z układu Ni-AI. Mieszaniny proszków wyjściowych niklu i aluminium są substratami do wytwarzania materiałów kompozytowych z fazami międzymetalicznymi z wykorzystaniem procesów metalurgii proszków i odlewniczych (tab. 1). Prosz[...]
EN Microstructure, morphology and phase composition of powders from the Ni-Al system is characterised. Atomisation method of melted Ni-Al alloys was applied for the preparation of the Ni3Al powders. Powders of NiAI and Ni2Al3-NiAl phases and these modified by ceramic phases were prepared in the process[...]
19
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2018 R. 23, nr 4 16--19
20
61%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Wyniki przedstawione w artykule są zobrazowaniem metodologii będącej tematem tej pracy. Zawiera ona opis głównych metod badań jak obserwacje mikroskopowe, analiza sitowa oraz określanie składu chemicznego z wykorzystaniem detektora EDX. Wyniki przedstawiają określenie kształtu cząstek, określenie wi[...]
EN Presented results in this article are illustration of a methodology, which is the subject of this work. It contains a description of the main methods of investigations as microscopic observations, sieve analysis or examination of chemical composition by using EDX detector. The results present the de[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last